ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 45)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యదా వథసి మే సూత ఏకస్య బహుభిః సహ
సంగ్రామం తుములం ఘొరం జయం చైవ మహాత్మనః
2 అశ్రథ్ధేయమ ఇవాశ్చర్యం సౌభథ్రస్యాద విక్రమమ
కిం తు నాత్యథ్భుతం తేషాం యేషాం ధర్మొ వయపాశ్రయః
3 థుర్యొధనే ఽద విముఖే రాజపుత్ర శతే హతే
సౌభథ్రే పరతిపత్తిం కాం పరత్యపథ్యన్త మామకాః
4 [స]
సంశుష్కాస్యాశ చలన నేత్రాః పరస్విన్నా లొమ హర్షిణః
పలాయనకృతొత్సాహా నిరుత్సాహా థవిషజ జయే
5 హతాన భరాతౄన పితౄన పుత్రాన సుహృత సంబన్ధిబాన్ధవాన
ఉత్సృజ్యొత్సృజ్య సమియుస తవరయన్తొ హతథ్విపాన
6 తాన పరభగ్నాంస తదా థృష్ట్వా థరొణొ థరౌణిర బృహథ్బలః
కృపొ థుర్యొధనః కర్ణః కృతవర్మాద సౌబలః
7 అభిథ్రుతాః సుసంక్రుథ్ధాః సౌభథ్రమ అపరాజితమ
తే ఽపి పౌత్రేణ తే రాజన పరాయశొ విముఖీకృతాః
8 ఏకస తు సుఖసంవృథ్ధొ బాల్యాథ థర్పాచ చ నిర్భయః
ఇష్వస్త్రవిన మహాతేజా లక్ష్మణొ ఽఽరజునిమ అభ్యయాత
9 తమ అన్వగ ఏవాస్య పితా పుత్రగృథ్ధీ నయవర్తత
అను థుర్యొధనం చాన్యే నయవర్తన్త మహారదాః
10 తం తే ఽభిషిషిచుర బాణైర మేఘా గిరిమ ఇవామ్బుభిః
స చ తాన పరమమాదైకొ విష్వగ వాతొ యదామ్బుథాన
11 పౌత్రం తు తవ థుర్ధర్షం లక్ష్మణం పరియథర్శనమ
పితుః సమీపే తిష్ఠన్తం శూరమ ఉథ్యతకార్ముకమ
12 అత్యన్తసుఖసంవృథ్ధం ధనేశ్వర సుతొపమమ
ఆససాథ రణే కార్ష్ణిర మత్తొ మత్తమ ఇవ థవిపమ
13 లక్ష్మణేన తు సంగమ్య సౌభథ్రః పరవీరహా
శరైః సునిశితైస తీక్ష్ణైర బాహ్వొర ఉరసి చార్పితః
14 సంక్రుథ్ధొ వై మహాబాహుర థణ్డాహత ఇవొరగః
పౌత్రస తవ మహారాజ తవ పౌత్రమ అభాషత
15 సుథృష్టః కరియతాం లొకొ అముం లొకం గమిష్యసి
పశ్యతాం బాన్ధవానాం తవాం నయామి యమసాథనమ
16 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ భల్లం సౌభథ్రః పరవీరహా
ఉథ్బబర్హ మహాబాహుర నిర్ముక్తొరగ సంనిభమ
17 స తస్య భుజనిర్ముక్తొ లక్ష్ణమస్య సుథర్శనమ
సునసం సుభ్రు కేశాన్తం శొరొ ఽహార్షీత సకుణ్డలమ
లక్ష్మణం నిహతం థృష్ట్వా హాహేత్య ఉచ్చుక్రుశుర జనాః
18 తతొ థుర్యొధనః కరుథ్ధః పరియే పుత్రే నిపాతితే
హతైనమ ఇతి చుక్రొశ కషత్రియాన కషత్రియర్షభః
19 తతొ థరొణః కృపః కర్ణొ థరొణపుత్రొ బృహథ్బలః
కృతవర్మా చ హార్థిక్యః షడ రదాః పర్యవారయన
20 స తాన విథ్ధ్వా శితైర బాణైర విముఖీకృత్య చార్జునిః
వేగేనాభ్యపతత కరుథ్ధః సైన్ధవస్య మహథ బలమ
21 ఆవవ్రుస తస్య పన్దానం గజానీకేన సంశితాః
కలిఙ్గాశ చ నిషాథాశ చ కరాద పుత్రశ చ వీర్యవాన
తత పరసక్తమ ఇవాత్యర్దం యుథ్ధమ ఆసీథ విశాం పతే
22 తతస తత కుఞ్జరానీకం వయధమథ ధృష్టమ ఆర్జునిః
యదా వివాన నిత్యగతిర జలథాఞ శతశొ ఽమబరే
23 తతః కరాదః శరవ్రాతైర ఆర్జునిం సమవాకిరత
అదేతరే సంనివృత్తాః పునర థరొణ ముఖా రదాః
పరమాస్త్రాణి ధున్వానాః సౌభథ్రమ అభిథుథ్రువుః
24 తాన నివార్యార్జునిర బాణైః కరాద పుత్రమ అదార్థయత
శరౌఘేణాప్రమేయేణ తవరమాణొ జిఘాంసయా
25 సధనుర బాణకేయూరౌ బాహూ సముకుటం శిరః
ఛత్రం ధవజం నియన్తారమ అశ్వాంశ చాస్య నయపాతయత
26 కులశీత శరుతబలైః కీర్త్యా చాస్త్రబలేన చ
యుక్తే తస్మిన హతే వీరాః పరాయశొ విముఖాభవన