ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 97)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సంప్రమృథ్య మహత సైన్యం యాన్తం శైనేయమ అర్జునమ
నిర్హ్రీకా మమ తే పుత్రాః కిమ అకుర్వత సంజయ
2 కదం చైషాం తదా యుథ్ధే ధృతిర ఆసీన ముమూర్షతామ
శైనేయ చరితం థృష్ట్వా సథృశం సవ్యసాచినః
3 కిం ను వక్ష్యన్తి తే కషాత్రమ ఐన్యమధ్యే పరాజితాః
కదం చ సాత్యకిర యుథ్ధే వయతిక్రాన్తొ మహాయశాః
4 కదం చ మమ పుత్రాణాం జీవతాం తత్ర సంజయ
శైనేయొ ఽభియయౌ యుథ్ధే తన మమాచక్ష్వ తత్త్వతః
5 అత్యథ్భుతమ ఇథం తాత తవత్సకాశాచ ఛృణొమ్య అహమ
ఏకస్య బహుభిర యుథ్ధం శత్రుభిర వై మహారదైః
6 విపరీతమ అహం మన్యే మన్థభాగ్యాన సుతాన పరతి
యత్రావధ్యన్త సమరే సాత్వతేన మహాత్మనా
7 ఏకస్య హి న పర్యాప్తం మత సైన్యం తస్య సంజయ
కరుథ్ధస్య యుయుధానస్య సర్వే తిష్ఠన్తు పాణ్డవాః
8 నిర్జిత్య సమరే థరొణం కృతినం యుథ్ధథుర్మథమ
యదా పశుగణాన సింహొ ఽథవథ ధన్తా సుతాన మమ
9 కృతవర్మాథిభిః శూరైర యతైర బహుభిర ఆహవే
యుయుధానొ న శకితొ హన్తుం యః పురుషర్షభః
10 నైతథ ఈథృశకం యుథ్ధం కృతవాంస తత్ర ఫల్గునః
యాథృశం కృతవాన యుథ్ధం శినేర నప్తా మహాయశాః
11 [స]
తవ థుర్మన్తితే రాజన థుర్యొధనకృతేన చ
శృణుష్వావహితొ భూత్వా యత్తే వక్ష్యామి భారత
12 తే పునః సంన్యవర్తన్త కృత్వా సంశప్తకాన మిదః
పరాం యుథ్ధే పతిం కృత్వా పుత్రస్య తవ శాసనాత
13 తరీణి సాథిసహస్రాణి థుర్యొధన పురొగమాః
శకాః కామ్బొజబాహ్లీకా యవనాః పారథాస తదా
14 కుణిన్థాస తఙ్గణామ్బష్ఠాః పైశాచాశ చ స మన్థరాః
అభ్యథ్రవన్త శైనేయం శలభాః పావకం యదా
15 యుక్తాశ చ పార్వతీయానాం రదాః పాషాణ యొధినామ
శూరాః పఞ్చశతా రాజఞ శైనేయం సముపాథ్రవన
16 తతొ రదసహస్రేణ మహారదశతేన చ
థవిరథానాం సహస్రేణ థవిసాహస్రైశ చ వాజిభిః
17 శరవర్షాణి ముఞ్చన్తొ వివిధాని మహారదాః
అభ్యథ్రవన్త శైనేయమ అసంఖ్యేయాశ చ పత్తయః
18 తాంశ చ సంచొథయన సర్వాన ఘనతైనమ ఇతి భారత
థుఃశాసనొ మహారాజ సాత్యక్తిం పర్యవారయత
19 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ శైనేయ చరితం మహత
యథ ఏకొ బహుభిః సార్ధమ అసంభ్రాన్తమ అయుధ్యత
20 అవధీచ చ రదానీకం థవిరథానాం చ తథ బలమ
సాథినశ చైవ తాన సర్వాన థస్యూన అపి చ సర్వశః
21 తత్ర చక్రైర విమదితైర మగ్నైశ చ పరమాయుధైః
అక్షైశ చ బహుధా భగ్నైర ఈషా థణ్డకబన్ధురైః
22 కూబరైర మదితైశ చాపి ధవజైశ చాపి నిపాతితైః
వర్మభిశ చామరైశ చైవ వయవకీర్ణా వసుంధరా
23 సరగ్భిర ఆభరణైర వస్త్రైర అనుకర్షైశ చ మారిష
సంఛన్నా వసుధా తత్ర థయౌర గరహైర ఇవ భారత
24 గిరిరూపధరాశ చాపి పతితాః కుఞ్జరొత్తమాః
అఞ్జనస్య కులే జాతా వామనస్య చ భారత
సుప్రతీక కులే జాతా మహాపథ్మకులే తదా
25 ఐరావణ కులే చైవ తదాన్యేషు కులేషు చ
జాతా థన్తి వరా రాజఞ శేరతే బహవొ హతాః
26 వనాయుజాన పార్వతీయాన కాన్బొజారట్ట బాల్హికాన
తదా హయవరాన రాజన నిజఘ్నే తత్ర సాత్యకిః
27 నానాథేశసముత్దాంశ చ నానా జాత్యాంశ చ పత్తినః
