పరమయోగి విలాసము/శుద్ధపత్రిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
1 10 దేవాధిదేవు దేవాదిదేవు
2 20 భంజన భంజను
3 4 నాత్మలోఁదలఁచి నాత్మకంజముల
3 6 పూజనాడంబి పూజనానంబి
3 8 గరమొప్పు గరమొప్ప
3 16 శఠకోప శఠగోప
4 5 - -
4 6 - -
6 5 నమలాంతరంగ నతులాంతరంగ
7 1 యుక్తమగుచు తత్త్వమగుచు
7 18 ననయంబు ననఘంబు
8 7 నరమునరణ్యంబు నరయనరణ్యంబు
8 11 పేరుగలిగి పేరిఁగలిగి
8 13 సహస్ర సాహస్ర
9 6 పోలిక పోలికె
9 13 నాపురీవర నాపురిఘన
9 15 లావువెడలి లావులెడలి
10 7 తతులు తతుల
12 4 జలములు జేలములు
12 5 వేర్వేరఁబూనిసవిస్మయాకృతులఁ భరియించియచ్చరపణఁతుతేనూరు
12 6 బర్వినయచ్చరపడఁతులేనూఱు సరసకలావిలాసములఁ బెంపెసఁగ
12 7 లనిశంబు ననిశంబు
12 13 యావరపురిచెంత యావీధిపరఁగట
12 14 తాపంబు తాపముల్
12 16 వాసనాపాంసువుల్ వాసనాగర్వముల్
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
13 2 మూర్తియుంబోలె మూర్తియపోలె
13 8 దనుదేహముల దనుదాహముల
13 17 విగ్రహములు విగ్రహంబు
13 20 వక్షంబపోలె వక్షంబువోలె
14 16 మనుమంటపమున మగుమంటపమున
15 3 నలువొందు నలువొఁద
15 10 బొలుపాఱు బొలుపాఱ
17 7 సోఁకించుటే చొక్కించుటే
17 18 లిరుమేల లిరుదెసల
17 20 మూఁపులును మూఁపులను
18 2 కంఠాంబుజాతంబు కరాంబుజాతంబు
18 10 వెలిదమ్మి తెలిదమ్మి
18 11 పాలికలఁ పాలికలుఁ
20 7 నలవడి నలవడ
20 18 కొల్చుచుండ కొల్చియుండ
21 10 మొదవ మెసఁగ
23 7 దనకేల దనకేలి
23 8 పల్లవ బొనఁగూర్చి పల్లవంబునఁగూర్చి
24 2 నేరీతి నేనెట్ల
24 16 జీవులకు జీవులను
26 12 బదవుల బదముల
27 6 నొప్పునఁ గ్రుంగ నేర్పునఁ గ్రుంకు
27 19 నావిశ్వ నలవిశ్వ
30 12 పేరిఁబరఁగి పేరఁగలిగి
31 8 బిరుదగంభీరద బిరుదగుగంభీర
31 10 సేయు సేయ
31 16 సంతతిమండనమ్ము సంతతిమండితంబు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
33 19 జాలములు జాలముల
35 16 బలర బమర
36 14 తలఁచిన వలసిన
36 17 హోమగుండ హోమకుండ
37 13 నలఁగితిన్నటి నలువైనరా
38 18 పెరిమెఁ ప్రేమఁ
39 15 నీయంద నీయండ
42 19 నొనఁగూర్ప నొడఁగూర్ప
42 20 మనికిఁగా నల్లంత నెడఁగూడియంతంత
43 1 నిశివేళ నిశావేళ
43 10 గేహళి దేహళి
43 11 వరులలో వరులతో
43 13 కరుదేర కేగుదేర
44 9 రాగేహళి రాదేహళి
44 14 నడుమ నడుము
45 5 పంతియ పంతెయు
45 10 పంతియ పంతెయు
45 13 జ్ఞానంబు జ్ఞానంబె
45 18 ముందరను ముంగలినె
47 6 పరవశు రసవశు
50 9 పుడమిపై, పోఁకపై పుడమిమై, పోఁకమై
51 6 యేరీతి, నోయిది యీరీతి, గాదిది
51 9 గాంచనవర్ణి గాంచనవర్ణ
51 13 విలాసముచొక్కు విలాసపుఁ జొక్కు
52 13 వికాసము విలాసము
52 18 మచ్చిక పచ్చిక
53 19 గలచంద నుగుచంద
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
54 4 తేకులు తేఁగులు
54 9 ముఖముల ముఖములు
54 10 బ్రబలి యెంతయును భాసిల్లుచున్న
56 2 డాలింప లాలింప
56 3 చిదిరించు బిటారించు
56 6 నుడికారముల నొడికారముల
58 3 మెఱుగుగాఁ జెరఁగు మెఱుఁగారు చెరఁగు
58 19 దగఁబచ్చ దగుపచ్చ
58 19 తళుకుల మెఱుఁగు తళుకులు వ్రీలి
59 6 దిగ్గున దిక్కుల
60 10 కేగుదెంచి నేగుదెంచి
60 18 బేరేమి బేరెద్ది
61 6 దగదు జనదు
61 12 సంసిద్ధి సంశుద్ధి
61 13 వేచందమున వేచందముల
61 14 గుక్కల నక్కల
62 10 వక్షమందు ఱొమ్ముమీఁద
63 6 నేనుండి, చేసితిని నేముండి, చేసితిమి
63 7 తపము తపసి
63 17 యెట్లుండు, వహ్ని యుండునే, నగ్ని
65 9 దుప్పిమై దుంటిమై
68 10 బిడ్డఁ డెందైనగలఁడె బిడ్డఁలెందైనగలరె
69 8 యితఁడు యతఁడు
69 13 వల్లిక యంతరంగ వల్లిక లంతరంగ
70 3 సన్నుత సందిత
72 9 భాసిల్లు నాయోగి భాసిల్లు యాయోగి
72 13 భాతిగా బాతిగా
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
72 14 నౌళితాటనం నౌళిత్రాటనం
73 14 బాహ్యాండ బహ్వాండ
74 19 గురుభట్ట గురుభాట్ట
77 14 సవినయ నవీన
81 10 వాఁడిసూదిచే వాఁడి ననుసూది
83 7 ముఁ గల్చు మగల్చు
84 6 వీవు వీవ
85 4 పంచకమును బరము పంచకము లుపరిసము
85 5 భాసిల్లి భాసిల్ల
86 10 పనియెల్ల పనులెల్ల
86 15 జరచరఁ జరచెరఁ
87 18 యనుచు యనఁగ
88 6 మేదియంత మేదునంత
88 20 మొగిచి మోడ్చి
90 5 భక్తసారు భక్తిసారు
90 18 సంతసం బంది సంతసించి
93 8 నక్కడనుండి నక్కడనునిచి
93 14 ధరింపగ చాదికొన
93 15 విహీతనుండి విహీనుఁడైయుండి
93 20 నిద్రాసక్తుఁడైన నిద్రావశుఁడైన
94 2 చెంగావిచాయ చెంగావివన్నె
94 2 వలువ కాసె
94 3 ముత్యాలకుచ్చు ముత్యాలజల్లి
97 8 నుండుటయు నున్నంత
97 9 లోకనుత లోకనుతు
98 1 యాగాను యోగాను
98 2 యాగి యోగి
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
100 13 యీభక్తి యీభక్తికిని
101 6 మాలి మారి
102 12 కలుకక కలుకు కులుకక కులుకు
104 9 తళదళ్తుక్కున ధళుధళుక్కున
106 1 పంటచందమున పంటిచందమున
108 18 నారూఢుఁడగుచు నాసీనుఁడగుచు
108 19 అనిపిల్చిపంచిన అనిపంచెఁబంచిన
111 3 లక్ష్యమెనాకు లక్ష్యమొనాకు
111 4 లక్ష్యమెతుది లక్ష్యమొతుది
113 12 వెంటనేవచ్చు వెంటనేతెంచు
114 5 గూడి తోడ
114 14 వేంచేయునప్పు విచ్చేయునప్పు
116 6 మింతకంటె మిందుకంటె
116 15 తొడబడి తొడిబడ
118 18 గ్రేపువెన్జను గ్రేపువెన్కను
119 3 మున్నట్టి చందమున మున్నింటిచందమున
119 6 ముదంబెసఁగ మోదమెసఁగ
120 16 అనుమంబగుతనదగు నేర్పు మెరయ అధికపాఠము
121 5 నామూర్తినామూర్తియగ్ర నామూర్తిననుపందనగ్ర
121 14 ప్రసారవిస్తార ప్రసారవిసార
122 1 దెమ్మర దెమ్మొర
122 11 చాలెడయు బాలెడయు
126 1 నాసమీపముపంచటరంగు నాసమీపమునబంచరఁగు
129 18 యేమకో యేమొకో
129 19 నిటయెట్టి ఁగానెట్టి
131 6 వేంచేయ విచ్చేయ
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
131 16 పాద్యాదుల పాద్యంబుల
132 10 ఘనశాస్త్రు ఘటకొను
134 5 హరిపాద! హరిపాదు
134 13 నాలోన నీవేళ
137 7 నీచు నందమున నీచుచందమున
137 12 యెఱుఁగంగవలయు యెఱుఁగునుగాక
138 15 స్నాతుఁఁడై స్నానుఁడై
139 19 కణికృష్ణునిజశిష్యు కణికృష్ణుశిష్యుని
140 19 ననఘు ననఘ
140 20 కొంటియివ్వేళ కొంటినివ్వేళ
144 10 చెమరులోర్పు చెమరులార్చు
145 9 ధారాహ్వయు ధామూహ్వయు
149 13 యలయుచు యలరుచు
150 10 మారున్నాను మారన్నాను
150 11 మాడ్కి నేయుండ మాడ్కినుండఁగను
151 4 మీరీతియెఱుఁగ మిటువంటిదెఱుఁగ
151 4 మెన్నండు మెన్నడును
151 12 బలుపుకో బులుముకో
152 2 దట్టు పుట్టు
152 3 చన్నులపాలేల చన్ను బాలేటికి
153 3 బడిసె బడినె
153 8 యవ్వతాతయును యవ్వయుఁదాత
153 18 సైపదోయీవేళ తెఱఁగు సయించదో
154 12 బాళెదమున బాళెదమని
154 18 నొల్లరుకలిగె నొల్లరగ్గలిక
154 19 నజ్జంబొజారంజొ నజ్జంబొ దాసరి
156 6 యిట్లుమీఱి మీరలిట్లు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
156 14 నక్కుమారకుని నక్కునఁజేర్చి
156 15 గొని కొని
157 2 చాటుగను చాటునకు
157 9 నీకుఁదెలియు నీకెతెలియు
158 1 కాళ్ళాడకయుండే కాళ్ళాడకందఁద
158 14 దెమలించుకొనుచు దెమలించుటయు
158 20 యేచింతమరలి యీచింతమరియు
160 5 లెసఁగు లెసఁగ
161 3 వెండికొండ పైఁడికొండ
161 14 తలఁపకుము తలంపకుఁడు
162 11 దీటయి తేటయై
162 12 నవ్వలించి నప్పలించి
160 1 సంయమివరుఁడు సంయమీశ్వరుఁడు
164 12 డయ్యు డయ్యె
167 7 వేదములు వేదములఁ
167 8 పచరించి బచరించి
168 9 ననంతతల్పమున ననంతభోగమున
168 10 ననంతభోగములఁ ననంతభోగమునఁ
169 11 గొనియాడఁ గొనియాడు
169 12 గడఁక కడఁక
171 11 సవినయనుతులెసఁగ సవినయఁడౌచునెంతే
172 5 మండలమధ్య మండలీమధ్య
174 4 యోగీశ యయ్యోగ
176 20 వాకముఖ్యంబులు వాకముల్ సన్నముల్
178 13 మించు మించి
178 18 థామాఖ్య ధామాష్ట
182 16 ఱాగులై లాగులై
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
182 18 ఠీవులై ధీవులై
183 6 యనువొందు నలువొందు
185 13 యారాజు యారాజ
186 2 జయశీలుఁ జయశీలి
187 14 నాడుచునుండుఁ నాడుచునుండఁ
188 2 గసటులేనట్టి గసటులేకుండు
189 1 వాకిలినడ్డగించి వాకిలికడ్డగించి
189 2 గుప్పన గుప్పున
191 13 గచ్చళించి గుచ్చళించి
194 8 మీదు మీద
194 10 వీణము వీణాము
194 15 జనుదెంచిచలువ బఱతెంచిచెలువ
195 అఱ్ఱింగితదయులే హరిఁగానలేక వెఱ్ఱులై మును జయవిజము లేమైరి ? ప్రాకృతులకుఁ గాక బహిరంతరములు శ్రీశౌమినీధనాశ్రితులకుఁగలవె?
196 ఔనయ్యమిమ్ము వీండ్రడ్డపెట్టఁగనా మాకు నపచార మాత్మలో ననుచు.
