ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
శరుత్వా తు తం మహాశబ్థం పాణ్డూనాం పుత్రగృథ్ధినామ
చారైః పరవేథితే తత్ర సముత్దాయ జయథ్రదః
2 శొకసంమూఢహృథయొ థుఃఖేనాభిహతొ భృశమ
మజ్జమాన ఇవాగాధే విపులే శొకసాగలే
3 జగామ సమితిం రాజ్ఞాం సైన్ధవొ విమృశన బహు
స తేషాం నరథేవానాం సకాశే పరిథేవయన
4 అభిమన్యొః పితుర భీతః సవ్రీడొ వాక్యమ అబ్రవీత
యొ ఽసౌ పాణ్డొః కిల కషేత్రే జాతః శక్రేణ కామినా
5 స నినీషతి థుర్బుథ్ధిర మాం కిలైకం యమక్షయమ
తస తవస్తి వొ ఽసతు యాస్యామి సవగృహం జీవితేప్సయా
6 అద వా సద పరతిబలాస తరాతుం మాం కషత్రియర్షభాః
పార్దేన పరార్దితం వీరాస తే థథన్తు మమాభయమ
7 థరొణథుర్యొధనకృపాః కర్ణమథ్రేశబాహ్లికాః
థుఃశాసనాథయః శక్తాస తరాతుమ అప్య అన్తకాథ్రితమ
8 కిమ అఙ్గపునర ఏకేన ఫల్గునేన జిఘాంసతా
న తరాయేయుర భవన్తొ మాం సమస్తాః పతయొ కషితేః
9 పరహర్షం పాణ్డవేయానాం శరుత్వా మమ మహథ భయమ
సీథన్తీవ చ మే ఽఙగాని ముమూర్షొర ఇవ పార్దివాః
10 వధొ నూనం పరతిజ్ఞాతొ మమ గాణ్డీవధన్వనా
తదా హి హృష్టాః కరొశన్తి శొకకాలే ఽపి పాణ్డవాః
11 న థేవా న చ గన్ధర్వా నాశురొరగ రాక్షసాః
ఉత్సహన్తే ఽనయదా కర్తుం కుత ఏవ నరాధిపాః
12 తస్మాన మామ అనుజామీత భథ్రం వొ ఽసతు నరర్షభాః
అథర్శనం గమిష్యామి న మాం థరక్ష్యన్తి పాణ్డవాః
13 ఏవం విలపమానం తం భయాథ వయాకులచేతసమ
ఆత్మకార్యగరీయస్త్వాథ రాజా థుర్యొధనొ ఽబరవీత
14 న భేతవ్యం నరవ్యాఘ్ర కొ హి తవా పురుషర్షభ
మధ్యే కషత్రియ వీరాణాం తిష్ఠన్తం పరార్దయేథ యుధి
15 అహం వైకర్తనః కర్ణశ చిత్రసేనొ వివింశతిః
భూరిశ్రవాః శలః శల్యొ వృషసేనొ థురాసథః
16 పురుమిత్రొ జయొ భొజః కామ్బొజశ చ సుథక్షిణః
సత్యవ్రతొ మహాబాహుర వికర్ణొ థుర్ముఖః సహః
17 థుఃశాసనః సుబాహుశ చ కలిఙ్గశ చాప్య ఉథాయుధః
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ థరొణొ థరౌణిః స సౌబలః
18 తవం చాపి రదినాం శరేష్ఠః సవయం శూరొ ఽమితథ్యుతిః
స కదం పాణ్డవేయేభ్యొ భయం పశ్యసి సైన్ధవ
19 అక్షౌహిణ్యొ థశైకా చ మథీయాస తవ రక్షణే
యత్తా యొత్స్యన్తి మాం భైస తవం సైన్ధవ వయేతు తే భయమ
20 ఏవమ ఆశ్వాసితొ రాజన పుత్రేణ తవ సైన్ధవః
థుర్యొధనేన సహితొ థరొణం రాత్రావ ఉపాగమత
21 ఉపసంగ్రహణం కృత్వా థరొణాయ స విశాం పతే
ఉపొపవిశ్య పరణతః పర్యపృచ్ఛథ ఇథం తథా
22 నిమిత్తే థూరపాతిత్వే లఘుత్వే థృఢవేధనే
మమ బరవీతు భగవాన విశేషం ఫల్గునస్య చ
23 విథ్యా విశేషమ ఇచ్ఛామి జఞాతుమ ఆచార్య తత్త్వతః
మమార్జునస్య చ విభొ యదాతత్త్వం పరచక్ష్వ మే
24 [థర్న]
సమమ ఆచార్యకం తాత తవ చైవార్జునస్య చ
యొగాథ థుఃఖొచితత్వాచ చ తస్మాత తవత్తొ ఽధికొ ఽరజునః
25 న తు తే యుధి సంత్రాసః కార్యః పార్దాత కదం చన
అహం హి రక్షితా తాత భయాత తవాం నాత్ర సంశయః
26 న హి మథ్బాహుగుప్తస్య పరభవన్త్య అమరా అపి
వయూహిష్యామి చ తం వయూహం యం పార్దొ న తరిష్యతి
27 తస్మాథ యుధ్యస్వ మా భైస తవం సవధర్మమ అనుపాలయ
పితృపైతామహం మార్గమ అనుయాహి నరాధిప
28 అధీత్య విధివథ వేథాన అగ్నయః సుహుతాస తవయా
ఇష్టం చ బహుభిర యజ్ఞైర న తే మృత్యుభయాథ భయమ
29 థుర్లభం మానుషైర మన్థైర మహాభాగ్యమ అవాప్య తు
భుజవీర్యార్జితాఁల లొకాన థివ్యాన పరాప్స్యస్య అనుత్తమాన
30 కురవః పాణ్డవాశ చైవ వృష్ణయొ ఽనయే చ మానవాః
అహం చ సహ పుత్రేణ అధ్రువా ఇతి చిన్త్యతామ
31 పర్యాయేణ వయం సర్వే కాలేన బలినా హతాః
పరలొకం గమిష్యామః సవైః సవైః కర్మభిర అన్వితాః
32 తపస తప్త్వా తు యాఁల లొకాన పరాప్నువన్తి తపస్వినః
కషత్రధర్మాశ్రితాః శూరాః కషత్రియాః పరాప్నువన్తి తాన
33 [స]
ఏవమ ఆశ్వాసితొ రాజన భారథ్వాజేన సైన్ధవః
అపానుథథ భయం పార్దాథ యుథ్ధాయ చ మనొ థధే