పారిజాతాపహరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

పారిజాతాపహరణము

(నంది తిమ్మనార్యకృతము)
నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్యగారు

రచియించిన

పరిమళోల్లాస మను వ్యాఖ్యానముతోఁ గూడినది
చెన్న పురి :

ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాక్షరశాలయందు

ముద్రితము

1929


స్వామ్యసంకలితము]

వెల రూ. 3-0-0

N. KUPPUSWAMAYYA B. A.నాగపూడి కుప్పుస్వామయ్య

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.