నీ దయ గల్గుటే భాగ్యమని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రీతిగౌళ రాగం - ఆది తాళం


పల్లవి

నీ దయ గల్గుటే భాగ్యమని - నిజముగ నేల దోచదో ?


అనుపల్లవి

నాద రూప ! నీరద సన్నిభ ! దిన -

నాథాన్వయభూషణ ! మృదు భాషణ !


చరణము 1

అవివేకులైన దార తనయుల - ననుదినమును గలసి

భవ సాగరమున నీదలేక - భయమున జెయ్యలసి

యవనీశుల గాచి సుఖము - లేక ఆయాసము సొలసి

వివిధములగు నీ మాయ లోపల

దగిలిన తన కీ యవధులను దెలిసి


చరణము 2

వేగి లేచి తా నతి లోభి జనుల - వెంబడిగ దిరిగి

రోగియై తా కోరిన కోర్కెలు - రోయక మేను కరగి

భోగ భాగ్యముల కొర కన్యసురుల భూసురుల గోరి తిరిగి

యేగతియు లేక యీ సుఖంబు

లిట్లని తన మదిని తా నెఱిగి


చరణము 3

నాగ నాయక శయ ! నేందు దిననాథనయన ! సీతాంక !

యోగి వందిత పదారవింద యుగ శరణా ! కళంక !

గాగ లోభ మదాదుల గొట్టి - రక్షించెడు బిరుదాంక !

త్యాగరాజ పూజిత రఘునాయక !

తారకమని తెలియు నిశ్శంక