ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థుఃశాసన బలం హత్వా సవ్యసాచీ ధనంజయః
సిన్ధురాజం పరీప్సన వై థరొణానీకమ ఉపాథ్రవత
2 స తు థరొణం సమాసాథ్య వయూహస్య పరముఖే సదితమ
కృతాఞ్జలిర ఇథం వాక్యం కృష్ణస్యానుమతే ఽబరవీత
3 శివేన ధయాహి మాం బరహ్మ సవస్తి చైవ వథస్వ మే
భవత్ప్రసాథాథ ఇచ్ఛామి పరవేష్టుం థుర్భిథాం చమూమ
4 భవాన పితృసమొ మహ్యం ధర్మరాజ సమొ ఽపి చ
తదా కృష్ణ సమశ చైవ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
5 అశ్వత్దామా యదా తాత రక్షణీయస తవానఘ
తదాహమ అపి తే రక్ష్యః సథైవ థవిజసత్తమ
6 తవ పరసాథాథ ఇచ్ఛామి సిన్ధురాజానమ ఆహవే
నిహన్తుం థవిపథాం శరేష్ఠ పరతిజ్ఞాం రక్ష మే విభొ
7 ఏవమ ఉక్తస తథాచార్యః పరత్యువాచ సమయన్న ఇవ
మామ అజిత్వా న బీభత్సొ శక్యొ జేతుం జయథ్రదః
8 ఏతావథ ఉక్త్వా తం థరొణః శరవ్రాతైర అవాకిరత
స రదాశ్వధ్వజం తీక్ష్ణైః పరహసన వై స సారదిమ
9 తతొ ఽరజునః శరవ్రాతాన థరొణస్యావార్య సాయకైః
థరొణమ అభ్యర్థయథ బాణఘొరరూపైర మహత్తరైః
10 వివ్యాధ చ రణే థరొణమ అనుమాన్య విశాం పతే
కషత్రధర్మం సమాస్దాయ నవభిః సాయకైః పునః
11 తస్యేషూన ఇషుభిశ ఛిత్త్వా థరొణొ వివ్యాధ తావ ఉభౌ
విషాగ్నిజ్వలనప్రఖ్యైర ఇషుభిః కృష్ణ పాణ్డవౌ
12 ఇయేష పాణ్డవస తస్య బాణైశ ఛేత్తుం శరాసనమ
తస్య చిన్తయతస తవ ఏవం ఫల్గునస్య మహాత్మనః
థరొణః శరైర అసంభ్రాన్తొ జయాం చిచ్ఛేథాశు వీర్యవాన
13 వివ్యాధ చ హయాన అస్య ధవజం సారదిమ ఏవ చ
అర్జునం చ శరైర వీరం సమయమానొ ఽభయవాకిరత
14 ఏతస్మిన్న అన్తరే పార్దః సజ్జం కృత్వా మహథ ధనుః
విశేషయిష్యన్న ఆచార్యం సర్వాస్త్రవిథుషాం వరమ
ముమొచ షట్శతాన బాణాన గృహీత్వైకమ ఇవ థరుతమ
15 పునః సప్తశతాన అన్యాన సహస్రం చానివర్తినామ
చిక్షేపాయుతశశ చాన్యాంస తే ఽఘనన థరొణస్య తాం చమూమ
16 తైః సమ్యగ అస్తైర బలినా కృతినా చిత్రయొధినా
మనుష్యవాజి మాతఙ్గా విథ్ధాః పేతుర గతాసవః
17 విథ్రుతాశ చ రణే పేతుః సంఛిన్నాయుధ జీవితాః
రదినొ రదముఖ్యేభ్యః సహయాః శరపీడితాః
18 చూర్ణితాక్షిప్త థగ్ధానాం వజ్రానిలహుతాశనైః
తుల్యరూపా గజాః పేతుర గిర్యగ్రామ్బుథ వేశ్మనామ
19 పేతుర అశ్వసహస్రాణి పరహతాన్య అర్జునేషుభిః
హంసా హిమవతః పృష్ఠే వారి విప్రహతా ఇవ
20 రదాశ్వథ్విపపత్త్యొఘాః సలిలౌఘా ఇవాథ్భుతాః
యుగాన్తాథిత్యరశ్మ్యాభః పాణ్డవాస్త శరైర హతాః
21 తం పాణ్డవాథిత్య శరాంశు జాలం; కురుప్రవీరాన యుధి నిష్టపన్తమ