నిజఘ్నే తత్ర శైనేయః శతశొ ఽద సహస్రశః
28 తేషు పరకాల్యమానేషు థస్యూన థుఃశాసనొ ఽబరవీత
నివర్తధ్వమ అధర్మజ్ఞా యుధ్యధ్వం కిం సృతేన వః
29 తాంశ చాపి సర్వాన సంప్రేక్ష్య పుత్రొ థుఃశాసనస తవ
పాషాణ యొధినః శూరాన పార్వతీయాన అచొథయత
30 అశ్మయుథ్ధేషు కుశలా నైతజ జానాతి సాత్యకిః
అశ్మయుథ్ధమ అజానన్తం ఘనతైనం యుథ్ధకాముకమ
31 తదైవ కురవః సర్వే నాశ్మ యుథ్ధవిశారథాః
అభిథ్రవత మా భైష్ట న వః పరాప్స్యతి సాత్యకిః
32 తతొ గజశిశు పరఖ్యైర ఉపలైః శైలవాసినః
ఉథ్యతైర యుయుధానస్య సదితా మరణకాఙ్క్షిణః
33 కషేపణీయైస తదాప్య అన్యే సాత్వతస్య వధైషిణః
చొథితాస తవ పుత్రేణ రురుధుః సర్వతొథిశమ
34 తేషామ ఆపతతామ ఏవ శిలా యుథ్ధం చికీర్షతామ
సాత్యకిః పతిసంధాయ తరింశతం పరాహిణొచ ఛరాన
35 తామ అశ్మవృష్టిం తుములాం పార్వతీయైః సమీరితామ
బిభేథొరగ సంకాశైర నారాచైః శినిపుంగవః
36 తైశ అశ్మచూర్ణైర థీప్యథ్భిః ఖథ్యొతానామ ఇవ వరజైః
పరాయః సైన్యాన్య అవధ్యన్త హాహాభూతాని మారిష
37 తతః పఞ్చశతాః శూరాః సముథ్యతమహాశిలాః
నికృత్తబాహవొ రాజన నిపేతుర ధరణీతలే
38 పాషాణ యొధినః శూరాన యతమానాన అవస్దితాన
అవధీథ బహుసాహస్రాంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
39 తతః పునర బస్త ముఖైర అశ్మవృష్టిం సమన్తతః
అయొ హస్తైః శూలహస్తైర థైరథైః ఖశ తఙ్గణైః
40 అమ్బష్ఠైశ చ కుణిన్థైశ చ కషిప్తాం కషిప్తాం స సాత్యకిః
నారాచైః పరతివివ్యాధ పరేక్షమాణొ మహాబలః
41 అథ్రీణాం భిథ్యమానానామ అన్తరిక్షే శితైః శరైః
శబ్థేన పరాథ్రవన రాజన గజాశ్వరదపత్తయః
42 అశ్మపూర్ణైః సమాకీర్ణా మనుష్యాశ చ వయాంసి చ
నాశక్నువన్న అవస్దాతుం భరమరైర ఇవ థంశితాః
43 హతశిష్టా విరుధిరా భిన్నమస్తక పిణ్డికాః
కుఞ్జరాః సంయవర్తన్త యుయుధాన రదం పరది
44 తతః శబ్థః సమభవత తవ సైన్యస్య మారిష
మాధవేనార్థ్యమానస్య సాగరస్యేవ థారుణః
45 తం శబ్థం తుములం శరుత్వా థరొణొ యన్తారమ అబ్రవీత
ఏష సూత రణే కరుథ్ధః సాత్వతానాం మహారదః
46 థారయన బహుధా సైన్యం రణే చరతి కాలవత
యత్రైష శబ్థస తుములస తత్ర సూత రదం నయ
47 పాషాణ యొధిభిర నూనం యుయుధానః సమాగతః
తదా హి రదినః సర్వే హరియన్తే విథ్రుతైర హయైః
48 విశస్త్ర కవచా రుగ్ణాస తత్ర తత్ర పతన్తి చ
న శక్నువన్తి యన్తారః సంయన్తుం తుములే హయాన
49 ఇత్య ఏవం బరువతొ రాజన భారథ్వాజస్య ధీమతః
పరత్యువాచ తతొ యన్తా థరొణం శస్త్రభృతాం వరమ
50 ఆయుష్మన థరవతే సైన్యం కౌరవేయం సమన్తతః
పశ్య యొధాన రణే భిన్నాన ధావమానాంస తతస తతః
51 ఏతే చ సహితాః శూరాః పాఞ్చాలాః పాణ్డవైః సహ
తవామ ఏవ హి జిఘాంసన్తః పరాథ్రవన్తి సమన్తతః
52 అత్ర కార్యం సమాధత్స్వ పరాప్తకాలమ అరింథమ
సదానే వా గమనే వాపి థూరం యాతశ చ సాత్యకిః
53 తదైవం వథతస తస్య భారథ్వాజస్య మారిష
పరత్యథృశ్యత శైనేయొ నిఘ్నన బహువిధాన రదాన
54 తే వధ్యమానాః సమరే యుయుధానేన తావకాః
యుయుధాన రదం తయక్త్వా థరొణానీకాయ థుథ్రువుః
55 యైస తు థుఃశాసనః సార్ధం రదైః పూర్వం నయవర్తత
తే భీతాస తవ అభ్యధావన్త సర్వే థరొణ రదం పరతి