196 13 యరసి దెలిసి
196 18 వాతెరలాపి వాతెరల్మాటి
197 ప్రతిదినంబును బయిపయి రాకపోక | బత్తెసంబ డములు పడుమాటు జాడ|విత్త మాదాయంబు విత్తవ్యయంబు|
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
202 15 సత్వసంపన్ను సర్వసంపన్ను
202 18 లపగత లపవీత
203 2 గారవంబుగ గారవంబగు
204 13 విఱచి డిగిచి
207 6 భాండిక భౌండిక
208 20 గానలేరు గానలేరొ
211 16 గలదె గలరె
215 5 నిపుడు నిపుడ
218 1 మోముమీఁద మోవిమీఁద
218 16 కరముదైవోఱంగ కరమువేడుకతోడ
220 8 వనధార లుప్పొంగవడియు నవ్వేళ వనములునిగుడనాళ్వారులవ్వేళ
220 11 యపగతవక్త్రంబు యపగతశక్రంబు
222 7 తరలించు తరలెడు
222 19 నెక్కు నొప్పు
223 19 సేసెదరు చేయుదురు
224 17 మెఱసి మెఱయ
231 19 పదిలుఁడైయయ్యోగి పదిలమైయమ్మౌని
236 1 వీవని వీవలి
236 10 ఘల్లని చిఱ్ఱున
236 18 జెలువారు జెలువార
237 1 గాళ్ళుండగాను గాళులుండఁగను
238 8 గలసి గలఁగి
242 3 యలరారు యలరారి
242 19 ప్రేమతోడఁ ప్రేమలోనఁ
243 20 బొలమరు బొలపరు
244 2 డిగిన డిగని
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
244 8 దీపింప దీపించి
246 2 పేటెత్త పేటెత్తి
247 3 వీణఁ వీణెఁ
247 8 సొక్కెడిని పొక్కెడిని
247 11 వాఁతరట్టు వాతరొట్టు
248 7 రాకుమారిక యాకుమారిక
249 3 ననవిని కడువెఱఁగంది యారాజు ననవిని వెఱఁగందియామహా రాజు
249 17 విస్మయమందిరంగ విస్మయమందియోగి
249 18 జననాధు జననాథ
250 15 లర్పించి లర్పించు
251 19 సరవిధారకము సురవిదారకము
252 12 బలుకుఁదద్గుణదివ్య బలుకులఁ దద్గుణ
253 13 గనుఁగొనిహస్తపంకజములు గనుఁగొని శ్రీహస్తకంజముల్
257 1 రమణుఁడౌ రమణుఁడా
257 4 గాడకులముల గాండకులముల
257 12 ద్రెళ్లంగ ద్రెవ్వంగ
257 4 వేంకటాద్రీశ వేంకటాధీశ
260 5 భావించి భావింప
261 9 మడంగుడి మందంగుడి
261 9 పేరుగలిగి పేరఁగలిగి
262 8 చెన్నొందియుండు చెన్నొందుచుండు
262 1 వెనుకొనితనలోన వెనుకొన్నతనలోని
264 13 శ్రీరంగధాము శ్రీరంగనాధు
264 15 శ్రీమకుటాంతరీ శ్రీవేంకటాంతరీ
265 6 నెగడి పొదలి
265 14 నిండి నింగి
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
267 13 తొలఁచి తొడసి
267 17 జీరి జేసి
268 9 నమరియుండంగ నమరించియుండ
268 11 గనియెరు గనిమెర
268 14 లెదుర్కొనివింత లెదుర్కొనినంత
268 16 యడుగులవ్రాలి యడియెడననుచు
269 12 దినము దివము
271 16 ననలొత్త ననలొత్తు
272 13 గరినాధు గరిరాజు
273 8 వెలిమించు వెలిమించ
273 10 దువ్వెనగొమరార దువ్వెనమెఱుఁగార
273 17 జొప్పడి జొప్పడు
275 12 మగుడి మగుడ
278 7 జొంపములలో జొంపములతో
284 3 నొరయ మెరయ
287 9 సంపదలకు సంపదయు
287 10 కర్తవు కర్తయు
290 12 మేళమై మెళవియై
291 15 వలిమీఱ వడిమీఱ
292 2 జేయుచున్న జేయుచుండె
292 18 నొత్తిన నెత్తిన
294 16 యెలుఁగెత్తితేనియల సన్నవెలుఁగెత్తితేనె
295 9 పగిది పోల్కి
296 20 బొడమితిమింతెకాక బొడమితిమిగాకిపుడు
297 2 లెన్నినమాకుఁగలవె? నెన్నినమాకుఁగలదె?
297 14 నొక్కనిపాల నొక్కనివల
299 1 మొఁడిచెవి మొఱ్ఱిచెవి
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
299 2 బోలిన బోలికె
299 18 ముంజెలంజెయును ముంజెయులంజె
299 19 కరుగ కరుగు
302 8 ముదుసలి సాదింపుచుండె ముద్దిబజాఱించుచుండె
302 20 తలపోయుచుండె తలపోయుచున్న
303 9 మెసఁగెఁ మెసఁగఁ
303 10 లెసఁగె లెగసె
304 8 దీపించి దీపింప
306 6 వినుతుగావించి యట్లనియె వినుతించి విశ్వలోకేశ!
306 16 తండ్రిది తల్లిది
307 4 కలకంఠకంఠి కలకంఠకంఠ
307 8 జెందియున్నాఁడు నున్నవాఁడిట
308 19 దీయుడు నిప్పుడు
309 2 వైవఁగ వైదగ
309 13 శాంతోపయంతుఁ శాంతోపయంత
309 14 డనువాఁడ యనువాఁడ
309 15 జగజోగ జగజోలి
310 7 యోదేవ యోవేద
311 9 యరిగె యలిగె
311 17 రంభారూళ్ళు రుంబారూళ్ళు
311 శయనించు శయనించి
313 6 మొకబంగ మొగబంగ
316 2 సలల, గొజ్జఁగుల సెలల, గొజ్జిఁగుల
317 6 నంబుజాప్తుండు నంతటిమీఁద
318 19 రుచికళాశుంభచ్ఛిరో రుచిరళాసుంభశిరో
319 13 భేళాన భళేన
321 16 బూనునంత బూనినంత
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
323 8 నిట్టుక నిట్టిక
324 7,8 నఱిమఱి నేతెంచి యచ్చోటనిలిచి విసవిసనడలతో వేవేగ నరిగి
325 9 వేసి వెలయ
325 14 చూటలు మాటలు
325 15 యొడలిసొమ్మెల్లఁ యొడలిమైఁజూడ
327 9 కావికట్టణములు గరిమమై నొసఁగి రప్పించినంబులరాగిల్లఁ బలికి యుప్పతిల్లెడు వేడ్కనుడుగుర లొసఁగి
328 5 కుమారకుని కుమారునకు
329 17 నెనయు నెరయు
329 18 లరయ లింతె
329 20 విభుఁడు వరుఁడు
331 10 పాటించి పాటించు
331 17 నిటకు రమ్మని నినుబెద్దవని
332 3 వేవేగ లోలోన
332 13 బోకయున్న బోకయుండ
333 5 దీసిన దీరిన
334 7 నాకు నేన నాకునాకె
334 17 భూవరుండు భూవిభుండు
334 18 సేసినపుడు సేసినపుడె
334 20 తగవ తగవు
335 5 బాగును లాగును
335 14 పాదుకొనఁగ జూదుకొనఁగ
336 2 వెగ్గంబు వెగ్గెంబు
336 19 శిష్యుబేఁదన శిష్యుచేతనె
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
336 20 మనియడియాస మనియెదునాస
337 4 రంగప్పయె రంగప్పఁడే
337 6 చెడుగునైనను చెడుగనైనను
337 20 దమయిల్లు వెడలగొట్టుటయు దనునిల్లువెడలంగఁగొట్ట
338 2 నొదిగి నొరగి
