పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/472

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శుద్ధాంధ్రనిరోష్ఠ నిర్వచన వైషధము

క. నాకోఱల చేదెన్నా

ళ్ళీకొనినీయెడలనుండు నికనన్నాళ్ళున్
నీ కేకడ నేచేదును
దాకదునిను జెనకలేరు దాయలునింకన్

గీ. కొన్నినాళ్ళకుదొల్లింటిచెన్ను గలిగి

యాలంతో గూడుకొని సిరుల్ చాలగుడుతు
తొంటిసొగసూని తిరుగనీకుంతయిచ్చ
యైననన్నుదలచునదియంతలోన.

గీ. చీరయొకటి నిన్ను జెచ్చెరజేరును

దానిగట్టజక్క నౌనునొడలు
తగునయోధ్య యనగ దనరునూరొక్కటి
యెంచిచూడనెందు నీడు లేక.

క. తగునైదైదుల రెండయి

సొగసగు తెనుగచ్చరాన నూటియెసంగన్
దగితెడుతుర్ణులసందు గ
లిగిన ఋతుర్ణుడనుఱేడు లెస్సగనచటన్.

గీ.అతనిగొలిచియుండి యతనికి గుఱ్ఱాల

దోలుజూడాయెల్ల దొలుతనొసగ
జెట్లయాకులలరు జేరకలెక్కించు
తెఱగునీకతండు తెలియజేయు.