స థరొణ మేఘః శరవర్ష వేగైః; పరాచ్ఛాథయన మేఘ ఇవార్క రశ్మీన
22 అదాత్యర్ద విషృష్ట్తేన థవిషతామ అసు భొజినా
ఆజఘ్నే వక్షసి థరొణొ నారాచేన ధనంజయమ
23 స వహ్వలిత సర్వాఙ్గః కషితికమ్పే యదాచలః
ధైర్యమ ఆలమ్బ్య బీభత్సుర థరొణం వివ్యాధ పత్రిభిః
24 థరొణస తు పఞ్చభిర బాణైర వాసుథేవమ అతాడయత
అర్జునం చ తరిసప్తత్యా ధవజం చాస్య తరిభిః శరైః
25 విశేషయిష్యఞ శిష్యం చ థరొమొ రాజన పరాక్రమీ
అథృశ్యమ అర్జునం చక్రే నిమేషాచ ఛరవృష్టిభిః
26 పరసక్తాన అప్తతొ ఽథరాక్ష్మ భారథ్వాజస్య సాయకాన
మణ్డలీకృతమ ఏవాస్య ధనుశ చాథృశ్యతాథ్భుతమ
27 తే ఽభయయుః సమరే రాజన వాసుథేవధనంజయౌ
థరొణ సృష్టాః సుబహవః కఙ్కపత్ర పరిచ్ఛథాః
28 తథ థృష్ట్వా తాథృశం యుథ్ధం థరొణ పాణ్డవయొస తథా
వాసుథేవొ మహాబుథ్ధిః కార్యవత్తామ అచిన్తయత
29 తతొ ఽబరవీథ వాసుథేవొ ధనంజయమ ఇథం వచః
పార్ద పార్ద మహాబాహొ న నః కాలాత్యయొ భవేత
30 థరొణమ ఉత్సృజ్య గచ్ఛామః కృత్యమ ఏతన మహత్తరమ
పార్దశ చాప్య అబ్రవీత కృష్ణం యదేష్టమ ఇతి కేశవ
31 తతః పరథక్షిణం కృత్వా థరొణం పరాయాన మహాభుజః
పరివృత్తశ చ బీభత్సుర అగచ్ఛథ విసృజఞ శరాన
32 తతొ ఽబరవీత సమయన థరొణః కవేథం పాణ్డవ గమ్యతే
నను నామ రణే శత్రుమ అజిత్వా న నివర్తసే
33 [అర్జ]
గురుర భవాన అన మే శత్రుః శిష్యః పుత్రసమొ ఽసమి తే
న చాస్మి స పుమాఁల లొకే యస తవాం యుధి పరాజయేత
34 [స]
ఏవం బరువాణొ బీభత్సుర జయథ్రదవధొత్సుకః
తవరాయుక్తొ మహాబాహుస తత సైన్యం సముపాథ్రవత
35 తం చక్రరక్షౌ పాఞ్చాల్యౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
అన్వయాతాం మహాత్మానౌ విశన్తం తావకం బలమ
36 తతొ జయొ మహారాజ కృతవర్మా చ సాత్త్వతః
కామ్బొజశ చ శరుతాయుశ చ ధనంజయమ అవారయన
37 తేషాం థశసహస్రాణి రదానామ అనుయాయినామ
అభీషాహాః శూరసేనాః శిబయొ ఽద వసాతయః
38 మాచేల్లకా లలిత్దాశ చ కేకయా మథ్రకాస తదా
నారాయణాశ చ గొపాలాః కామ్బొజానాం చ యే గణాః
39 కర్ణేన విజితాః పూర్వం సంగ్రామే శూర సంమతాః
భారథ్వాజం పురస్కృత్య తయక్తాత్మానొ ఽరజునం పరతి
40 పుత్రశొకాభిసంతప్తం కరుథ్ధం మృత్యుమ ఇవాన్తకమ
తయజన్తం తుములే పరాణాన సంనథ్ధం చిత్రయొధినమ
41 గాహమానమ అనీకాని మాతఙ్గమ ఇవ యూదపమ
మహేష్వాసం పరాక్రాన్తం నరవ్యాఘ్రమ అవారయన
42 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
అన్యొన్యం వై పరార్దయతాం యొధానామ అర్జునస్య చ
43 జయథ్రద వధప్రేప్సుమ ఆయాన్తం పురుషర్షభమ
నయవారయన్త సహితాః కరియా వయాధిమ ఇవొత్దితమ