338 6 యాజలజాక్షు యీజలజాక్షు
338 13 చెనటిరో యెక్కడిశిష్యుండు తనకేడశిష్యుడింతటిలోనె
339 9 బోలింప బొంకింప
340 3 దొంగగ దొంగని
340 7 నాయేలిక మాయేలిక
340 12 యుర్వీశచంద్ర యుర్వీశతిలక
341 10 దండి దండ
341 14 వీదిదుళగింపుచుండ భూమిదోరణగట్ట
342 4 అనిరుద్ధ అనిరుద్ధు
343 2 బ్రవేశించి బ్రవేశింప
343 8 కావవే ననునేలు కరుణాంబురాశి కావువేయును నేల కరుణాసముద్ర
343 14 నూడిగంబులుసేసి నూడిగములుసేయుచును
344 14 బోయి యవనతుండగుచు నేగి యభినతుండగుచు
346 7 లాలితవేదజాలప్రసూనముల ఆలసద్వేదలతాంతలతాంత
346 8 గాఁగ నాఁగ
346 13 రంగాధీశ్వరుండు రంగాధీశ్వరుండె
350 4 వటపత్రశాయిన వటపత్రశాయియై
350 6 విపులార్తి విపులార్చి
351 2 చిత్తంబు చిత్తమున
352 3 నసురరాజు నాసురరాజు
352 12 నర్పితంబు నర్పితములు ఈ పేజివ్రాయబడియున్నది. ఈ పేజి వ్రాయబడియున్నది
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
353 6 యేర్పఱపరాకుండు యేర్పఱపలేకుండు
353 12 బనుపడనెంతయుఁ బనుపడఁదనయంతఁ
353 15 యొక్కనాఁట విచారించి
356 2 కనుచు ననుచు
357 20 ననుమానములదొంతి ననుమానమునఁ దొంటి
358 15 సంపదల సంతతుల
360 19 పరఁగు పరమ
361 19 యనునీతి యనురీతి
363 1 బ్రాచేతనునకు బ్రాచేతనుండు
363 10 శాస్త్రముల కాలముల
365 18 గ్రచ్చర నెంచక
368 11 కందంద నందంద
369 20 కన్నియమొగలిమోకల కన్నెగేదఁగులకొక్కట
370 20 తులసి మలసి
371 1 బొలుచు బొలసి
371 8 గలసి గెలసి
374 18 యంతటను యెంతయును
375 10 విరుల ననల
377 10 వాయెత్తి మోమెత్తి
378 2 పిలుప పిలుక
378 12 తరపని తరవణి
379 7 నజాండములు నజాండముల
379 15 కన్నెగేదంగిని గలయఁబెట్టుచును కన్నెగేదగిదర్విగాఁబూనితోడి
381 4 కొప్పునం కొప్పునని
382 7 ననయంబు ననిశంబు
382 10 సవరించుఁజాటున సవరించిచాటు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
386 1 గోవిందుఁడగు గోవిందుఁడను
387 4 గలవి గలవు
387 17 గటిగదాదరచక్ర గటిగతధరచక్ర
388 14 వనగుహ వనమహ
389 14 డొప్పు డెనగు
390 2 కేదారమూర్తి కేదారమోది
390 8 తనయ తనవి
390 15 గురుతిల్వ గురుతల్వ
390 20 డొకఁడు డొప్పు
391 11 రౌప్యపట్టణం కావ్యపట్టణం
391 18 సిద్దినాయకుడు సిద్ధిగాయకుడు
394 9 నాపురిని ----
394 11 చించాపురినాథుండు చించాపరీనాథుఁడై
394 13 దగుగుణవతి దగుసుగుణ
395 1 బార్వతీధవ బార్వతీనవు
395 9 పురిలోక పురంబుకు
395 10 యప్పుడు యెవ్వండు
395 12 విఘటవర్తకుఁడుగా ఘటవర్తకుండుగా
395 14 వెలయు యలరు
395 15 పురస్థలిని పురీస్థలిని
396 3 పరుష్ణి మరిష్ణి
396 5 నగరంబునందు నగరనాయకుఁడు
396 9 సద్వృష్టి సద్వృద్ధి
397 3 ధీరుఁడు వేగువతీ తటాహ్వయుఁడు క్రూరుఁడై కణికృష్ణుఁ కొంకకపలుక
398 3 గల్పరయనఁగ గల్పరనఁగ
398 9 తిరునిన్న తిరుసన్న
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
399 14 లిచ్చుచు లిచ్చును
400 15 యోగముద్రా యోగనిద్రా
401 6 నాయతుఁడు నాయుతుఁడు
401 11 శ్రీపతి శ్రీప్రీతి
403 18 తన్మయయై తన్మయమై
407 2 యోగనిద్ర యోగముద్ర
408 2 వినుపింపఁగా వినుపింపనా
408 6 వేమరును వేమాఱు
409 5 ముప్పదినాట ముప్పదిపాట
409 10 వలనొక్కకావ్యంబు వరుస గావించి వలనొప్ప నొక్కకావ్యంబు గావించి
409 14 గ్రుక్కుఁ గ్రుంకుఁ
411 11 నెఱినేగు నెదురేగు
412 6 యురులుమరుతూపు యలరుముల్కులొ యని
413 10 బెండ్లియాడు బెండ్లియాడి
413 14 చుతువాయధరంబు చూతువాయధరంబు
414 8 రండనుచు రమ్మనును
417 11 నింపు గొల్పు
417 11 దండి దిండి
418 12 వాతరట్టు వాతరొట్టు
418 17 లాచరింపుచును లాచరింపఁగను
419 13 యొకకొంత యొకయింత
421 11 గడలు గదలు
422 16 బంజళ్ళు బంజిళ్ళు
422 18 గ్రొమ్ముళ్ళు గ్రొమ్ముళ్ళ
422 18 బొట్టులమర బోటులమర
424 8 తలఁ- నీకు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
424 12 నిడినదే బెట్టెనే
425 12 బంకజానన బంకజారుణ
425 20 నేత్ర నేత్రి
426 7 కూరిమితోఁదన కూరిమిఁదనముద్దు
426 8 భోరున భోరన
426 18 తతుల తరుల
427 2 పడుచుండె పడియుండె
427 9 సమకట్ల సమకట్టి
427 13 వాహుండు వాహనుఁడు
427 16 వీవ వైవ
427 15 శీతభానుండు శీతధాముండు
428 8 గూడ గూడి
428 11 సోపానాలయిదువల్ శోభానలతివలు
429 1 మొగము మెగము
429 1 మొగిసిన మెదిచిన
429 9 నెరనమ్మి నెరినెమ్మి
429 10 రేకులు రేకుల
431 16 బనుపడ బనుపడి
431 20 హోమములు హోమంబు
432 3 నిదె నివె
432 12 సోబాన శోభాన
432 13 బొగడల మొగడల
433 10 గారవమునఁ గారవంబు
434 4 రంగవిభుని రంగవరుని
434 5 బ్రాబోధకీ బ్రాబోధక
435 1 బాళల బాళెల
435 6 వేపారె రవళించి వేపారి రవళించె
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
435 12 బత్రులు పత్రముల్
435 19 యాదిత్య యాదివ్య
436 13 నిధులు నంబుధులును నిధులు నదంబులు
436 20 వాద్యముల వాద్యములు
437 1 సరవిమై సవరించి
437 2 పరిపరిలాగుల ప్రవిమల గతివచ్చి
438 4 గ్రమము గరుణ
439 1 వినుపిల్చి నినుబిల్చి
439 13 తరలకు తరలక
439 20 కొసఁగి యోగీశు కొసఁగె రంగేశు
440 11 నేత్రముల చిత్రముల
440 17 లో సంతోషపడుచు నా చక్కనిపడుచు
441 1 తిలకంబు నొసలఁ తిలకం బొకర్తు
441 4 దీర్చి దీర్చె?
