నా నొసటనే పొడిచె - నా యేమిరా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పల్లవి:
నా నొసటనే పొడిచె - నా యేమిరా ॥నా నొసట॥

అనుపల్లవి:
నానా వర వర్ణినులకు - నావలె కామము లేదా ॥నా నొసట॥

చరణ:
పరమ శివునౌదల గంగా - భామలేదా
పరమేష్ఠి ముఖమున సర - స్వతి వసించలేదా ॥నా నొసట॥

దామోదరు రొమ్మున లే - దా ఇందిర
కామాక్షి హరునర్ధాం - గమున బెనుగొనలేదా ॥నా నొసట॥

నా వేణుగోపాల - నన్నేలరాదా
శ్రీవిలసిత శ్రీదాసు - శ్రీరామకవి వరదా ॥నా నొసట॥