ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 88)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరయాతే తవ సైన్యం తు యుయుధానే యుయుత్సయా
ధర్మరాజొ మహారాజ సవేనానీకేన సంవృతః
పరాయాథ థరొణ రదప్రేప్సుర యుయుధానస్య పృష్ఠతః
2 తతః పాఞ్చాలరాజస్య పుత్రః సమరథుర్మథః
పరాక్రొశత పాణ్డవానీకే వసు థానశ చ పార్దివః
3 ఆగచ్ఛత పరహరత థరుతం విపరిధావత
యదాసుఖేన గచ్ఛేత సాత్యకిర యుథ్ధథుర్మథః
4 మహారదా హి బహవొ యతిష్యన్త్య అస్య నిర్జయే
ఇతి బరువన్తొ వేగేన సమాపేతుర బలం తవ
5 వయం పరతిజిగీషన్తస తత్ర తాన సమభిథ్రుతాః
తతః శబ్థొ మహాన ఆసీథ యుయుధాన రదం పరతి
6 పరకమ్ప్యమానా మహతీ తవ పుత్రస్య వాహినీ
సాత్వతేన మహారాజ శతధాభివ్యథీర్యత
7 తస్యాం విథీర్యమాణాయాం శినేః పౌత్రొ మహారదః
సప్త వీరాన మహేష్వాసాన అగ్రానీకే వయపొదయత
8 తే భీతా మృథ్యమానాశ చ పరమృష్టా థీర్ఘబాహునా
ఆయొధనం జహుర వీరా థృష్ట్వా తమ అతిమానుషమ
9 రదైర విమదితాక్షైశ చ భగ్ననీడైశ చ మారిష
చక్రైర విమదితైశ ఛిన్నైర ధవజైశ చ వినిపాతితైః
10 అనుకర్షైః పతాకాభిః శిరస తరాణైః స కాఞ్చనైః
బాహుభిశ చన్థనాథిగ్ధైః సాఙ్గథైశ చ విశాం పతే
11 హస్తిహస్తొపమైశ చాపి భుజగాభొగ సంనిభైః
ఊరుభిః పృదివీ ఛన్నా మనుజానాం నరొత్తమ
12 శశాఙ్కసంనికాశైశ చ వథనైశ చారుకుణ్డలైః
పతితైర వృషభాక్షాణాం బభౌ భారత మేథినీ
13 గజైశ చ బహుధా ఛిన్నైః శయానైః పర్వతొపమైః
రరాజాతిభృశం భూమిర వికీర్ణైర ఇవ పర్వతైః
14 తపనీయమయైర యొక్త్రైర్ముక్తా జాలవిభూషితైః
ఉరశ ఛథైర విచిత్రైశ చ వయశొభన్త తురంగమాః
గతసత్త్వా మహీం పరాప్య పరమృష్టా థీర్ఘబాహునా
15 నానావిధాని సైన్యాని తవ హత్వా తు సాత్వతః
పరవిష్టస తావకం సైన్యం థరావయిత్వా చమూం భృశమ
16 తతస తేనైవ మార్గేణ యేన యాతొ ధనంజయః
ఇయేష సాత్యకిర గన్తుం తతొ థరొణేన వారితః
17 భరథ్వాజం సమాసాథ్య యుయుధానస తు మారిష
నాభ్యవర్తత సంక్రుథ్ధొ వేలామ ఇవ జలా శయః
18 నివార్య తు రణే థరొణొ యుయుధానం మహారదమ
వివ్యాధ నిశితైర బాణైః పఞ్చభిర మర్మభేథిభిః
19 సాత్యకిస తు రణే థరొణం రాజన వివ్యాధ సప్తభిః
హేమపుఙ్ఖైః శిలా ధౌతైః కఙ్కబర్హిణ వాజితైః
20 తం షడ్భిః సాయకైర థరొణః సాశ్వయన్తారమ ఆర్థయత