441 5 చనుదెంచె నొక్కర్తు చనుదెంచి యొక్కర్తు
441 9 చేచేత చేసేత
441 10 నీచెలి నీపతి
442 1 వారెపో వారువో
442 1 వంతులయైన వంతులరైన
442 9 వివరించిచూడఁ వివరింపననుచు
442 16 గచము గళము
443 6 నిడిరె బడెనే
446 8 టాద్రీశ టాధీశ
447 7 పూర్వకడలి తూర్పుకడలి
454 4 వరయోగి పరయోగ
455 10 యొడఁబడిన యొడంబడిన
459 14 లెక్కయైన లెక్కలైన
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
463 1 నంది పట్టి
463 5 గవనుల గవకులు
463 5 గదలి గదిమి
463 10 లెక్కు వారలును లెక్కె డువారు
465 3 గసిమసంగిన గసిమసంగుచు
465 14 బీటలెగయ బిట్టువ్రీల
465 18 యొక్కెడ యొక్కఁడు
466 4 లదరంగ లడరంగ
466 4 లడర లడల
468 2 గాలించి గారించి
468 15 వక్రములు చక్రములు
471 4 భూమియు భూములు
472 7 నీసాహసములకు నీసాహసమునకు
472 18 లాగున బాగున
472 19 యొసఁగి లొసఁగి
475 14 భూవరుండు భూవిభుండు
475 17 సేత నేత్ర
475 20 యాదటమండ యాదళమండ
478 4 వన్నియుగల వన్నెమించిన
478 11 బేరరుళాలు బేరిళ్ళాడు
479 7 భక్తి భత్తి
480 18 లేకయుభారంబు లేక యంభారముల్
484 5 ధరావిభుని మహావిభుని
487 6 యాఁచికొనుచు జాచికొనుచు
487 10 బొటులముందరిగి బొటులముల్ దుఱిగి
487 18 డొల్లుబొంగులు డొల్లుబోఁగులు
487 19 నసిమల నసిమలు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
488 1 గోవరకంగు గోవరక్కంగు
488 15 జనుదెంచు జనుదెంచి
490 11 సేయకున్నఁ సేయకుండెఁ
491 4 మగిడి మగుడి
492 10 నెడఁబడకుండంగ నెడపకయుండంగ
493 4 టాద్రీశ టాధీశ
493 10 బైన బుగ
495 20 మీఁద నీడ
499 4 గాబకోరిందల గాబుగోరిందల
499 11 వ్రేయుండయనుచు వ్రేయుండటంచు
501 8 దొక్కించి పొంకించి
502 6 నొనర లొనర
503 20 కరణి సరణి
504 16 విభుని విభుఁడు
505 2 యీడుగావు యీడురావు
506 13 శఠకోపాదికృతుల పరాంకుశముఖ్యవరుల
506 14 విని విని వినవిన
506 14 బొగడి బొగడ
506 17 నలఘుమౌనీంద్రుల నలయోగినాథుల
508 9 మెడయు గళము
508 11 వెన్నెలనవ్వు వెన్నెలఁగప్పు
509 16 సరణి కరణి
509 20 వడఁజెందిజూఁడ వడియున్నజూఁడ
510 1 దిరిచి దెలచు
510 2 చరిది చలిది
511 12 డనఁగ డనిన
512 6 పంచేషు చర్మేషు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
512 8 శిరముఁ సిరిలుఁ
512 16 జూపట్టి జూపట్టు
512 17 జంకించి బంకించి
513 12 లాంఛనుఁడు చిహ్నితుఁడు
514 3 నిమిరి నివిరి
514 17 లలిమించు లలిమించి
515 1 కావేరినిలయ నావనమాలి ?
516 6 మేవీది మేవిడి
516 12 వక్త్రంబు వక్రంబు
516 19 బొక్క బోక
517 3 నాయశుద్ధులునె నాయశుద్ధ బులె
517 5 యంతయుఁ యటఁగొంత
516 10 మాటలాడ మాటలాడు
520 2 మెఱయ నెఱయ
520 7 పగలు పగలె
521 1 గడుచిత్రమై గడుచిత్రమగు
521 2 బడమటి బడుమటి
523 11 పంచాణంబు పంచాళంబు
523 15 గంసాలి గంసాల
526 16 నవ్వేళఁ మీరిపుడు
529 17 ననఁజని ననవిని
529 17 డరియముమఱది డరిగియా ----
529 18 తనువునమస్తమత్తఱిఁ మునుమస్తమునుగ్రమమున
531 8 నలవడ నలవడు
531 15 నొక్కఁడుపాయ నొక్కయుపాయ
533 3 మాతోటి మాతొంటి
534 17 రనేటేటి రనునేటి
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
535 10 నయ్యూరి నటయూరి
536 20 గట్టింప గట్టించె
537 5 చాయంబ్రహారంబు చాయఁబ్రాకారంబు
537 8 నడి నడు
537 16 జేయనదియ జేయుటదియ
538 5 యిప్పుడీపరకాలుఁడిట యిపుడీపరాంతకుఁడీ
538 8 మదినెంచి గావున
538 11 బెట్టి బెట్టె
538 17 శిల్పశాస్త్రములపుస్తకములు శిల్పిశాస్త్రపుఁ బుస్తకములు
539 2 మొగిచి మోడ్చి
540 8 గట్టను గంటును
540 9 లోను లోనఁ
540 11 దవిలి దారీరీతిఁ దరవిడి యీరీతిఁ
540 20 కొంత రోఁత
541 1 నింకఁ బ నొక్కప
542 8 యాదివాహనులు యాదివాహకులు
542 14 బింబము లేకయున్న బింబమ్ము లేకున్న
542 15 బొగులుచు బొక్కుచు
542 16 మెగువ మెక్కి
543 5 యటనల యితఁనల
543 7 గుఱివ్రాసి మఱియుఁ గుఱిఁగాఁగ జూ
543 10 మునుపు దాము
543 13 మాసిమడుసు మానియడుసు
544 2 కోపమునను యాగ్రహమున
545 5 నంచు నని
547 9 కీవచ్చునంత కిచ్చినయంత
547 13 నీకునుండ నీకయుండ
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
547 16 దేతెఱఁగునం దీ తెఱఁగునం
548 1 పన్ని నేనిచ్చిన పన్ని మీకిచ్చిన
549 12 నెక్కడ నెచ్చట
549 16 యట్టి యిట్టి
550 1 యందులకు యిందులకు
551 6 డనుచుఁ డగుచుఁ
551 8 కాళియల కాహళుల
552 16 కనుగోర కనుగోన
552 19 నంచిన నచ్చిన
552 20 దేవరకేమింద దేవరయేమింద
554 10 మట్టి దౌటి
554 17 మజ్జనము నొనర్చి మజ్జనమార్చి వరుని
554 18 నర్పించి నర్చించి
555 12 సుతునర్చనము సేయు సుతుని నర్చనసేయు
556 8 తరణిచేతను నొక్క తరణిచే నన్నొక్క
556 10 భరితగ భరితాంగ
557 5 ముకుటాఖ్య మకుటాఖ్య
557 5 భేద్య వేద్య
557 11 యవతారమూర్తిని మారటమూర్తిని
558 10 యంత భక్తి
560 1 రంగధవు రమాధవు
560 16 ఘటియించె నిలగురు
560 17 కావ్య సప్త
560 18 చుండ చుండు
561 16 టాధ్రీశ టాధీశ
562 3 మునిశారి మునిశాలి
