ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 51)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
తవయి యాతే మహాబాహొ సంశప్తకబలం పరతి
పరయత్నమ అకరొత తీవ్రమ ఆచార్యొ గరహణే మమ
2 వయాఢానీకం వయం థరొణం వరయామః సమ సర్వశః
పరతివ్యూహ్య రదానీకం యతమానం తదా రణే
3 స వార్యమాణొ రదిభీ రక్షితేన మయా తదా
అస్మాన అపి జఘానాశు పీడయన నిశితైః శరైః
4 తే పీడ్యమానా థరొణేన థరొణానీకం న శక్నుమః
పరతివీక్షితుమ అప్య ఆజౌ భేత్తుం తత కుత ఏవ తు
5 వయం తవ అప్రతిమం వీర్యే సర్వే సౌభథ్రమ ఆత్మజమ
ఉక్తవన్తః సమ తే తాత భిన్ధ్య అనీకమ ఇతి పరభొ
6 స తదా చొథితొ ఽసమాభిః సథశ్వ ఇవ వీర్యవాన
అసహ్యమ అపి తం భారం వొఢుమ ఏవొపచక్రమే
7 స తవాస్త్రొపథేశేన వీర్యేణ చ సమన్వితః
పరావిశత తథ బలం బాలః సుపర్ణ ఇవ సాగరమ
8 తే ఽనుయాతా వయం వీరం సాత్వతీ పుత్రమ ఆహవే
పరవేష్టు కామాస తేనైవ యేన స పరావిశచ చమూమ
9 తతః సైన్ధవకొ రాజా కషుథ్రస తాత జయథ్రదః
వరథానేన రుథ్రస్య సర్వాన నః సమవారయత
10 తతొ థరొణః కృపః కర్ణొ థరౌణిశ చ స బృహథ్బలః
కృతవర్మా చ సౌభథ్రం షడ రదాః పర్యవారయన
11 పరివార్య తు తైః సర్వైర యుధి బాలొ మహారదైః
యతమానః పరం శక్త్యా బహుభిర విరదీ కృతః
12 తతొ థౌఃశాసనిః కషిప్రం తదా తైర విరదీ కృతమ
సంశయం పరమం పరాప్య థిష్టాన్తేనాభ్యయొజయత
13 స తు హత్వా సహస్రాణి థవిపాశ్వరదసాథినామ
రాజపుత్ర శతం చాగ్ర్యం వీరాంశ చాలక్షితాన బహూన
14 బృహథ్బలం చ రాజానం సవర్గేణాజౌ పరయొజ్య హ
తతః పరమధర్మాత్మా థిష్టాన్తమ ఉపజగ్మివాన
15 ఏతావథ ఏవ నిర్వృత్తమ అస్మాకం శొకవర్ధనమ
స చైవం పురుషవ్యాఘ్రః సవర్గలొకమ అవాప్తవాన
16 [స]
తతొ ఽరజునొ వచః శరుత్వా ధర్మరాజేన భాషితమ
హా పుత్ర ఇతి నిఃశ్వస్య వయదితొ నయపతథ భువి
17 విషణ్ణవథనాః సర్వే పరిగృహ్య ధనంజయమ
నేత్రైర అనిమిషైర థీనాః పరత్యవేక్షన పరస్పరమ
18 పరతిలభ్య తతః సంజ్ఞాం వాసవిః కరొధమూర్ఛితః
కమ్పమానొ జవరేణేవ నిఃశ్వసంశ చ ముహుర ముహుః
19 పాణిం పాణౌ వినిష్పిష్య శవసమానొ ఽశరునేత్రవాన
ఉన్మత్త ఇవ విప్రేక్షన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
20 సత్యం వః పరతిజానామి శవాస్తి హన్తా జయథ్రదమ
న చేథ వధభయాథ భీతొ ధర్తరాష్ట్రాన పరహాస్యతి
21 న చాస్మాఞ శరణం గచ్ఛేత కృష్ణం వా పురుషొత్తమమ
భవన్తం వా మహారాజ శవొ ఽసమి హన్తా జయథ్రదమ
22 ధార్తరాష్ట్ర పరియకరం మయి విస్మృత సౌహృథమ
పాపం బాలవధే హేతుం శవొ ఽసమి హన్తా జయథ్రదమ
23 రక్షమాణాశ చ తం సంఖ్యే యే మాం యొత్స్యన్తి కే చన
అపి థరొణ కృపౌ వీరౌ ఛాథయిష్యామి తాఞ శరైః
24 యథ్య ఏతథ ఏవం సంగ్రామే న కుర్యాం పురుషర్షభాః