స తం న మమృషే థరొణం యుయుధానొ మహారదః
21 సింహనాథం తతః కృత్వా థరొణం వివ్యాధ సాత్యకిః
థశభిః సాయకైశ చాన్యైః షడ్భిర అష్టాభిర ఏవ చ
22 యుయుధానః పునర థరొణం వివ్యాధ థశభిః శరైః
ఏకేన సారదిం చాస్య చతుర్భిశ చతురొ హయాన
ధవజమ ఏకేన బాణేన వివ్యాధ యుధి మారిష
23 తం థరొణః సాశ్వయన్తారం స రదధ్వజమ ఆశుగైః
తవరన పరాచ్ఛాథయథ బాణైః శలభానామ ఇవ వరజైః
24 తదైవ యుయుధానొ ఽపి థరొణం బహుభిర ఆశుగైః
పరాచ్ఛాథయథ అసంభ్రాన్తస తతొ థరొణ ఉవాచ హ
25 తవాచార్యొ రణం హిత్వా గతః కాపురుషొ యదా
యుధ్యమానం హి మాం హిత్వా పరథక్షిణమ అవర్తత
26 తవం హి మే యుధ్యతొ నాథ్య జీవన మొక్ష్యసి మాధవ
యథి మాం తవం రణే హిత్వా న యాస్య ఆచార్యవథ థరుతమ
27 [సాత్యకి]
ధనంజయస్య పథవీం ధర్మరాజస్య శాసనాత
గచ్ఛామి సవస్తి తే బరహ్మన న మే కాలాత్యయొ భవేత
28 [స]
ఏతావథ ఉక్త్వా శైనేయ ఆచార్యం పరివర్జయన
పరయాతః సహసా రాజన సారదిం చేథమ అబ్రవీత
29 థరొణః కరిష్యతే యత్నం సర్వదా మమ వారణే
యత్తొ యాహి రణే సూత శృణు చేథం వచః పరమ
30 ఏతథ ఆలొక్యతే సైన్యమ ఆవన్త్యానాం మహాప్రభమ
అస్యానన్తరతస తవ ఏతథ థాక్షిణాత్యం మహాబలమ
31 తథనన్తరమ ఏతచ చ బాహ్లికానాం బలం మహత
బాహ్లికాభ్యాశతొ యుక్తం కర్ణస్యాపి మహథ బలమ
32 అన్యొన్యేన హి సైన్యాని భిన్నాన్య ఏతాని సారదే
అన్యొన్యం సముపాశ్రిత్య న తయక్ష్యన్తి రణాజిరమ
33 ఏతథ అన్తరమ ఆసాథ్య చొథయాశ్వాన పరహృష్టవత
మధ్యమం జవమ ఆస్దాయ వహ మామ అత్ర సారదే
34 బాహ్లికా యత్ర థృశ్యన్తే నానాప్రహరణొథ్యతాః
థాక్షిణాత్యాశ చ బహవః సూతపుత్ర పురొగమాః
35 హస్త్యశ్వరదసంబాధం యచ చానీకం విలొక్యతే
నానాథేశసముత్దైశ చ పథాతిభిర అధిష్ఠితమ
36 ఏతావథ ఉక్త్వా యన్తారం బరహ్మాణం పరివర్జయన
స వయతీయాయ యత్రొగ్రం కర్ణస్య సుమహథ బలమ
37 తం థరొణొ ఽనుయయౌ కరుథ్ధొ వికిరన విశిఖాన బహూన
యుయుధానం మహాబాహుం గచ్ఛన్తమ అనివర్తినమ
38 కర్ణస్య సైన్యం సుమహథ అభిహత్య శితైః శరైః
పరావిశథ భారతీం సేనామ అపర్యన్తాం స సాత్యకిః
39 పరవిష్టే యుయుధానే తు సైనికేషు థరుతేషు చ
అమర్షీ కృతవర్మా తు సాత్యకిం పర్యవారయత
40 తమ ఆపతన్తం విశిఖైః షడ్భిర ఆహత్య సాత్యకిః
