పుట:ఆంధ్రవిజ్ఞానము 01 1938.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

వ్యాసము పుట వ్యాసము అంతఃకరణములు 16 అంధదర్పణ న్యాయము ... అంతక సన్ని పాతము 16 అధ నదము అంతరగిరి 16 అంధపరంపరాన్యా యము ... . అంతర తామర 16 అంధ స్యేవాంధ లగ్నస్యవినిపాతః పదీపదీఅంతరంగ బహిరంగ యోరంతరంగం బలీ మః 16 అంధ్రా సైటు రాకుస బొగ్గు... అంతరింద్రియములు 16 అంధుఁడు అంతంతుఁడు 16 అంధున కద్దముచూపినట్లు ... అంతర్ధానుఁడు 16 అంధేరి నగరము అంతర్ధాహము 16 అధోగానది అంతర్వృద్ధి 17 అంబటి మాటి కూర అంతర్వాహినీనది 17 అంబరీష గోత్రము అంతర్గీపికాన్యాయము 17 అంబరీషపురము అంతర్వేది 17 అంబరీష పుర రాజ్యము, దుందుమార దేశము - అంతశ్శిలానది 17 అంబరీషమహారాజు అంతస్తాపో-బహిళ్ళీతమ్ .... 17 అంబరీషుఁడు అంత్యనిష్టురముకన్న నాదినిష్టురము మేలు 18 అంబరు అంతిసారుఁడు లేక మతిసారుఁడు 18 అంబరు గ్రిస్ అందని పూలన్నియు దేవున కర్పితమన్నట్లు 18 అంబగు దేశము అందరానిపండ్ల కాశించినట్లు ... 18 అంబల త్తి కావనప్రదేశము అందరికీ నేనులోకువయైతే నాకు నంబి - 18 అంబల త్తికావనము అందరికీ శకునములు ఎల్కిన బల్లి - 18 అంబలి గ్రామము అందరూ అందలమెక్కేవారైతే మోసే, 18 అంబలి ద్రావువాని మీసము లెత్తిపట్టు అంది తే సిగ, అందకపోతే కాళ్లు 18 అంబల్లా జిల్లా అందిరకులగోత్రము 18. అంబష్ట దేశము అంచగ చెట్టు 18 అంబసండ అందుగుల వేంకయ్యకవి .. 18 అంబాత్రయము అందేరకులగోత్రము అంబాలిక అంధ అంధిలానది, చందనానది 19 అంబాళవు చెట్టు అంధకవర్తకీయ న్యాయము ... 19 అంబ్రానీడ అంధకుఁడు | 19 అంబిక-అం బాలికలు అంధగజన్యాయము 19 అంబుధారాదేవి అంధగోలాంగూల న్యాయము 19 అంబునిమజ్జన్యలాబూని గ్రామాణఃప్లవ స్త్రీ --