పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/558

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

<poem>రసికజనతునొరంజనము

గొలతనమున బలుముద్దురాలపగుట వచ్చీతివిగాక మొరులిట్టు వత్తురమ్మ యించుబిలుకని దడములెక్కయైన కరుకొనకు నొంటిమైఁ గలుంవకటి

సీ. సారె సారెకువిలు చలువ తెమరళాదు

              తియ్యబిల్లలవాని తెరుగాని
 యల చెట్టనలంచు నామనిదొరగాఁడు
              పచ్చవిలుని దళవాయిగాని
 పరువు లె తెకు గొఱవంక గుంపులు కావు
            తలిరాకువిలుకాని దండుకాని
తావి గుబుల్కొను తమ్మి మొగ్గలు కావు
           కమ్మ విల్తునితూవుగములుగాని
తెనెలానివెడల తెఁటిపాటలు కావు
మెమయుమరుని వారిఁమేతగాని
కెలనవిరియ కన్ని గెదంగి పువుగాదు
పూలవిల్తు చెతివాలుగాదు.

వ. అని చెప్పుపప్పు డప్పడంతుక కంత్త కంతకు వలవంత వింతయయి చూపట నప్పట్టున2ంగల వంతలుచుపి వంత మఱసంతమని మొంచి మించుబొండ్లమ్ముద్దరాలిం బూలుగొయుదము రమ్మని తొడుకొనిచనుచు నిట్లనిరి.

చ. చిలకలవలి కనొనుము చెన గుతివయఁ జిల్క కొట్లచె

   నలరుచు దొందవచ్చు దనరారెడు  డెందమువొంగఁ జెల్వునిం
  గలసిన వంటినొక్కులను గందియు ముద్దులుగుల్కుచున్నయు
  గ్మలిచెలువపు ఁ గెంబెదవికై వడ్ది ఁ గ్రాలుచున దెంతయు.