563 11 బెంపార బెంపారు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
563 12 నలరు నలఘు
563 12 బాకులంబులను బనుకులంబునను
563 17 విచక్షణుఁడు చణుండగుచు
564 3 బ్రత్యక్షంబచేరి బ్రత్యక్షంబుచేసి
564 8 కేళీ కళా
564 10 నిల్చి నిల్వ
564 20 గావించి గావిచ్చి
566 8 నరసి నారసి
568 3 వెలసితానునుదదా వెలయసదాతదా
568 9 ప్రబంధములు ప్రబంధముల
568 10 సాదర నాదర
568 15 ద్రావిడా ద్రావిళా
568 17 నెపుడు నిపుడు
568 20 యమానవ నమానవ
569 6 యున్నఁగనలి కోపగించి
569 10 దక్కఁగాఁబరమును దక్కఁబామగముఖు
570 1 లోహంబైనయట్టి లోహమయంబులైన
570 3 యాయెడ యాదట
570 3 నొక్కమాటన్ని నొకమాఱయిన్ని
570 4 వాయించు వాదించు
570 4 వాద నాద
570 5 మిన్నెసి మిన్నిన్ని
570 6 జెప్పుటయు రూపింప
570 10 దెప్పించి దీపించి
570 12 డను డగు
570 20 బ్రసాదించి బ్రసాదించె
571 1 యంతరసాంతర యంతరసాంతరా
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
571 9 దిలఁపఁ దలఁచి
571 18 మౌని యోగి
572 6 ధరుఁగురు ధరకురు
572 6 తారాఖ్యు తాతాఖ్యు
572 15 తారాఖ్యు తాతాఖ్యు
573 2 జనకునినలిన జనకు నన్నలిన
573 19 నటఁ నది
574 8 కురుకేశుఁడను శిష్యుఁడంత కురుభావలప్పలంతటను
574 10 గావించి గాఁజేసి
574 14 వారినెల్ల వారికెల్ల
577 9 పత్రమునలిఖించి పత్రము లిఖియించి
577 14 రప్పించి రప్పింప
577 15 యమరంగ నమరంగ
577 15 పప్త నస్త
578 9 నారూఢుఁడగుచు నాసీనుఁడగుచు
578 10 నాయిరువుర మీరిరువుర
579 18 జాఢ్యు జార్యు
581 17 యారగింప యారగింపు
581 18 నామనోహర చామనోహర
582 12 మనిన డనిన
583 5 చొప్పడే చొప్పడె
583 7 యాదేవు యాదివ్య
583 10 మేమియా మీమెయి
584 7 తిరుకుచ్చి తిరుకచ్చి
సిరిమించుచుండెడి శ్రీమాల్యధరుడు --------- సుముఖాంశమనంగ దర మొందు
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
చుండెడు తిరుమల నంబి యల పుండరీకుని యంశమనంగ
584 19 కురుభావ కురుఖావ
585 10 దద్భాగమునకు దద్వాసమునకు
585 19 నీవు మీరు
585 19 కానతీయు కానతిండు
585 20 మనిన అనిన
586 17 చీటిపై చీటిమై
587 15 నాడి నాఁడ
587 17 యట్ల యట్లు
588 11 పూదూరనంగ పూధూరునంగ
588 15 నాసురి నాసుర
588 19 నుండె నుండ
589 15 చదువుచో చదువుచు
589 20 దుదకు దుదిని
590 7 రామానుజార్యు రామానుజాఖ్యు
591 1 వలనొప్ప వలనొప్పు
591 7 సూరిపేరి సూరిపేర
591 8 డిటువంటి డెటువంటి
591 9 యట్లవా రందఱ యలవాఁ డందఱ
592 8 గాసించి గావించి
593 18 పొమ్మనిన పొమ్మిపుడ
594 6 మధురాంతరా మధురాంతకా
594 15 జన్మంబు జననంబు
595 20 యాకాంతుఁ భూకాంతుఁ
598 8 శ్రీయుతుడు ణాకరణి శ్రీయుతున కాకరణి
598 19 చని నిజ
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
599 11 పుంగవుఁడు చంద్రుండు
599 19 నపుడు దోకొను నపుడతో కొను
600 4 యొకముని యామున
600 8 దిరమొందు దిరమొంద
600 20 నమస్కారంబుఁ నమస్కారముల్
601 2 సకలార్థంబుఁ సకలార్థముల్
601 12 నొనరించి నొనరించు
602 1 మీఱ మీకు
602 7 పుండ్రంబు పుండ్రములు
602 8 కరమొప్పఁ బచ్చల కరమొప్పు పచ్చల
602 9 జాలములును ముఖ్యములును
602 13 నేగి కేగి
603 10 గన్నుగొనల గన్నుంగొనల
603 19 లెవ్వరు లెవ్వఁడు
604 14 మధురాంతరాగ్ర మధురాంతకాగ్ర
605 12 నపుడు నపుడ
605 14 సకలములు సకలమును
605 15 నన్నియు లన్నియు
605 15 మీరు మీకు
605 18 పోయినప్పు పోవునప్పు
605 20 యిపుడు యిపుడ
606 5 ముఖ్యములను ముఖ్యములును
606 15 నంచితంబుగ లక్ష్మ నంచితగతి లక్ష్మ
608 2 కారణమొ కారణము
608 5 చేఁదుచున్న చేఁదుచుండ
608 10 సేయు నవ్వడువు సేయ నవ్వడువు
608 10 దానెఱిఁగి దామెఱిఁగి
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
610 17 నంతరంగులై నా తరంగులై
613 16 నతఁడు నపుడు
616 13 రంగనాయకుని రంగిగాయకుని
616 13 నీకలకాంచి నీకటఁగాంచి
617 2 దెలిపినారవి దెలిపిరి యవి
618 4 నేకొని నెక్కొని
618 5 హర్షించి --ణించి
618 12 నవ్విధ నివ్విధ
618 19 నొక్కనినె నొక్కరునె
619 4 నిల పని నిటఁబని
619 13 నాపరమార్థ నాచరమార్థ
619 19 నాచరమార్థ నారమాభర్త
619 20 మందంబుగ నందంబుగ
620 3 యేమోయి యిటకు యేమోయియకట
620 17 యిటమీఁద యిటఁబోదు
620 17 దొంకొని దోకొని
621 10 గఁగసంగడినుండి నరుగంగ గడినుఁడి
622 19 చుక్కలలో చుక్కలతో
623 10 దేశమున వాసమున
623 14 నేతేర దోతేర
624 1 తప్పటంచు గాదటంచు
624 3 నీవంబు పార్థనెన్నితి నీవుయధార్థమెన్నితి
624 8 యచ్చోట యిచ్చోట
624 17 శాస్త్రముల కెల్ల శాస్త్రముల నెల్ల
624 19 యిరవొంద యిరవొందు
625 4 నంత నెంతె
625 20 గావించు గావించి
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
626 1 నప్పు డయ్యతివరుఁ యప్పుడయ్యతి వర్యుఁ
626 2 సేవించెఁ దద్ద సేవించి తద్థ
626 3 పావనుఁడైన పావనులైన
626 8 శిష్యముఖ్యు ముఖ్యశిష్యు
627 10 మెంతయు మంతయు
628 17 జెన్నొందు బెంపొందు
629 8 కేగి కరిగి
