ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 29

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 29)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పరియమ ఇన్థ్రస్య సతతం సఖాయమ అమితౌజసమ
హత్వా పరాగ్జ్యొతిషం పార్దః పరథక్షిణమ అవర్తత
2 తతొ గాన్ధారరాజస్య సుతౌ పరపురంజయౌ
ఆర్ఛేతామ అర్జునం సఖ్యే భరాతరౌ వృషకాచలౌ
3 తౌ సమేత్యార్జునం వీరౌ పురః పశ్చాచ చ ధన్వినౌ
అవిధ్యేతాం మహావేగైర నిశితైర ఆశుగైర భృశమ
4 వృషకస్య హయాన సూతం ధనుశ ఛత్రం రదం ధవజమ
తిలశొ వయధమత పార్దః సౌబలస్య శితైః శరైః
5 తతొ ఽరజునః శరవ్రాతైర నానాప్రహరణైర అపి
గాన్ధారాన వయాకులాంశ చక్రే సౌబల పరముఖాన పునః
6 తతః పఞ్చశతాన వీరాన గాన్ధారాన ఉథ్యతాయుధాన
పరాహిణొన మృత్యులొకాయ కరుథ్ధొ బాణైర ధనంజయః
7 హతాశ్వాత తు రదాత తూర్ణమ అవతీర్య మహాభుజః
ఆరురొహ రదం భరాతుర అన్యచ చ ధనుర ఆథథే
8 తావ ఏకరదమ ఆరూఢౌ భరాతరౌ వృషకాచలౌ
శరవర్షేణ బీభత్సుమ అవిధ్యేతాం పునః పునః
9 సయాలౌ తవ మహాత్మానౌ రాజానౌ వృషకాచలౌ
భృశం నిజఘ్నతుః పార్దమ ఇన్థ్రం వృత్రబలావ ఇవ
10 లబ్ధలక్ష్యౌ తు గాన్ధారావ అహతాం పాణ్డవం పునః
నిథాఘవార్షికౌ మాసౌ లొకం ఘర్మామ్బుభిర యదా
11 తౌ రదస్దౌ నరవ్యాఘ్రౌ రాజానౌ వృషకాచలౌ
సంశ్లిష్టాఙ్గౌ సదితౌ రాజఞ జఘానైకేషుణార్జునః
12 తౌ రదాత సమిహ సంకాశౌ లొహితాక్షౌ మహాభుజౌ
గతాసూ పేతతుర వీరౌ సొథర్యావ ఏకలక్షణౌ
13 తయొర థేహౌ రదాథ భూమిం గతౌ బన్ధుజనప్రియౌ
యశొ థశ థిశః పుణ్యం గమయిత్వా వయవస్దితౌ
14 థృష్ట్వా వినిహతౌ సంఖ్యే మాతులావ అపలాయినౌ
భృశం ముముచుర అశ్రూణి పుత్రాస తవ విశాం పతే
15 నిహతౌ భరాతరౌ థృష్ట్వా మాయా శతవిశారథః
కృష్ణౌ సంమొహయన మాయాం విథధే శకునిస తతః
16 లగుణాయొ గుడాశ్మానః శతఘ్న్యశ చ స శక్తయః
గథాపరిఘనిస్త్రింశ శూలముథ్గర పాట్టిశాః
17 స కమ్పనర్ష్టి నఖరా ముసలాని పరశ్వధాః
కషురాః కషుర పరనాలీకా వత్సథన్తాస తరిసంధినః
18 చక్రాణి విశిఖాః పరాసా వివిధాన్య ఆయుధాని చ
పరపేతుః సర్వతొ థిగ్భ్యః పరథిగ్భ్యశ చార్జునం పరతి
19 ఖరొష్ట్రమహిషాః సింహా వయాఘ్రాః సృమర చిల్లికాః
ఋక్షాః సాలావృకా గృధ్రాః కపయొ ఽద సరీసృపాః
20 వివిధాని చ రక్షాంసి కషుధితాన్య అర్జునం పరతి
సంక్రుథ్ధాన్య అభ్యధావన్త వివిధాని వయాంసి చ
