ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 30)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
తేష్వ అనీకేషు భగ్నేషు పాణ్డుపుత్రేణ సంజయ
చలితానాం థరుతానాం చ కదమ ఆసీన మనొ హి వః
2 అనీకానాం పరభగ్నానాం వయవస్దానమ అపశ్యతామ
థుష్కరం పతిసంధానం తన మమాచక్ష్వ సంజయ
3 [స]
తదాపి తవ పుత్రస్య పరియకామా విశాం పతే
యశః పరవీరా లొకేషు రక్షన్తొ థరొణమ అన్వయుః
4 సముథ్యతేషు శస్త్రేషు సంప్రాప్తే చ యుధిష్ఠిరే
అకుర్వన్న ఆర్య కర్మాణి భైరవే సత్యభీతవత
5 అన్తరం భీమసేనస్య పరాపతన్న అమితౌజసః
సాత్యకేశ చైవ శూరస్య ధృష్టథ్యుమ్నస్య చాభిభొ
6 థరొణం థరొణమ ఇతి కరూరాః పాఞ్చాలాః సమచొథయన
మా థరొణమ ఇతి పుత్రాస తే కురూన సర్వాన అచొథయన
7 థరొణం థరొణమ ఇతి హయ ఏకే మా థరొణమ ఇతి చాపరే
కురూణాం పాణ్డవానాం చ థరొణ థయూతమ అవర్తత
8 యం యం సమ భజతే థరొణః పాఞ్చాలానాం రదవ్రజమ
తత్ర తత్ర సమ పాఞ్చాల్యొ ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽద ధీయతే
9 యదాభాగవిపర్యాసే సంగ్రామే భైరవే సతి
వీరాః సమాసథన వీరాన అగచ్ఛన భీరవః పరాన
10 అకమ్పనీయాః శత్రూణాం బభూవుస తత్ర పాణ్డవాః
అకమ్పయంస తవ అనీకాని సమరన్తః కలేశమ ఆత్మనః
11 తే తవ అమర్షవశం పరాప్తా హరీమన్తః సవత్త్వ చొథితాః
తయక్త్వా పరాణాన నయవర్తన్త ఘనన్తొ థరొణం మహాహవే
12 అయసామ ఇవ సంపాతః శిలానామ ఇవ చాభవత
థీవ్యతాం తుములే యుథ్ధే పరాణైర అమితతేజసామ
13 న తు సమరన్తి సంగ్రామమ అపి వృథ్ధాస తదావిధమ
థృష్టపూర్వం మహారాజ శరుతపూర్వమ అదాపి వా
14 పరాకమ్పతేవ పృదివీ తస్మిన వీరావసాథనే
పరవర్తతా బలౌఘేన మహతా భారపీడితా
15 ఘూర్ణతొ హి బలౌఘస్య థివం సతబ్ధ్వేవ నిస్వనః
అజాతశత్రొః కరుథ్ధస్య పుత్రస్య తవ చాభవత
16 సమాసాథ్య తు పాణ్డూనామ అనీకాని సహస్రశః
థరొణేన చరతా సంఖ్యే పరభగ్నాని శితైః శరైః
17 తేషు పరమద్యమానేషు థరొణేనాథ్భుత కర్మణా
పర్యవారయథ ఆసాథ్య థరొణం సేనాపతిః సవయమ
18 తథ అథ్భుతమ అభూథ యుథ్ధం థరొణ పాఞ్చాల్యయొస తథా
నైవ తస్యొపమా కా చిత సంభవేథ ఇతి మే మతిః
19 తతొ నీలొ ఽనలప్రఖ్యొ థథాహ కురు వాహినీమ
శరస్ఫులిఙ్గశ చాపార్చిర థహన కక్షమ ఇవానలః
20 తం థహన్తమ అనీకాని థరొణపుత్రః పరతాపవాన
పూర్వాభిభాషీ సుశ్లక్ష్ణం సమయమానొ ఽభయభాషత
21 నీలకిం బహుభిర థగ్ధైస తవ యొధైః శరార్చిషా
మయైకేన హి యుధ్యస్వ కరుథ్ధః పరహరచాశుగైః
22 తం పథ్మనికరాకారం పథ్మపత్ర నిభేక్షణమ
వయాకొశపథ్మాభ ముఖం నీలొ వివ్యాధ సాయకైః
23 తేనాతివిథ్ధః సహసా థరౌణిర భల్లైః శితైస తరిభిః
ధనుర ధవజం చ ఛత్రం చ థవిషతః స నయకృన్తత
24 సొత్ప్లుత్య సయన్థనాత తస్మాన నీలశ చర్మ వరాసిధృక
థరొణాయనేః శిరః కాయాథ ధర్తుమ ఐచ్ఛత పతత్రివత
25 తస్యొథ్యతాసేః సునసం శిరః కాయాత సకుణ్డలమ
భల్లేనాపాహరథ థరౌణిః సమయమాన ఇవానఘ
26 సంపూర్ణచన్థ్రాభముఖః పథ్మపత్ర నిభేక్షణః
పరాంశుర ఉత్పలగర్భాభొ నిహతొ నయపతత కషితౌ
27 తతః పరవివ్యదే సేనా పాణ్డవీ భృశమ ఆకులా
ఆచార్య పుత్రేణ హతే నీలే జవలితతేజసి
28 అచిన్తయంశ చ తే సర్వే పాణ్డవానాం మహారదాః
కదం నొ వాసవిస తరాయాచ ఛత్రుభ్య ఇతి మారిష
29 థక్షిణేన తు సేనాయాః కురుతే కథనం బలీ
సంశప్తకావశేషస్య నారాయణ బలస్య చ