ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరతిజ్ఞాతే తు పార్దేన సిన్ధురాజవధే తథా
వాసుథేవొ మహాబాహుర ధనంజయమ అభాషత
2 భరాతౄణాం మతమ ఆజ్ఞాయ తవయా వాచా పరతిశ్రుతమ
సైన్ధవం శవొ ఽసమి హన్తేతి తత సాహసతమం కృతమ
3 అసంమన్త్ర్య మయా సార్ధమ అతిభారొ ఽయమ ఉథ్యతః
కదం ను సర్వలొకస్య నావహాస్యా భవేమహి
4 ధార్తరాష్ట్రస్య శిబిరే మయా పరణిహితాశ చరాః
త ఇమే శీఘ్రమ ఆగమ్య పరవృత్తిం వేథయన్తి నః
5 తవయా వై సంప్రతిజ్ఞాతే సిన్ధురాజవధే తథా
సింహనాథః స వాథిత్రః సుమహాన ఇహ తైః శరుతః
6 తేన శబ్థేన విత్రస్తా ధార్తరాష్ట్రాః స సైన్ధవాః
నాకస్మాత సింహనాథొ ఽయమ ఇతి మత్వా వయవస్దితాః
7 సుమహాఞ శబ్థసంపాతః కౌరవాణాం మహాభుజ
ఆసీన నాగాశ్వపత్తీనాం రదఘొషశ చ భైరవః
8 అభిమన్యువధం శరుత్వా ధరువమ ఆర్తొ ధనంజయః
రాత్రౌ నిర్యాస్యతి కరొధాథ ఇతి మత్వా వయవస్దితాః
9 తైర యతథ్భిర ఇయం సత్యా శరుతా సత్యవతస తవ
పరతిజ్ఞా సిన్ధురాజస్య వధే రాజీవలొచన
10 తతొ విమనసః సర్వే తరస్తాః కషుథ్రమృగా ఇవ
ఆసన సుయొధనామాత్యాః స చ రాజా జయథ్రదః
11 అదొత్దాయ సహామాత్యైర థీనః శిబిరమ ఆత్మనః
ఆయాత సౌవీరసిన్ధూనామ ఈశ్వరొ భృశథుఃఖితః
12 స మన్త్రకాలే సంమన్త్ర్య సర్వా నైఃశ్రేయసీః కరియాః
సుయొధనమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీథ రాజసంసథి
13 మామ అసౌ పుత్ర హన్తేతి శవొ ఽభియాతా ధనంజయః
పరతిజ్ఞాతొ హి సేనాయా మధ్యే తేన వధొ మమ
14 తాం న థేవా న గన్ధర్వా నాసురొరగ రాక్షసాః
ఉత్సహన్తే ఽనయదా కర్తుం పరతిజ్ఞాం సవ్యసాచినః
15 తే మాం రక్షత సంగ్రామే మా వొ మూర్ధ్ని ధనంజయః
పథం కృత్వాప్నుయాల లక్ష్యం తస్మాథ అత్ర విధీయతామ
16 అద రక్షా న మే సంఖ్యే కరియతే కురునన్థన
అనుజానీహి మాం రాజన గమిష్యామి గృహాన పరతి
17 ఏవమ ఉక్తస తవ అవాక్శీర్షొ విమనాః స సుయొధనః
శరుత్వాభిశప్తవన్తం తవాం ధయానమ ఏవాన్వపథ్యత
18 తమ ఆర్తమ అభిసంప్రేక్ష్య రాజా కిల స సైన్ధవః
మృథు చాత్మహితం చైవ సాపేక్షమ ఇథమ ఉక్తవాన
19 నాహం పశ్యామి భవతాం తదా వీర్యం ధనుర్ధరమ
యొ ఽరజునస్యాస్త్రమ అస్త్రేణ పరతిహన్యాన మహాహవే
20 వాసుథేవసహాయస్య గాణ్డీవం ధున్వతొ ధనుః
కొ ఽరజునస్యాగ్రతస తిష్ఠేత సాక్షాథ అపి శతక్రతుః
21 మహేశ్వరొ ఽపి పార్దేన శరూయతే యొధితః పురా
పథాతినా మహాతేజా గిరౌ హిమవతి పరభుః
22 థానవానాం సహస్రాణి హిరణ్యపురవాసినామ
జఘాన ఏకరదేనైవ థేవరాజప్రచొథితః
23 సమాయుక్తొ హి కౌనేయొ వాసుథేవేన ధీమతా
సామరాన అపి లొకాంస తరీన నిహన్యాథ ఇతి మే మతిః
24 సొ ఽహమ ఇచ్ఛామ్య అనుజ్ఞాతుం రక్షితుం వా మహాత్మనా
థరొణేన సహ పుత్రేణ వీరేణ యథి మన్స్యసే
25 స రాజ్ఞా సవయమ ఆచార్యొ భృశమ ఆక్రన్థితొ ఽరజున
సంవిధానం చ విహితం రదాశ చ కిల సజ్జితాః
26 కర్ణొ భూరిశ్రవా థరౌణిర వృషసేనశ చ థుర్జయః
కృపశ చ మథ్రరాజశ చ షడ ఏతే ఽసయ పురొగమాః
27 శకటః పథ్మపశ చార్ధొ వయూహొ థరొణేన కల్పితః
పథ్మకర్ణికమధ్యస్దః సూచీ పాశే జయథ్రదః
సదాస్యతే రక్షితొ వీరైః సిన్ధురాడ యుథ్ధథుర్మథైః
28 ధనుష్య అస్త్రే చ వీర్యే చ పరాణే చైవ తదొరసి
అవిషహ్యతమా హయ ఏతే నిశ్చితాః పార్ద షడ రదాః