629 9 వలనొప్పుచంప వలనొప్పఁజంప
632 6 నిలిపెఁ బ్రేముడి నిలిపి ప్రేముడి
632 13 తాను దాము
632 20 తాను దాము
634 2 పుంజంబు పుంజుండు
635 11 నంతఁ నట్ల
635 19 కదలి కనలి
636 2 వివాదంబు వావాదంబు
వాగ్వాదంబు
636 4 నెల్ల కొల్చు
637 7 జంకు గొంకు
637 11 నవిచూచి యుగ్రుఁడై యాజ్ఞయుసేయఁ నవి చూచికడునుగ్రుఁడైయాజ్ఞసేయఁ
637 20 వరభట వరుభట
639 7 పాషండి పాషండ
639 9 వెలయు ప్రహ్లాద వెలయఁ బ్రహ్లాద
639 10 నింగి గినిసి
639 18 మెల్ల మంత
640 8 చేరమయ్యెన్న బేరమైయెన్న
640 13 చందమున కెంతయును చందమున నెంతయును
పుట బంతి ముద్రితపాఠము ప్రత్యంతరపాఠము
640 19 వరదుఁడౌ హస్తిపర్వతరాజ వాసు వరదుని హరిరంగవాసుదేవేశు
640 20 కరమర్థివినుతించికరుణదైవాఱ గరిరాజవరదుని గడుచోద్యముగను
641 2 లిలలోన లిలనెల్ల
641 6 నీశ్రీరంగ నాశ్రీరంగ
641 9 నంతట రామానుజార్య నంతరామానుజాచార్య
641 11 యమదండదండనంబైన యమదండనం బైనయట్టి
641 17 సంకలిత నస్కలిత
642 3 నీదులాడి దేలియాడి
642 6 శోభిలఁగ శోభిల్ల
642 9 త్రిదండముల్ త్రిదండంబు
642 12 యంత చెంతఁ
642 13 చెలఁగు జెలఁగి
642 15 యేకాంగిముఖులు యేకాంగముఖ్యు
642 16 నున్నతిం లున్నతిం
643 12 టాద్రీశ టాధీశ
643 17 సుకృతి కృతిని


____________
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
8 14 యుండు యుండుఁ
8 15 కడు గడు
37 2 బ్రవేశింప బ్రవేశించి
42 13 నియ్యెడల నెయ్యడల
42 14 మోకముల లోకముల
56 14 రాలుక రాచిలుక
57 8 శీతు సీతు
59 8 పంటిన పంపిన
70 16 నుండి నుండె
70 17 యంతట నంతట
70 19 వారముసు వారమును
99 3 సారకీర్ణ సారసాకీర్ణ
107 13 భక్తి భుక్తి
115 2 వేలే వ్రీలె
115 6 హరహర హరిహర
119 9 మసముక్రింద మస్తముక్రింద
121 16 నాథ నాద
124 19 నుండివచ్చి నందుండివచ్చి
128 1 రోగి రోగ
139 13 రసపాద రసవాద
141 20 హత హిత
144 20 ప్రసన్ను ప్రసన్న
145 10 పాటలమోచనా పాటలలోచనా
148 10 జిట్టము జిట్టుము
151 1 గనిపించు గనిపెంచు
152 8 వేనునుచు వేమనుచు
154 9 చనుద్రోవ చనుద్రావ
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
154 11 వొది పొది
155 11 పలుకవే పలుకనే
157 1 యిదు యిందు
159 8 కాముని గాముని
160 4 కంటెలో కంటెతో
161 8 కసరాటరివి కసటోసరిలి
163 11 కశోద్యు కశోధ్యు
163 16 నుప్పొంగ నుప్పొంగఁ
163 17 తను దను
165 8 గావింప గావించి
165 9 నవిరళ యవిరళ
167 2 గుండలీవతి గుండలిపతి
167 14 కిటువంటి కెటువంటి
169 12 కడఁక గడఁక
169 18 చొక్కుఁ చొక్కఁ
180 5 సరసికో సరసఁగో
191 10 చీర్లంపుపనుల చీర్లంపుఁబనుల
191 14 రాల్చి దాల్చి
192 18 సరి సిరి
195 15 చనుదెంచి పఱతెంచి
196 1 లోప్తసు లోత్తంసు
200 17 వరహాల వరహార
204 13 నెట్టుక నేటికఱ
204 16 యువ్వాబు యువ్వాయి
208 4 బ్రెద్దలప్రోడ బ్రద్దలఁబ్రోడ
208 8 గంభంబు గంబంబు
218 9 వారికిసొమ్ము వారికీసొమ్ము
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
214 19 లొకైక లోకైక
215 3 నన్నేబు నన్నేలు
216 6 సిగ్గెంబు సెగ్గెంబు
216 8 నామహాత్ముని నామహాత్ముల
216 16 చౌరికులు భౌతికులు
220 13 లొదవు లొదవ
220 15 నారు నూరు
221 11 క్రొమ్మొనల క్రొమ్మొగుల
224 15 నాకొక్క తనకొక్క
228 14 తేజీగి తేజీని
228 16 వెరపున వెరవున
229 11 హరిగిరి హరగిరి
230 3 తరులు తఱటు
235 2 కరాచూలి కరాచూరి
237 8 కరాచూలి కరాచూరి
239 14 సాకార సహకార
239 15 భూజదూప భూర్జధూప
240 12 దొప్పడు దొప్పడ
241 7 డుమ్మిద దుమ్మెద
241 8 తెగయ లెగయ
242 3 చిన్నాణ విన్నాణ
242 13 పోదఁడురండని పొదఁడురంతనిదూరి
244 13 సొంపుడుగోల సోపుడుఁగోల
244 14 జాలిడీగ జాలెడేగ
244 19 బణ్ణరసము బన్నసరము
244 20 ఛాతిన చాతిన
247 12 పొలుచు పిలుచు
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
247 12 కోయిలనన్న కోయిలయన్నఁ
247 12 పొంపుడుచేయ బెంపుడుఁచేయ
252 13 కొనవేల కొనవ్రేల
254 12 మనిదల మనిరశ
257 13 పానమథు పానమద
257 15 మొగలు మొగులు
258 6 నజాడంబులు నజాండంబులు
258 7 కమనీయకర కమనీయతర
260 2 తాళ్ళపాకాన్వ తాళ్ళపాకాన్న
265 4 పదును పదను
268 6 కందుకంబులు కందుకంబుల
268 7 పువ్వులు పువ్వుల
276 1 కమ్మివిరి తమ్మివిరి
276 10 కొలకొలకొలకుల గెలకులకొలఁకుల
276 17 వేగమినట్టి వేగమెనట్ట
297 15 తగువైన తగులైన
300 3 నున్న నన్ను
300 4 వింటిలోపల డింటిలోపల
301 14 కేమగును కేమగుదు
304 11 చవచప చపచప
304 12 విడియించు విరియించు
306 11 మీఱన మీఱిన
308 10 చారులపంచ చారలపంచె
309 5 చచ్చన తచ్చన
318 16 ముందురును ముందరను
319 1 మనతరం ఘనతరం
320 6 సభికులం సభదారి
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
322 18 విటకంటికి విటకంటకి
323 10 గాజులను గాజులును
324 14 విలోకింని విలోకించి
325 12 నీల్గ నిలువ
326 13 జెయ జెయ్యి
327 8 నయ్యెడ నయ్యడ్డ
327 14 యసరు యసమ
330 9 కల్లలాడెడు కల్లలాడెదు
