పాండురంగమహాత్మ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

పాండురంగమహాత్మ్యము

(పరమభాగవతచరిత్రము)ఇది,

తెనాలి రామకృష్ణకవిచే

రచియింపఁబడియె.


పబ్లిషరు.

కొండపల్లి వీరవెంకయ్య

శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్కుడిపో, రాజమండ్రి.

శ్రీచింతామణీప్రెస్ లో ముద్రింపఁబడియె, రాజమండ్రి.

1934.

వెల రు 1-8-0