ఏతాన అజిత్వా సగణాన నైవ పరాప్యొ జయథ్రదః
29 తేషామ ఏకైకశొ వీర్యం షణ్ణాం తవమ అనుచిన్తయ
సహితా హి నరవ్యాఘ్రా న శక్యా జేతుమ అఞ్జసా
30 భూయశ చ చిన్తయిష్యామి నీతిమ ఆత్మహితాయ వై
మన్త్రజ్ఞైః సచివైః సార్ధం సుహృథ్భిః కార్యసిథ్ధయే
31 [అర్జ]
షడ రదాన ధార్తరాష్ట్రస్య మన్యసే యాన బలాధికాన
తేషాం వీర్యం మమార్ధేన న తుల్యమ ఇతి లక్షయే
32 అస్త్రమ అస్త్రేణ సర్వేషామ ఏతేషాం మధుసూథన
మయా థరక్ష్యసి నిర్భిన్నం జయథ్రదవధైషిణా
33 థరొణస్య మిషతః సొ ఽహం సగణస్య విలప్స్యతః
మూర్ధానం సిన్ధురాజస్య పాతయిష్యామి భూతలే
34 యథి సాధ్యాశ చ రుథ్రాశ చ వసవశ చ సహాశ్వినః
మరుతశ చ సహేన్థ్రేణ విశ్వే థేవాస తదాసురాః
35 పితరః సహ గన్ధర్వాః సుపర్ణాః సాగరాథ్రయః
థయౌర వియత పృదివీ చేయం థిశశ చ స థిగ ఈశ్వరాః
36 గరామ్యారణ్యాని భూతాని సదావరాణి చరాణి చ
తరాతారః సిన్ధురాజస్య భవన్తి మధుసూథన
37 తదాపి బాణైర నిహతం శవొ థరష్టాసి రణే మయా
సత్యేన తే శపే కృష్ణ తదైవాయుధమ ఆలభే
38 యశ చ గొప్తా మహేష్వాసస తస్య పాపస్య థుర్మతేః
తమ ఏవ పరదమం థరొణమ అభియాస్యామి కేశవ
39 తస్మిన థయూతమ ఇథం బథ్ధం మన్యతే సమ సుయొధనః
తస్మాత తస్యైవ సేనాగ్రం భిత్త్వా యాస్యామి సైన్ధవమ
40 థరష్టాసి శవొ మహేష్వాసాన నారాచైస తిగ్మతేజనైః
శృఙ్గాణీవ గిరేర వర్జైర థార్యమాణాన మయా యుధి
41 నరనాగాశ్వథేహేభ్యొ విస్రవిష్యతి శొణితమ
పతథ్భ్యః పతితేభ్యశ చ విభిన్నేభ్యః శితైః శరైః
42 గాణ్డీవప్రేషితా బాణా మనొఽనిలసమా జవే
నృనాగాశ్వాన విథేహాసూన కర్తారశ చ సహస్రశః
43 యమాత కుబేరాథ వరుణాథ రుథ్రాథ ఇన్థ్రాచ చ యన మయా
ఉపాత్తమ అస్త్రం ఘొరం వై తథ థరష్టారొ నరా యుధి
44 బరాహ్మేణాస్త్రేణ చాస్త్రాణి హన్యమానాని సంయుగే
మయా థరష్టాసి సర్వేషాం సైన్ధవస్యాభిరక్షిణామ
45 శరవేగసముత్కృత్తై రాజ్ఞాం కేశవ మూర్ధభిః
ఆస్తీర్యమాణాం పృదివీం థరష్టాసి శవొ మయా యుధి
46 కరవ్యాథాంస తర్పయిష్యామి థరావయిష్యామి శాత్రవాన
సుహృథొ నన్థయిష్యామి పాతయిష్యామి సైన్ధవమ
47 బహ్వ ఆగస్కృత కుసంబన్ధీ పాపథేశసముథ్భవః
మయా సైన్ధవకొ రాజా హతః సవాఞ శొచయిష్యతి
48 సర్వక్షీరాన్న భొక్తారః పాపాచారా రణాజిరే
మయా సరాజకా బాణైర నున్నా నంక్ష్యన్తి సైన్ధవాః
49 తదా పరభాతే కర్తాస్మి యదా కృష్ణ సుయొధనః
నాన్యం ధనుర్ధరం లొకే మంస్యతే మత్సమం యుధి
50 గాణ్డీవం చ ధనుర థివ్యం యొథ్ధా చాహం నరర్షభ
తవం చ యన్తా హృషీకేశ కిం ను సయాథ అజితం మయా
51 యదా హి లక్ష్మ చన్థ్రే వై సముథ్రే చ యదా జలమ
ఏవమ ఏతాం పరతిజ్ఞాం మే సత్యాం విథ్ధి జనార్థన
52 మావమంస్దా మమాస్త్రాణి మావమంస్దా ధనుర థృఢమ
మావమంస్దా బలం బాహ్వొర మావమంస్దా ధనంజయమ
53 యదా హి యాత్వా సంగ్రామే న జీయే విజయామి చ
తేన సత్యేన సంగ్రామే హతం విథ్ధి జయథ్రదమ
54 ధరువం వై బరాహ్మణే సత్యం ధరువా సాధుషు సంనతిః
శరీర ధరువా చాపి థక్షేషు ధరువొ నారాయణే జయః
55 [స]
ఏవమ ఉక్త్వా హృషీకేశం సవయమ ఆత్మానమ ఆత్మనా
సంథిథేశార్జునొ నర్థన వాసవిః కేశవం పరభుమ
56 యదా పరభాతాం రజనీం కల్పితః సయాథ రదొ మమ
తదా కార్యం తవయా కృష్ణ కార్యం హి మహథ ఉథ్యతమ