331 5 గాళ గౌళ
331 18 జెందని జెందిన
337 17 తనుయింటి తమయింటి
342 8 చెగడి బెగడి
343 17 జతరంత జతురంత
344 9 నేగింప నేగించి
345 12 వారలతు వారలకు
346 8 తనతోటి తనతొంటి
346 17 కతమువ కతమున
347 2 పాత్రంబునం పాత్రంబును
351 7 మన్మధవైరి నమ్మధువైరి
351 8 దీవుత దీవ్రత
351 20 కరంట కురంట
352 1 కేసరి కేసర
356 19 నిశ్చతం నిశ్చితం
359 8 చిత్తుని చిత్తున
360 10 చెప్పున చొప్పున
362 11 విధానంబు నిధానంబు
363 17 వేదములాడి వేదములాది
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
364 15 గావించి గాఁజేసి
364 16 గాఁజేసి గావించి
365 1 ఆబోక ఆలోక
366 8 యుద్ధత యుద్ధతి
367 14 యావటదళధాముఁడై యనువొంద యావటధాముఁడై యనువొందుచుండె
367 15 నరుదెంచి నరుదంది
371 9 మొగ మొగి
373 4 నర్పించు లర్పించు
377 19 నేర్చి నేర్చె
378 18 గట్టనల్ ఘట్టనల్
378 19 విన విని
380 3 టనలుదీ టనలుని
385 19 నమ్మేన నెమ్మేన
387 12 జవనుత జననుత
388 8 డేవుండు దేవుండు
391 5 శ్రీపార్థసఖి శ్రీపార్థసఖ
396 6 మాతలుం మాతులుం
404 10 గావించి గావింప
404 20 నుండి నుండె
405 9 చెంత చేత
406 14 దియ్యేటి థీయేటి
409 19 గనుగొల గనుగొన
410 19 తరవారిదారి తరవారిధార
411 17 నారంగ సారంగ
412 18 యున్న యతని నున్న యతని
414 7 భావజాలము భావజోనలము
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
415 10 నలుకలు నలకలు
415 13 రేనిమాటలు లేనిమాటలు
416 1 చెలునెల్ల చెలులెల్ల
417 4 వెలిదమ్మ వెలిదమ్మి
417 11 శింగిణి సింగిణి
421 16 లంచలుమ లంచలును
422 6 దంతములు దంతముల
423 18 లేకున్న లేకున్న
424 5 సకలంక నకలంక
425 18 కడకుఁబసిఁడి కడకునేఁబసిఁడి
426 5 శ్రీరనిగ శ్రీరంగ
429 3 నొదిగి నొదుగు
429 8 గ్రొమ్మిడిం గ్రొమ్ముడిం
430 15 నకరాంక నఖిరాంక
431 4 వీక్షించు లీక్షించు
443 5 లందంత లదంత
449 15 వుర పుర
452 8 డెందమున చందమున
457 11 పడతాళ్ళ పడవాళ్ళ
470 5 నెత్తి నెక్కి
470 6 మిట్టించు మట్టించు
472 19 ముంగిట ముంగల
478 5 గథబు గంధంబు
481 6 చేతిని చేతివి
490 3 గురుభ్యోన్నమో గురుభ్యోనమో
494 7 రిక్కల ఱెక్కల
500 11 ల్రేలి వ్రేలి
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
517 3 సూత్రంబులు సూత్రంబులును
520 11 బలువిధి బలునిధి
520 13 నెరు నేరి
523 1 దీపాంత ద్వీపాంత
523 5 నేనెదురఁగఁగల నేనెన్ని తెఱఁగుల
523 10 జదురులై జదురుఁడై
527 18 మీరు మీర
527 19 అన లన
533 5 దరుచు దనరుచు
533 14 పాక్షి సాక్షి
537 18 బద్మంబున బాద్మంబున
539 20 కొలుపలేవని కొలువలేదని
540 13 కాసిడు కాసీఁడు
540 17 సపరింప సవరింప
541 13 సవరి సరవి
544 18 దాఁకితలఁపము దాఁకఁదలంపము
545 4 డివతలఁబత్రమిచ్చెదలేని జెప్పు డీవెరవునఁబత్రమిచ్చెదవేని
548 4 నున్నదియు నున్నదియొ
548 7 నిపుడునీ నిపుడెమీ
549 14 బ్రతిఁబెట్టి బ్రతివెట్టి
552 20 రుండ ఱుండ
558 20 యుండదను యుండగ
564 1 అఖిల నఖిల
565 2 తత్తటాగణ తత్తటాంగణ
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
566 5 నీయంత నయంత
566 15 నాదటం నాదడఁ
566 16 చందమున చందముల
567 14 బరికింపనయ్యోగి బరికించియయ్యోగి
567 16 పొలుపార పొలుపారు
పూతంబు పూర్వంబు
569 5 ప్రతేతీ ప్రతీత
569 6 వాని దాని
569 7 తెఱఁగు తెరవ
569 15 డేర్పంగ దీర్పంగ
569 18 వాని దాని
569 18 మెచ్చఁగ మించఁగ
571 15 వల్లకీ వల్లవీ
575 16 నంతుఁడై వంతుఁడై
579 19 యామూనా యామున
580 17 సెఱిఁగి నెఱిఁగి
587 2 గొలుపున్న గొలువున్న
590 15 ఇష్యపారంబు శిష్యవారంబు
591 7 కవి కని
591 7 లక్షణ లక్ష్మణ
591 12 భుక్తి భక్తి
591 14 లక్షణా లక్ష్మణా
593 12 కుండకనుచు నుండకనుచు
593 17 పట్టిచలము వట్టిచలము
593 19 డనువంది డరుదంది
593 20 మనుజాసననుని మనుజాశనుని
594 2 వచింప వచించి
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
594 13 మొసఁగి మెసఁగి
595 9 వట్ల వట్లు
596 8 యంటుచునుండు యంటుచునుండ
597 6 దుర్మద దుర్మత
597 19 మ్రొక్క మ్రొక్కి
601 7 బంచిన బంబిన
601 15 పాదపద్మములకు పాదపంకజముల
601 16 యాకరిగిరి యో కరిగిరి
602 20 నలవరుదనకు నలవరదునకు
605 9 నుపదేష్టమగుచు నుపదేష్టవగుచు
606 13 సామంతమునకు నామంత్రమునకు
609 1 నటబుట్టి నటఁబుట్టి
614 17 భాగమతులుపరి భాగవతులఁబరి
617 20 వేగి నేగి
618 3 పూర్ణు పూర్ణ
622 5 హేతి హేతు
622 12 ముఖ్యుజేసి ముఖ్యుఁజేసి
622 15 అరవింద యరవింద
623 11 శారదా శారద
624 16 తనుజాత తనుజాతు
626 6 తుందుడుగొనుచు తుందుడుగొనుఁడు
628 18 భూవళిసాక్షినొంపునఁ భూవళినాక్షిసొంపునఁ
629 11 యుతుంగ యుత్తుంగ
630 12 పైపూఁత మైపూఁత
632 4 పరులు వరులు
634 20 నారయ యారయ
636 3 కొల్పు కొల్చు
పుట బంతి తప్పు ఒప్పు
637 17 వెల్లలజాతి వెల్లలుచాఁది
639 10 యరిగి యరిగె
640 4 జితమశతరూప జతగామశతరూపు


Parama yaugi vilaasamu (1928).pdf