పుట:అమ్మనుడి మార్చి 2021.pdf/52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు
న! ముటె తెలుగుజాతి పత్రిక 41/1/140%001 (1604864 [10000 ౦౭౪6౦ 0640110240॥ : 180% అ/60/ ౧0౧4) ౧|||-4౧7౬. / 2015/62362 [14008 2021 ౪/01:7, 199461 0816 00051108: 3160 & 6% 0౧ అఆ60/ ౧000 గ౦5[21 ౧68 10. ₹601/14/2021-23

అ ౭2 22 అ = =

|! జ ఇ 22 - ౪ అ ఇ =.

ఖు దడాల ౩0టిర్తేషనల్‌ ప్రై లిపిటెక్‌

భారత ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఎగుమతి సంస్థలిటి,పి. హౌస్‌, ఐదవ వీథి చంద్రమౌళినగర్‌, గుంటూరు-522 007

031 -91-863-235/6185, 235/6 16

౯౭౫ : 91-863-2351 343 6 ౧౭|| : ౧౮గ౧/౧95[అఆత్రుంంగ౧గ౧౧|621210౧19౧౧2610౧2ఇ1.00[౧ 095[౧౧౮(0/ఆ/2౧౦౦.౦౦.!౧

  • 1%/ఆ905116 : 7౧౧౧౧/.000౧౧౧౫|౮౭|210౧19ఆ౧౧౭1€10[౧21!.00గ


1 ౧01 6061/696, 016256 [6104 10 : "06 ౧౮౦|9098 &1/1/4%100! 1400110 వవ వం అ కి షి 00 [వ చ అ కరం ర క...