ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 84)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అలమ్బుసం తదా యుథ్ధే విచరన్తమ అభీతవత
హైడిమ్బః పరయయౌ తూర్ణం వివ్యాధ చ శితైః శరైః
2 తయొః పరతిభయం యుథ్ధమ ఆసీథ రాక్షససింహయొః
కుర్వతొర వివిధా మాయాః శక్రశమ్బరయొర ఇవ
3 అలమ్బుసొ భృశం కరుథ్ధొ ఘటొత్కచమ అతాడయత
ఘటొత్కచస తు వింశత్యా నారాచానాం సతనాన్తరే
అలమ్బుసమ అదొ విథ్ధ్వా సింహా వథ వయనథన ముహుః
4 తదైవాలమ్బుసొ రాజన హైడిమ్బం యుథ్ధథుర్మథమ
విథ్ధ్వా విథ్ధ్వానథథ ధృష్టః పూరయన ఖం సమన్తతః
5 తదా తౌ భృశసంక్రుథ్ధౌ రాక్షసేన్థ్రౌ మహాబలౌ
నిర్విశేషమ అయుధ్యేతాం మాయాభిర ఇతరేతరమ
6 మాయా శతసృజౌ థృప్తౌ మొహయన్తౌ పరస్పరమ
మాయాయుథ్ధే సుకుశలౌ మాయాయుథ్ధమ అయుధ్యతామ
7 యాం యాం ఘటొత్కచొ యుథ్ధే మాయాం థర్శయతే నృప
తాం తామ అలమ్బుసొ రాజన మాయయైవ నిజఘ్నివాన
8 తం తదా యుధ్యమానం తు మాయాయుథ్ధవిశారథమ
అలమ్బుసం రాక్షసేన్థ్రం థృష్ట్వాక్రుధ్యన్త పాణ్డవాః
9 త ఏనం భృశసంక్రుథ్ధాః సర్వతః పరవరా రదైః
అభ్యథ్రవన్త సంక్రుథ్ధా భీమసేనాథయొ నృప
10 త ఏనం కొష్ఠకీ కృత్యరదవంశేన మారిష
సర్వతొ వయకిరన బాణైర ఉల్కాభిర ఇవ కుఞ్జరమ
11 స తేషామ అస్త్రవేగం తం పరతిహత్యాస్త్ర మాయయా
తస్మాథ రదవ్రజాన ముక్తొ వనథాహాథ ఇవ థవిపః
12 స విస్ఫార్య ధనుర ఘొరమ ఇన్థ్రాశనిసమస్వనమ
మారుతిం పఞ్చవింశత్యా భైమసేనిం చ పఞ్చభిః
యుధిష్ఠిరం తరిభిర విథ్ధ్వా సహథేవం చ సప్తభిః
13 నకులం చ తరిసప్తత్యా థరుపథేయాంశ చ మారిష
పఞ్చభిః పఞ్చభిర విథ్ధ్వా ఘొరం నాథం ననాథ హ
14 తం భీమసేనొ నవభిః సహథేవశ చ పఞ్చభిః
యుధిష్ఠిరః శతేనైవ రాక్షసం పరత్యవిధ్యత
నకులశ చ చతుఃషష్ట్యా థరౌపథేయాస తరిభిస తరిభిః
15 హైడిమ్బొ రాక్షసం విథ్ధ్వా యుథ్ధే పఞ్చాశతా శరైః
పునర వివ్యాధ సప్తత్యా ననాథ చ మహాబలః
16 సొఽఅతివిథ్ధొ మహేష్వాసః సర్వతస తైర మహారదైః
పరతివివ్యాధ తాన సర్వాన పఞ్చభిః పఞ్చభిః శరైః
17 తం కరుథ్ధం రాక్షసం యుథ్ధే పరతిక్రుథ్ధస తు రాక్షసః
హైడిమ్బొ భరతశ్రేష్ఠ శరైర వివ్యాధ సప్తభిః
18 సొ తివిథ్ధొ బలవతా రాక్షసేన్థ్రొ మహాబలః
వయసృజత సాయకాంస తూర్ణం సవర్ణపుఙ్ఖాఞ శిలాశితాన
19 తే శరా నతపర్వాణొ వివిశూ రాక్షసం తథా
రుషితాః పన్నగా యథ్వథ గిరిమ ఉగ్రా మహాబలాః
20 తతస తే పాణ్డవా రాజన సమన్తాన నిశితాఞ శరాన
పరేషయామ ఆసుర ఉథ్విగ్నా హైడిమ్బశ చ ఘటొత్కచః
21 స వధ్యమానః సమరే పాడవైర జితకాశిభిః
థగ్ధాథ్రికూటశృఙ్గాభం భిన్నాఞ్జనచయొపమమ
22 సముత్క్షిప్య చ బాహుభ్యామ ఆవిధ్య చ పునః పునః
నిష్పిపేష కషితౌ కషిప్రం పూర్ణకుమ్భమ ఇవాశ్మని
23 బలలాఘవ సంపన్నః సంపన్నొ విరమేణ చ
భైమసేనీ రణే కరుథ్ధ సర్వసైన్యాన్య అభీషయత
24 స విస్ఫుటిత సర్వాఙ్గశ చూర్ణితాస్ది విభూషణః
ఘటొత్కచేన వీరేణ హతః సాలకటఙ్కటహ
25 తతః సుమనసః పార్దా హతే తస్మిన నిశాచరే
చుక్రుశుః సింహనాథాంశ చ వాసాంస్య ఆథుధువుశ చ హ
26 తావకాశ చ హతం థృష్ట్వా రాక్షసేన్థ్రం మహాబలమ
అలమ్బుసం భీమరూపం విశీర్ణమ ఇవ పర్వతమ
హాహాకారమ అకుర్వన్త సైన్యాని భరతర్షభ
27 జనాశ చ తథ థథృశిరే రక్షః కౌతూహలాన్వితాః
యథృచ్ఛయా నిపతితం భూమావ అఙ్గారకం యదా
28 ఘటొత్కచస తు తథ ధత్వా రక్షొబలవతాం వరమ
ముమొచ బలవన నాథం బలం హత్వేవ వాసవః
29 స పూజ్యమానః పితృభిః స బాన్హవైర; ఘటొత్కచః కర్ణమి థుష్కరే కృతే
రిపుం నిహత్యాభిననన్థ వై తథా; అలమ్బుసం పక్వమ అలమ్బుసం యదా
30 తతొ నినాథః సుమహాన సముత్దితః; స శఙ్ఖనానావిధ బాణఘొషవాన
నిశమ్య తం పరత్యనథంస తు కౌరవాస; తతొ ధవనిర భువనమ అదాస్పృశథ భృశమ