ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 61)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
శవొభూతే కిమ అకార్షుస తే థుఃఖశొకసమన్వితాః
అభిమన్యౌ హతే తత్ర కే వాయుధ్యన్త మామకాః
2 జానన్తస తస్య కర్మాణి కురవః సవ్యసాచినః
కదం తత కిల్బిషం కృత్వా నిర్భయా బరూహి మామకాః
3 పుత్రశొకాభిసంతప్తం కరుథ్ధం మృత్యుమ ఇవాన్తకమ
ఆయాన్తం పురుషవ్యాఘ్రం కదం థథృశుర ఆహవే
4 కపిరాజధ్వజం సంఖ్యే విధున్వానం మహథ ధనుః
థృష్ట్వా పుత్ర పరిథ్యూనం కిమ అకుర్వన్త మామకాః
5 కిం ను సంజయ సంగ్రామే వృత్తం థుర్యొధనం పరతి
పరిథేవొ మహాన అత్ర శరుతొ మే నాభినన్థనమ
6 బభూవుర యే మనొగ్రాహ్యాః శబ్థాః శరుతిసుఖావహాః
న శరూయన్తే ఽథయ తే సర్వే సైన్ధవస్య నివేశనే
7 సతువతాం నాథ్య శరూయన్తే పుత్రాణాం శిబిరే మమ
సూతమాగధ సంఘానాం నర్తకానాం చ సర్వశః
8 శబ్థేన నాథితాభీక్ష్ణమ అభవథ యత్ర మే శరుతిః
థీనానామ అథ్య తం శబ్థం న శృణొమి సమీరితమ
9 నివేశనే సత్యధృతేః సొమథత్తస్య సంజయ
ఆసీనొ ఽహం పురా తాత శబ్థమ అశ్రౌషమ ఉత్తమమ
10 తథ అథ్య హీనపుణ్యొ ఽహమ ఆర్తస్వరనినాథితమ
నివేశనం హతొత్సాహం పుత్రాణాం మమ లక్షయే
11 వివింశతేర థుర్ముఖస్య చిత్రసేనవికర్ణయొః
అన్యేషాం చ సుతానాం మే న తదా శరూయతే ధవనిః
12 బరాహ్మణాః కషత్రియా వైశ్యా యం శిష్యాః పర్యుపాసతే
థరొణపుత్రం మహేష్వాసం పుత్రాణాం మే పరాయణమ
13 వితణ్డాలాప సంలాపైర హుతయాచిత వన్థితైః
గీతైశ్చ వివిధైర ఇష్టై రమయే యొ థివానిశమ
14 ఉపాస్యమానొ బహుభిః కురుపాణ్డవసాత్వతైః
సూత తస్య గృహే శబ్ధొ నాథ్య థరౌణేర యదా పురా
15 థరొణపుత్రం మహేష్వాసం గాయనా నర్తకాశ చ యే
అత్యర్దమ ఉపతిష్ఠన్తి తేషాం న శరూయతే ధవనిః
16 విన్థానువిన్థయొః సాయం శిబిరే యొ మహాధ్వనిః
శరూయతే సొ ఽథయ న తదా కేకయానాం చ వేశ్మసు
17 నిత్యప్రముథితానాం చ తాలగీత సవనొ మహాన
నృత్యతాం శరూయతే తాత గణానాం సొ ఽథయ న ధవనిః
18 సప్త తన్తూన వితన్వానా యమ ఉపాసన్తి యాజకాః
సౌమథత్తిం శరుతనిధిం తేషాం న శరూయతే ధవనిః
19 జయాఘొషొ బరహ్మఘొషశ చ తొరమాసి రదధ్వనిః
థరొణస్యాసీథ అవిరతొ గృహే తన న శృణొమ్య అహమ
20 నానాథేశసముత్దానాం గీతానాం యొ ఽభవత సవనః
వాథిత్రనాథితానాం చ సొ ఽథయ న శరూయతే మహాన
21 యథా పరభృత్య ఉపప్లవ్యాచ ఛాన్తిమ ఇచ్ఛఞ జనార్థనః
ఆగతః సర్వభూతానామ అనుకమ్పార్దమ అచ్యుతః
22 తతొ ఽహమ అబ్రువం సూత మన్థం థుర్యొధనం తథా
వాసుథేవేన తీర్దేన పుత్ర సంశామ్య పాణ్డవైః
23 కాలప్రాప్ర్తమ అహం మన్యే మా తవం థుర్యొధనాతిగాః
శమే చేథ యాచమానం తవం పరత్యాఖ్యాస్యసి కేశవమ
హితార్దమ అభిజల్పన్తం న తదాస్త్య అపరాజయః
24 పరత్యాచష్ట స థాశార్హమ ఋషభం సర్వధన్వినామ
అనునేయాని జల్పన్తమ అనయాన నాన్వపథ్యత
25 తతొ థుఃశాసనస్యైవ కర్ణస్య చ మతం థవయొః
అన్వవర్తత హిత్వా మాం కృష్టః కాలేన థుర్మతిః
26 న హయ అహం థయూతమ ఇచ్ఛామి విథురొ న పరశంసతి
సైన్ధవొ నేచ్ఛతే థయూతం భీష్మొ న థయూతమ ఇచ్ఛతి