మా సమ పుణ్యకృతాం లొకాన పరాప్నుయాం శూర సంమతాన
25 యే లొకా మాతృహన్తౄణాం యే చాపి పితృఘాతినామ
గురు థారగామినాం యే చ పిశునానాం చ యే తదా
26 సాధూన అసూయతాం యే చ యే చాపి పరివాథినామ
యే చ నిక్షేప హర్తౄణాం యే చ విశ్వాసఘాతినామ
27 భుక్తపూర్వాం సత్రియం యే చ నిన్థతామ అఘ శంసినామ
బరహ్మఘ్నానాం చ యే లొకా యే చ గొఘాతినామ అపి
28 పాయసం వా యవాన్నం వా శాకం కృసరమ ఏవ వా
సంయావాపూప మాంసాని యే చ లొకా వృదాశ్నతామ
తాన అహ్నైవాధిగచ్ఛేయం న చేథ ధన్యాం జయథ్రదమ
29 వేథాధ్యాయినమ అత్యర్దం సంశితం వా థవిజొత్తమమ
అవమన్యమానొ యాన యాతి వృథ్ధాన సాధూంస తదా గురూన
30 సపృశతాం బరాహ్మణం గాం చ పాథేనాగ్నిం చ యాం లభేత
యాప్సు శరేష్మ పురీషం వా మూత్రం వా ముఞ్చతాం గతిః
తాం గచ్ఛేయం గతిం ఘొరాం న చేథ ధన్యాం జయథ్రదమ
31 నగ్నస్య సనాయమానస్య యా చ వన్ధ్యాతిదేర గతిః
ఉత్కొచినాం మృషొక్తీనాం వఞ్చకానాం చ యా గతిః
ఆత్మాపహారిణాం యా చ యా చ మిద్యాభిశంసినామ
32 భృత్యైః సంథృశ్యమానానాం పుత్రథారాశ్రితైస తదా
అసంవిభజ్య కషుథ్రాణాం యా గతిర మృష్టమ అశ్నతామ
తాం గచ్ఛేయం గతిం ఘొరాం న చేథ ధన్యాం జయథ్రదమ
33 సంశ్రితం వాపి యస తయక్త్వా సాధుం తథ వచనే రతమ
న బిభర్తి నృశంసాత్మా నిన్థతే చొపకారిణమ
34 అర్హతే పరాతివేశ్యాయ శరాథ్ధం యొ న థథాతి చ
అనర్హతే చ యొ థథ్యాథ వృషలీ పత్యుర ఏవ చ
35 మథ్యపొ భిన్నమర్యాథః కృతఘ్నొ భరాతృనిన్థకః
తేషాం గతిమ ఇయాం కషిప్రం న చేథ ధన్యాం జరథ్రదమ
36 ధర్మాథ అపేతా యే చాన్యే మయా నాత్రానుకీర్తితాః
యే చానుకీర్తితాః కషిప్రం తేషాం గతిమ అవాప్నుయామ
యథి వయుష్టామ ఇమాం రాత్రిం శవొ న హన్యాం జయథ్రదమ
37 ఇమాం చాప్య అపరాం భూయః పరతిజ్ఞాం మే నిబొధత
యథ్య అస్మిన్న అహతే పాపే సూర్యొ ఽసతమ ఉపయాస్యతి
ఇహైవ సంప్రవేష్టాహం జవలితం జాతవేథసమ
38 అసురసురమనుష్యాః పక్షిణొ వొరగా వా; పితృరజ నిచరా వా బరహ్మ థేవర్షయొ వా
చరమ అచరమ అపీథం యత పరం చాపి తస్మాత; తథ అపి మమ రిపుం రక్షితుం నైవ శక్తాః
39 యథి విశతి రసాతలం తథగ్ర్యం; వియథ అపి థేవపురం థితేః పురం వా
తథ అపి శరశతైర అహం పరభాతే; భృశమ అభిపత్య రిపొః శిరొ ఽభిహర్తా
40 ఏవమ ఉక్త్వా విచిక్షేప గాణ్డీవం సవ్యథక్షిణమ
తస్య శబ్థమ అతిక్రమ్య ధనుః శబ్థొ ఽసపృశథ థివమ
41 అర్జునేన పరతిజ్ఞాతే పరాఞ్చజన్యం జనార్జనః
పరథధ్మౌ తత్ర సంక్రుథ్ధొ థేవథత్తం ధనంజయః
42 స పాఞ్చజన్యొ ఽచయుతవక్త్రవాయునా; భృశం సుపర్ణొథర నిఃసృత ధవనిః
జగత స పాతాలవియథ థిగ ఈశ్వరం; పరకమ్పయామ ఆస యుగాత్యయే యదా
43 తతొ వాథిత్రఘొషాశ చ పరాథురాసన సమన్తతః
సింహనాథాశ చ పాణ్డూనాం పరతిజ్ఞాతే మహాత్మనా