పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/516

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు
రసికజనమనోరంజనము

గీ. అడుగువెట్టిన మారుతుం డడుగుపట్టు

   మైమఱువిడిన ఁ బగతుండు మై మఱువిడుఁ 
   గొమరు దళుకొత్తు నారాచకొమరుఁబోలు
   ఱేఁడుగలఁడె యెందును వలఱేఁడుదక్క.

ఉ. మెండియు ఁబైడియుం బుడమివేల్పుల కెన్నికవిూఱఁదెచ్చి కై

   కొండని ఱేఁడొసంగఁగని కుందుమది ం నెలికొండవేలుపుం
   గొండలు గట్టువిల్తుఁ గడుఁగొల్చిన నిల్లును విల్లుఁగాఁగొనె౯
   మెండుగఁగొల్చిరే నతఁడు మేకొనియేలఁడె యెట్టివారలన్

చ. జగమునఁబుట్టి పుట్టుకయె సారకనుంగొను నెఱ్రవాఱుచుం

   బగ లొనరించుచు౯ బయలువ్రాఁకుచు నిల్కడలేక యెప్పుడుం
   దగఁజెరలాడుచుంబుడమిఁదద్దయు వేఁడిమిచూపి త్రాగనీ
   రగపడకుండఁజేయు జమునయ్య మహ సరియౌనెతేజునన్.