27 శల్యొ భూరిశ్రవాశ చైవ పురుమిత్రొ జయస తదా
అశ్వత్దామా కృపొ థరొణొ థయూతం నేచ్ఛన్తి సంజయ
28 ఏతేషాం మతమ ఆజ్ఞాయ యథి వర్తేత పుత్రకః
స జఞాతిమిత్రః స సుహృచ చిరం జీవేథ అనామయః
29 శలక్ష్ణా మధురసంభాషా జఞాతిమధ్యే పరియంవథాః
కులీనాః సమతాః పరాజ్ఞాః సుఖం పరాప్స్యన్తి పాణ్డవాః
30 ధర్మాపేక్షొ నరొ నిత్యం సర్వత్ర లభతే సుఖమ
పరేత్య భావే చ కల్యాణం పరసాథం పరతిపథ్యతే
31 అర్హన్త్య అర్ధం పృదివ్యాస తే భొక్తుం సామర్ద్య సాధనాః
తేషామ అపి సముథ్రాన్తా పితృపైతామహీ మహీ
32 నియుజ్యమానాః సదాస్యన్తి పాణ్డవా ధర్మవర్త్మని
సన్తి నొ జఞాతయస తాత యేషాం శరొష్యన్తి పాణ్డవాః
33 శల్యస్య సొమథత్తస్య భీష్మస్య చ మహాత్మనః
థరొణస్యాద వికర్ణస్య బాహ్లికస్య కృపస్య చ
34 అన్యేషాం చైవ వృథ్ధానాం భరతానాం మహాత్మనామ
తవథర్దం బరువతాం తాతః కరిష్యన్తి వచొ హితమ
35 కం వా తవం మన్యసే తేషాం యస తవా బరూయాథ అతొ ఽనయదా
కృష్ణొ న ధర్మం సంజహ్యాత సర్వే తే చ తవథ అన్వయాః
36 మయాపి చొక్తాస తే వీరా వచనం ధర్మసంహితమ
నాన్యదా పరకరిష్యన్తి ధర్మాత్మానొ హి పాణ్డవాః
37 ఇత్య అహం విలపన సూత బహుశః పుత్రమ ఉక్తవాన
న చ మే శరుతవాన మూఢొ మన్యే కాలస్య పర్యయమ
38 వృకొథరార్జునౌ యత్ర వృష్ణివీరశ చ సాత్యకిః
ఉత్తమౌజాశ చ పాఞ్చాల్యొ యుధామన్యుశ చ థుర్జయః
39 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ థుర్ధర్షః శిఖణ్డీ చాపరాజితః
అశ్మకాః కేకయాశ చైవ కషత్రధర్మా చ సౌమకిః
40 చైథ్యశ చ చేకితానశ చ పుత్రః పాశ్యస్య చాభిభుః
థరౌపథేయా విరాటశ చ థరుపథశ చ మహారదః
యమౌ చ పురుషవ్యాఘ్రౌ మన్త్రీ చ మధుసూథనః
41 క ఏతాఞ జాతు యుధ్యేత లొకే ఽసమిన వై జిజీవిషుః
థివ్యమ అస్త్రం వికుర్వాణాన సంహరేయుర అరింథమాః
42 అన్యొ థుర్యొధనాత కర్ణాచ ఛకునేశ చాపి సౌబలాత
థుఃశాసనచతుర్దానాం నాన్యం పశ్యామి పఞ్చమమ
43 యేషామ అభీశు హస్తః సయాథ విష్వక్సేనొ రదే సదితః
సంనథ్ధశ చార్జునొ యొధా తేషాం నాస్తి పరాజయః
44 తేషాం మమ విలాపానాం న హి థుర్యొధనః సమరేత
హతౌ హి పురుషవ్యాఘ్రౌ భీష్మథ్రొణౌ తవమ ఆత్ద మే
45 తేషాం విథుర వాక్యానామ ఉక్తానాం థీర్ఘథర్శినామ
థృష్ట్వేమాం ఫలనిర్వృత్తిం మన్యే శొచన్తి పుత్రకాః
46 హిమాత్యయే యదా కక్షం శుష్కం వాతేరితొ మహాన
అగ్నిర థహేత తదా సేనాం మామికాం సధనంజయః
47 ఆచక్ష్వ తథ ధి నః సర్వం కుశలొ హయ అసి సంజయ
యథ ఉపాయాత తు సాయాహ్నే కృత్వా పార్దస్య కిల్బిషమ
అభిమన్యౌ హతే తాత కదమ ఆసీన మనొ హి వః
48 న జాతు తస్య కర్మాణి యుధి గాణ్డీవధన్వనః
అపకృత్వా మహత తాత సొఢుం శక్ష్యన్తి మామకాః
49 కిం ను థుర్యొధనః కృత్యం కర్ణః కృత్యం కిమ అబ్రవీత
థుఃశాసనః సౌబలశ చ తేషామ ఏవంగతే అపి
సర్వేషాం సమవేతానాం పుత్రాణాం మమ సంజయ
50 యథ్వృత్తం తాత సంగ్రామే మన్థస్యాపనయైర భృశమ
లొభానుగత థుర్బుథ్ధేః కరొధేన వికృతాత్మనః
51 రాజ్యకామస్య మూఢస్య రాగొపహత చేతసః
థుర్నీతం వా సునీతం వా తన మమాచక్ష్వ సంజయ