పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/677

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

   ఆ. దానలొడులమండి తమ్ముడంచును జూడ
     కాడరానిమటలాడేనతని
     గవ్వడియును నలిగి కరవాలు జలిపించెఁ
     బట్టి తలను గోయువాడనంచు.

వ. అప్పుడు.

ఉ. వెన్నడు వారినిద్దఱను వేడిమివోవగ బుజ్జగించిలో
     నున్న కడించి కిన్ననొక యెప్పన మానిచి క్రిడి నప్పుడు
    యన్నకు ంరుబంచి తనయడలి తప్పును వ్ర వేడ్రుమం
     చన్నను దేవ్వ తెచుకొని యన్నున గవ్వడివేడినేంతయున్.

జే. అతని వేడికొలువ నుల్ల మవుడేకరగి
     చెలగి తమ్ముని గౌగిట్ట జేర్చియె త్తి
   యాలమున గెల్వదివించి యరుగ బంచె
   గర్ణుమీదికి జముపట్టి కఱ్ఱినపుడ.

క.ఈనాడుమునభీముడును
   మానుగబోరడి యాడి మామను శకునిం
  బినుగువలె బడనెసెన్
   మేనవలె తేరిమిద మించిన కడమిన్