పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/790

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సీ. ఏనూతిలోపల నేగికూ లెనొందు
భయపడి మగడు ను బంధు వులును
వీధి వీధుల వెంట వెదకుచు బ ఱతెంచి
జాడల బట్టి యాపాడు గుడిని
జేరియచ్చో టను జి డుము పొక్కులు గో కు
కొందుచు గడపలో గూ రుచున్న
దూ తిక బొడగాంచి దుర్మార్గురాలైన
యీలంజెముది ముండమూలముననె

మనకు నిన్ని పొటులువచ్చె నను చు బలికి
యంద ఱును జేరి యా దూ తినంట గట్టి
నెనుక సున్నములోకి నెముక లేక
యుండ దరించి పిడీ గుద్దు లొక ట ఁబఱపి .

గీ. అటుపిదప నర్ధ చంద్ర ప్ర హారములను
దానియబ్బతోడను జెప్పు కోనుబంచి
వెనుక దేవాలయ ముతల్పు వేసియుంట
కాంచి లోపల నెవ్వరొ కలరటంచు .

క. ఊహించి తలపు లొక్కట
బాహాబల మొప్పగుంజి పగిలిన మిద
సాహసమున లో జొర బడి
దేహంత బంత యు జెమర్ప దిగులునమూ లన్

గీ. ఒదిగివడ కుచున్న యుష్ట యాన ను రాక్ష
సాధ మునిని జూచి యలుకతోడ
వీ సెగు ద్దు లొకట వేన వేల్ కు రిపించి
కొప్పు జుట్టు బట్టిగుంజి యీ డ్చి.