21 తతొ థివ్యాస్త్రవిచ ఛూరః కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
విసృజన్న ఇషుజాలాని సహసా తాన్య అతాడయత
22 తే హన్యమానాః శూరేణ పరవరైః సాయకైర థృఢైః
విరువన్తొ మహారావాన వినేశుః సర్వతొ హతాః
23 తతస తమః పరాథురభూథ అర్జునస్య రదం పరతి
తస్మాచ చ తమసొ వాచః కరూరాః పార్దమ అభర్త్సయన
24 తత తమొ ఽసత్రేణ మహతా జయొతిషేణార్జునొ ఽవధీత
హతే తస్మిఞ జలౌఘాస తు పరాథురాసన భయానకాః
25 అమ్భసస తస్య నాశార్దమ ఆథిత్యాస్త్రమ అదార్జునః
పరాయుఙ్క్తామ్భస తతస తేన పరాయశొ ఽసత్రేణ శొషితమ
26 ఏవం బహువిధా మాయాః సౌబలస్య కృతాః కృతాః
జఘానాస్త్ర బలేనాశు పరహసన్న అర్జునస తథా
27 తదా హతాసు మాయాసు తరస్తొ ఽరజున శరాహతః
అపాయాజ జవనైర అశ్వైః శకునిః పరాకృతొ యదా
28 తతొ ఽరజునొ ఽసత్రవిచ ఛరైష్ఠ్యం థర్శయన్న ఆత్మనొ ఽరిషు
అభ్యవర్షచ ఛరౌఘేణ కౌరవాణామ అనీకినీమ
29 సా హన్యమానా పార్దేన పుత్రస్య తవ వాహినీ
థవైధీ భూతా మహారాజ గఙ్గేవాసాథ్య పర్వతమ
30 థరొణమ ఏవాన్వపథ్యన్త కే చిత తత్ర మహారదాః
కే చిథ థుర్యొధనం రాజన్న అర్థ్యమానాః కిరీటినా
31 నాపశ్యామ తతస తవ ఏతత సైన్యం వై తమసావృతమ
గాణ్డీవస్య చ నిర్ఘొషః శరుతొ థక్షిణతొ మయా
32 శఙ్ఖథున్థుభినిర్ఘొషం వాథిత్రాణాం చ నిస్వనమ
గాణ్డీవస్య చ నిర్ఘొషొ వయతిక్రమ్యాస్పృశథ థివమ
33 తతః పునర థక్షిణతః సంగ్రామశ చిత్రయొధినామ
సుయుథ్ధమ అర్జునస్యాసీథ అహం తు థరొణమ అన్వగామ
34 నానావిధాన్య అనీకాని పుత్రాణాం తవ భారత
అర్జునొ వయధమత కాలే థివీవాభ్రాణి మారుతః
35 తం వాసవమ ఇవాయాన్తం భూరివర్షశరౌఘిణమ
మహేష్వాసం నరవ్యాఘ్రం నొగ్రం కశ చిథ అవారయత
36 తే హన్యమానాః పార్దేన తవథీయా వయదితా భృశమ
సవాన ఏవ బహవొ జఘ్నుర విథ్రవన్తస తతస తతః
37 తే ఽరజునేన శరా ముక్తాః కఙ్కపత్రాస తనుచ్ఛిథః
శలభా ఇవ సంపేతుః సంవృణ్వానా థిశొ థశ
38 తురగం రదినం నాగం పథాతిమ అపి మారిష
వినిర్భిథ్య కషితిం జగ్ముర వల్మీకమ ఇవ పన్నగాః
39 న చ థవితీయం వయసృజత కుఞ్జరాశ్వనరేషు సః
పృదగ ఏకశరారుగ్ణా నిపేతుస తే గతాసవః
40 హతైర మనుష్యైస తురగైశ చ సర్వతః; శరాభివృష్టైర థవిరథైశ చ పాతితైః
తథా శవగొమాయు బడాభినాథితం; విచిత్రమ ఆయొధ శిరొ బభూవ హ
41 పితా సుతం తయజతి సుహృథ వరం సుహృత; తదైవ పుత్రః పితరం శరాతురః
సవరక్షణే కృతమతయస తథా జనాస; తయజన్తి వాహాన అపి పార్ద పీడితాః