ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 32)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పూర్వమ అస్మాసు భగ్నేషు ఫల్గునేనామితౌజసా
థరొణే చ మొఘసంకల్పే రక్షితే చ యుధిష్ఠిరే
2 సర్వే విధ్వస్తకవచాస తావకా యుధి నిర్జితాః
రజస్వలా భృశొథ్విగ్నా వీక్షమాణా థిశొ థశ
3 అవహారం తతః కృత్వా భారథ్వాజస్య సంమతే
లబ్ధలక్ష్యైః పరైర థీనా భృశావహసితా రణే
4 శలాఘమానేషు భూతేషు ఫల్గునస్యామితాన గుణాన
కేశవస్య చ సౌహార్థే కీర్త్యమానే ఽరజునం పరతి
అభిశస్తా ఇవాభూవన ధయానమూకత్వమ ఆస్దితాః
5 తతః పరభాతసమయే థరొణం థుర్యొధనొ ఽబరవీత
పరణయాథ అభిమానాచ చ థవిషథ వృథ్ధ్యా చ థుర్మనాః
శృణ్వతాం సర్వభూతానాం సంరబ్ధొ వాక్యకొవిథః
6 నూనం వయం వధ్య పక్షే భవతొ బరహ్మవిత్తమ
తదా హి నాగ్రహీః పరాప్తం సమీపే ఽథయ యుధిష్ఠిరమ
7 ఇచ్ఛతస తే న ముచ్యేత చక్షుః పరాప్తొ రణే రిపుః
జిఘృక్షతొ రక్ష్యమాణః సామరైర అపి పాణ్డవైః
8 వరం థత్త్వా మమ పరీతః పశ్చాథ వికృతవాన అసి
ఆశా భఙ్గం న కుర్వన్తి భక్తస్యార్యాః కదం చన
9 తతొ ఽపరీతిస తదొక్తః స భారథ్వాజొ ఽబరవీన నృపమ
నార్హసే మాన్యదా జఞాతుం ఘటమానం తవ పరియే
10 స సురాసురగన్ధర్వాః స యక్షొరగ రాక్షసాః
నాలం లొకా రణే జేతుం పాల్యమానం కిరీటినా
11 విశ్వసృగ యత్ర గొవిన్థః పృతనారిస తహార్జునః
తత్ర కస్య బలం కరామేథ అన్యత్ర తర్యమ్బకాత పరభొః
12 సత్యం తు తే బరవీమ్య అథ్య నైతజ జాత్వ అన్యదా భవేత
అథ్యైషాం పరవరం వీరం పాతయిష్యే మహారదమ
13 తం చ వయూహం విధాస్యామి యొ ఽభేథ్యస తరిథశైర అపి
యొగేన కేన చిథ రాజన్న అర్జునస తవ అపనీయతామ
14 న హయ అజ్ఞాతమ అసాధ్యం వా తస్య సంఖ్యే ఽసతి కిం చన
తేన హయ ఉపాత్తం బలవత సర్వజ్ఞానమ ఇతస తతః
15 థరొణేన వయాహృతే తవ ఏవం సంశప్తకగణాః పునః
ఆహ్వయన్న అర్జునం సంఖ్యే థక్షిణామ అభితొ థిశమ
16 తత్రార్జునస్యాద పరైః సార్ధం సమభవథ రణః
తాథృశొ యాథృశొ నాన్యః శరుతొ థృష్టొ ఽపి వా కవ చిత
17 తతొ థరొణేన విహితొ రాజన వయూహొ వయరొచత
చరన మధ్యం థినే సూర్యః పరతపన్న ఇవ థుర్థృశః
18 తం చాభిమన్యుర వచనాత పితుర జయేష్ఠస్య భారత
బిభేథ థుర్భిథం సంఖ్యే చక్రవ్యూహమ అనేకధా
19 స కృత్వా థుష్కరం కర్మహత్వా వీరాన సహస్రశః
షట్సు వీరేషు సంసక్తొ థౌఃశాసని వశంగతః
20 వయం పరమసంహృష్టాః పాణ్టవాః శొకకర్శితాః
సౌభథ్రే నిహతే రాజన్న అవహారమ అకుర్వత
21 [ధృ]
పుత్రం పురుషసింహస్య సంజయాప్రాప్త యౌవనమ
రణే వినిహతం శరుత్వా భృశం మే థీర్యతే మనః
22 థారుణః కషత్రధర్మొ ఽయం విహితొ ధర్మకర్తృభిః
యత్ర రాజ్యేప్సవః శూరా బాలే శస్త్రమ అపాతయన
23 బాలమ అత్యన్తసుఖినం విచరన్తమ అభీతవత
కృతాస్త్రా బహవొ జఘ్నుర బరూహి గావల్గణే కదమ
24 బిభిత్సతా రదానీకం సౌభథ్రేణామితౌజసా
విక్రీడితం యదా సంఖ్యే తన మమాచక్ష్వ సంజయ
25 [స]
యన మాం పృచ్ఛసి రాజేన్థ్ర సౌభథ్రస్య నిపాతనమ
తత తే కార్త్స్న్యేన వక్ష్యామి శృణు రాజన సమాహితః
విక్రీడితం కుమారేణ యదానీకం బిభిత్సతా
26 థావాగ్న్యభిపరీతానాం భూరి గుల్మతృణథ్రుమే
వనౌకసామ ఇవారణ్యే తవథీయానామ అభూథ భయమ