చతుర్భిశ చతురొ ఽసయాశ్వాన ఆజఘానాశు వీర్యవాన
41 తతః పునః షొడశభిర నతపర్వభిర ఆశుగైః
సాత్యకిః కృతవర్మాణం పరత్యవిధ్యత సతనాన్తరే
42 స తుథ్యమానొ విశిఖైర బహుభిస తిగ్మతేజనైః
సాత్వతేన మహారాజ కృతవర్మా న చక్షమే
43 స వత్సథన్తం సంధాయ జిహ్మగానల సంనిభమ
ఆకృష్య రాజన్న ఆకర్ణాథ వివ్యాధొరసి సాత్యకిమ
44 స తస్య థేవావరణం భిత్త్వా థేహం చ సాయకః
స పత్రపుఙ్ఖః పృదివీం వివేశ రుధిరొక్షితః
45 అదాస్య బహుభిర బాణైర అచ్ఛినత పరమాస్త్రవిత
సమార్గణ గుణం రాజన కృతవర్మా శరాసనమ
46 వివ్యాధ చ రణే రాజన సాత్యకిం సత్యవిక్రమమ
థశభిర విశిఖైస తీక్ష్ణైర అభిక్రుథ్ధః సతనాన్తరే
47 తతః పరశీర్ణే ధనుషి శక్త్యా శక్తిమతాం వరః
అభ్యహన థక్షిణం బాహుం సాత్యకిః కృతవర్మణః
48 తతొ ఽనయత సుథృఢం వీరొ ధనుర ఆథాయ సాత్యకిః
వయసృజథ విశిఖాంస తూర్ణం శతశొ ఽద సహస్రశః
49 స రదం కృతవర్మాణం సమన్తాత పర్యవాకిరత
ఛాథయిత్వా రణే ఽతయర్దం హార్థిక్యం తు స సాత్యకిః
50 అదాస్య భల్లేన శిరః సారదేః సమకృన్తత
స పపాత హతః సూతొ హార్థిక్యస్య మహారదాత
తతస తే యన్తరి హతే పరాథ్రవంస తురగా భృశమ
51 అద భొజస తవ అసంభ్రాన్తొ నిగృహ్య తురగాన సవయమ
తస్దౌ శరధనుష్పాణిస తత సైన్యాన్య అభ్యపూజయన
52 స ముహూర్తమ ఇవాశ్వస్య సథశ్వాన సమచొథయత
వయపేతభీర అమిత్రాణామ ఆవహత సుమహథ భయమ
సాత్యకిశ చాభ్యగాత తస్మాత స తు భీమమ ఉపాథ్రవత
53 యుయుధానొ ఽపి రాజేన్థ్ర థరొణానీకాథ వినిఃసృతః
పరయయౌ తవరితస తూర్ణం కామ్బొజానాం మహాచమూమ
54 స తత్ర బహుభిః శూరైః సంనిరుథ్ధొ మహారదైః
న చచాల తథా రాజన సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
55 సంధాయ చ చమూం థరొణొ భొజే భారం నివేశ్య చ
అన్వధావథ రణే యత్తొ యుయుధానం యుయుత్సయా
56 తదా తమ అనుధావన్తం యుయుధానస్య పృష్ఠతః
నయవారయన్త సంక్రుథ్ధాః పాణ్డుసైన్యే బృహత్తమాః
57 సమాసాథ్య తు హార్థిక్యం రదానాం పర్వరం రదమ
పాఞ్చాలా విగతొత్సాహా భీమసేనపురొగమాః
విక్రమ్య వారితా రాజన వీరేణ కృతవర్మణా
58 యతమానాంస తు తాన సర్వాన ఈషథ విగతచేతసః
అభితస్తాఞ శరౌఘేణ కలాన్తవాహాన అవారయత
59 నిగృహీతాస తు భొజేన భొజానీకేప్సవొ రణే
అతిష్ఠన్న ఆర్యవథ వీరాః పరార్దయన్తొ మహథ యశః