ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 60)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తదా సంభాషతాం తేషాం పరాథురాసీథ ధనంజయః
థుథృక్షుర భరతశ్రేష్ఠం రాజానం ససుహృథ గణమ
2 తం పరవిష్టం శుభాం కక్ష్యామ అభివాథ్యాగ్రతః సదితమ
సముత్దాయార్జునం పరేమ్ణా సస్వజే పాణ్డవర్షభః
3 మూర్ధ్ని చైనమ ఉపాఘ్రాయ పరిష్వజ్య చ బాహునా
ఆశిషః పరమాః పరొచ్య సమయమానొ ఽభయభాషత
4 వయక్తమ అర్జున సంగ్రామే ధరువస తే విజయొ మహాన
యాథృగ రూపా హి తే ఛాయా పరసన్నశ చ జనార్థనః
5 తమ అబ్రవీత తతొ జిష్ణుర మహథ ఆశ్చర్యమ ఉత్తమమ
థృష్టవాన అస్మి భథ్రం తే కేశవస్య పరసాథజమ
6 తతస తత కదయామ ఆస యదాథృష్టం ధనంజయః
ఆశ్వాసనార్దం సుహృథాం తర్యమ్బకేనసమాగమమ
7 తతః శిరొభిర అవనిం సపృష్ట్వా సర్వే చ విస్మితాః
నమస్కృత్య వృషాఙ్కాయ సాధు సాధ్వ ఇత్య అదాబ్రువన
8 అనుజ్ఞాతాస తతః సర్వే సుహృథొ ధర్మసూనునా
తవరమాణాః సుసంనథ్ధా హృష్టా యుథ్ధాన నిర్యయుః
9 అభివాథ్య తు రాజానం యుయుధానాచ్యుతార్జునాః
హృష్టా వినిర్యయుస తే వై యుధిష్ఠిర నివేశనాత
10 రదేనైకేన థుర్ధర్షౌ యుయుధాన జనార్థనౌ
జగ్మతుః సహితౌ వీరావ అర్జునస్య నివేశనమ
11 తత్ర గత్వా హృషీకేశః కల్పయామ ఆస సూతవత
రదం రదవరస్యాజౌ వానరర్షభ లక్షణమ
12 స మేఘసమనిర్ఘొషస తప్తకాఞ్చనసప్రభః
బభౌ రదవరః కౢప్తః శిశుర థివసకృథ యదా
13 తతః పురుషశార్థూలః సజ్జః సజ్జం పురఃసరః
కృతాహ్నికాయ పార్దాయ నయవేథయత తం రదమ
14 తం తు లొకే వరః పుంసాం కిరీటీ హేమవర్మభృత
బాణవాణాసనీ వాహం పరథక్షిణమ అవర్తత
15 తతొ విథ్యా వయొవృథ్ధైః కరియావథ్భిర జితేన్థ్రియైః
సతూయమానొ జయాశీభిర ఆరురొహ మహారదమ
16 జైత్రైః సాంగ్రామికైర మన్త్రైః పూర్వమ ఏవ రదొత్తమమ
అభిమన్త్రితమ అర్చిష్మాన ఉథయం భాస్కరొ యదా
17 స రదే రదినాం శరేష్ఠః కాఞ్చనే కాఞ్చనావృతః
విబభౌ విమలొ ఽరచిష్మాన మేరావ ఇవ థివాకరః
18 అన్వారురొహతుః పార్దం యుయుధాన జనార్థనౌ
శర్యాతేర యజ్ఞమ ఆయాన్తం యదేన్థ్రం థేవమ అశ్వినౌ
19 అద జగ్రాహ గొవిన్థొ రశ్మీన రశ్మివతాం వరః
మాతలిర వాసవస్యేవ వృత్రం హన్తుం పరయాస్యతః
20 స తాభ్యాం సహితః పార్దొ రదప్రవరమ ఆస్దితః
సహితౌ బుభ శుక్రాభ్యాం తమొ నిఘ్నన యదా శశీ
21 సైన్ధవస్య వధప్రేప్సుః పరయాతః శత్రుపూగహా
సహామ్బుపతిమిత్రాభ్యాం యదేన్థ్రస తారకామయే
22 తతొ వాథిత్రనిర్ఘొషైర మఙ్గల్యైశ చ సతవైః శుభైః
పరయాన్తమ అర్జునం సూతా మాగధాశ చైవ తుష్టువుః
23 స జయాశీః స పుణ్యాహః సూతమాగధ నిస్వనః
యుక్తొ వాథిత్రఘొషేణ తేషాం రతికరొ ఽభవత
24 తమ అనుప్రయతొ వాయుః పుణ్యగన్ధవహః శుచిః
వవౌ సంహర్షయన పార్దం థవిషతశ చాపి శొషయన
25 పరాథురాసన నిమిత్తాని విజయాయ బహూని చ
పాణ్డవానాం తవథీయానాం విపరీతాని మారిష
26 థృష్ట్వార్జునొ నిమిత్తాని విజయాయ పరథక్షిణమ
యుయుధానం మహేష్వాసమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
27 యుయుధానాథ్య యుథ్ధే మే థృశ్యతే విజయొ ధరువః
యదా హీమాని లిఙ్గాని థృశ్యన్తే శినిపుంగవ
28 సొ ఽహం తత్ర గమిష్యామి యత్ర సైన్ధవకొ నృపః
యియాసుర యమ లొకాయ మమ వీర్యం పరతీక్షతే
29 యదా పరమకం కృత్యం సైన్ధవస్య వధే మమ
తదైవ సుమహత కృత్యం ధర్మరాజస్య రక్షణే
30 స తవమ అథ్య మహాబాహొ రాజానం పరిపాలయ
యదైవ హి మయా గుప్తస తవయా గుప్తొ భవేత తదా
31 తవయి చాహం పరాశ్వస్య పరథ్యుమ్నే వా మహారదే
శక్నుయాం సైన్ధవం హన్తుమ అనపేక్షొ నరర్షభ
32 మయ్య అపేక్షా న కర్తవ్యా కదం చిథ అపి సాత్వత
రాజన్య ఏవ పరా గుప్తిః కార్యా సర్వాత్మనా తవయా
33 న హి యత్ర మహాబాహుర వాసుథేవొ వయవస్దితః
కిం చిథ వయాపథ్యతే తత్ర యత్రాహమ అపి చ ధరువమ
34 ఏవమ ఉక్తస తు పార్దేన సాత్యకిః పరవీరహా
తదేత్య ఉక్త్వాగమత తత్ర యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః