పుట:అమ్మనుడి మార్చి 2021.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

2. ప్రాస పదాల పట్టిక = పూరించండి.

గే బి 8 ల్తే ర్‌ 8 77 తి న్‌ 10 ॥|1 1 క్కు ట్జు గు , క నం. ళు ఇన ల. ట్ను - - మమ్మ న .తు ఈ ళు తి త ఆ త్తే ప ఆ ర్‌ గ (= 6 జు లా 77 చ క్కు తి మ క్కు న త్త క్కు 10 వ జా


పై పట్టికలో నిలువు మొదటి వరుసల్లో ఉన్న అక్షరాలతో అడ్డం మొదటి వరుసల్లోని అక్షరాలను కలుపుతూ ఏవి అర్ధవంతమైన పదాలుగా వస్తాయో ఆ అక్షరాలను గడుల్లో నీంపాలి. విడిగా వాక్యాలలో ప్రయోగించాలి. ఉదాహరణకు ఒకటవ పట్టిక చూద్దాం. 1వ పట్టికలో నీలువు ఒకటో నెంబరు వరుసలోని అక్షరాలను అడ్డం 1వ నెంబరు వరుసలో అక్షరాలు కలిపితే వచ్చే పదాలు మొదటి వరుస *"కా” కు కలిపి చూద్దాం . కాచు, కాటు, కాపు్ప, కాగు, కాదు, కాను, కాము, కారు, కాలు, నీరు కాచుకొంటారు. పాము కాటు వేస్తుంది. చెట్టు కాపుకు వచ్చింది. నీళ్లు కాగుతున్నాయి. తీపి ఆరోగ్యానికి పంచిదికాదు. నేను చెడ్డదాన్నికాను. మేము ఈ వూరి వాళ్లము కాము. కారులో ఊరికి వెళ్లాము. కాలు నొప్పిగా ఉంది.

పిల్లలు అర్జాలు విడిగా చెప్పలేకపోతే టీచర్‌ వాక్యంలో (ప్రయోగించి అర్ధం అతగాలి.

పట్టికలో అడ్డం వేరే అక్షరాలు ఉపయోగించి మళ్ళీ కొత్త పదాలు సృష్టించవచ్చు. నిలువు అక్షరాలు మార్చి కొత్త పదాలు సృష్టించవచ్చు - ఇలా వందల పట్టికలు తయారవుతాయి.

5.అంత్య ప్రాసలతో అటలు

అక్క | తుక్కు అన్న కన్ను అట్ట అట్టు నక్క చెక్కు నీన్న తున్ను కట్ట పుట్టు చక్క , పొక్కు | మొన్న జున్ను తట్టు చెట్టు

ఈ పట్టికలో ఉన్నట్లు బోర్డు మీద రాసి పిల్లల్ని తమ నోట్‌ పుస్తకంలో రాసుకొని వాటి కింద అలాంటి పదాలే రాయమని అదతగాలి.

(అ)ఏకాంతంగా ఎవరికి వారు ఆలోచించి స్వయంగా ఠాయాలి.

(ఆ) ఇద్దరు లేదా ముగ్గుర్ని జట్టులుగా చేసి రాయమని చెప్పాలి.

(ఇ) పిల్లల్ని జట్లుగా చేసి జట్టుకు నెంబర్లు ఇచ్చి - ఒక్కో జట్టు నుండి ఒక్కాక్మనే వచ్చీ ఏదోఒక పదంరాసి పొమ్మనాలి. జట్టులో ముగ్గురుంటే మూడు రౌండ్లు లేదా ఆరు రౌండ్లు రాసేవరకు ఆట సాగాలి. జట్టులో రాని పిల్లలకు నేర్పించి పంపవచ్చు.

4& ఇచ్చిన అక్షరాలతో మాత్రమే పదాలు తయారు చేయండి వృక్కదడుం,ప - పడవ, పదక, పకపక, వడ, వండడం, వంపదం, వంక, వదకడం, కడవ, కండ, కడ, కంప, కడప,

| తెలుగుజాతి పత్రిక జుమ్మనుడి ఈ మార్చి-2021 |

7. ఇచ్చిన అక్షరాలు, వాటి గుణించాలు వచ్తులతో పదాలు చేయండి. మ,క-మామ,మమ్ము మిమ్ము మేము,ముక్కు మేకళ,మైకా, మొక్కు మెక్కుమాకు, కాక, కాకి, కేకు, కోక, కైక, కుక్క కిక్కు కూకో, కక్కు కామా, కమ్ము, కమ్మీ, కొమ్ము, మమ్ము, కైమా- కేవలం రెందక్షరాలతో ఇన్నీ పదాలా అనీ ఆశ్చర్యపోతారు.

8.రెందక్షరాల ప్రాస : పదం చివర రెండక్షరాలు మారకూడదు. మొదటి అక్షరం మార్చి మరిన్ని పదాలు రాయండి.

పీపాలు నేపాలు

గొడుగు అడుగు

అమల తమల

అలుగు కలుగు

అరుగు నలుపు వరుగు తెలుపు

9. ఇచ్చిన అధారంతో అక్షరాలు పూరించండి _ వ (నీటిలో ప్రయాణిస్తుంది.) ఫు (ఒక రంగు) లు (రాత్రి కాదు)

_ నస (ఒక పండు)

పం - (ఒక జంతువు)

ఏవైనా మంచి విషయాలు, విజ్ఞానదాయకమైన విషయాలు ఆసక్తిగా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఆధారంతో కనుక్కోమని అడగవచ్చు. కూరలు (ఈ కూరలు తింటే రక్తం ఉత్పత్తి అవుతుంది. క్యా ( ఈ దుంప తింటే కంటికి మంచిది)

విశ్లేషణ - చదువులో ఆనక్తి ఉందాలి. తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం కల్షించాలి. ఎప్పుదైతే కుతూహలం పుడుతుందో ఆలోచిస్తారు. అన్వేషిస్తూ ఆలోచిస్తే ఆనందం కల్గుతుంది.

ఆకలి తీర్చుకోదానికి ఆహారం సంపాదిస్తే సరిపోదు. దాన్ని తినాలి. మన పిల్లలు అక్షరాలు పదాలు నేర్చుకుంటారు. చదవడం నేర్చుకొంటారు. కానీ వాటినీ ఆనందంగా వినీయోగించుకోరు. నేర్చుకొన్నందువల్ల ఉపయోగం ఏమిటి?

చూచిరాత, ఉక్తలేఖనం(డిళ్టేషన్‌) వంటి సంప్రదాయ పద్దతులను కూదా క్రీడలుగా మలచవచ్చు. విషయ జ్ఞానాన్నీ పజిల్స్‌ ద్వారా వినోదపూర్వకంగా నేర్చవచ్చు. పజిళ్లు ఎలా తయారు చేయాలో చూచిరాత డిక్టేషన్లూ ఎలా అటలుగా ఆడించవచ్చో వచ్చే సంచికలో 3వ భాగంలో చూడండి.

ప ప ప

ఉదా॥