ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 158

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 158)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కర్ణథుర్యొధనాథీనాం శకునేః సౌబలస్య చ
అపనీతం మహత తాత తవ చైవ విశేషతః
2 యథ ఆజానీత తాం శక్తిమ ఏకఘ్నీం సతతం రణే
అనివార్యామ అసహ్యాం చ థేవైర అపి స వాసవైః
3 సా కిమర్దం న కర్ణేన పరవృత్తే సమరే పురా
న థేవకీ సుతే ముక్తా ఫల్గునే వాపి సంజయ
4 [స]
సంగ్రామాథ వినివృత్తానాం సర్వేషాం యొ విశాం పతే
రాత్రౌ కురు కులశ్రేష్ఠ మన్త్రొ ఽయం సమజాయత
5 పరభాతమాత్రే శవొభూతే కేశవాయార్జునాయ వా
శక్తిర ఏష విమొక్తవ్యా కర్ణ కర్ణేతి నిత్యశః
6 తతః పరభాతసమయే రాజన కర్ణస్య థైవతైః
అన్యేషాం చైవ యొధానాం సా బుథ్ధిర నశ్యతే పునః
7 థైవమ ఏవ పరం మన్యే యత కర్ణొ హస్తసంస్దయా
న జఘాన రణే పార్దం కృషణం వా థేవకీ సుతమ
8 తస్య హస్తిస్దితా శక్తిః కాలరాత్రిర ఇవొథ్యతా
థైవొపహతబుథ్ధిత్వాన న తాం కర్ణొ విముక్తవాన
9 కృష్ణే వా థేవకీపుత్రే మొహితొ థేవ మాయయా
పార్దే వా శక్ర కల్పే వై వధార్దం వాసవీ పరభొ
10 [ధృ]
థైవేనైవ హతా యూయం సవబుథ్ధ్యా కేశవస్య చ
గతా హి వాసవీ హత్వా తృణభూతం ఘటొత్కచమ
11 కర్ణశ చ మమ పుత్రాశ చ సర్వే చాన్యే చ పార్దివాః
అనేన థుష్ప్రణీతేన గతా వైవస్వతక్షయమ
12 భూయ ఏవ తు మే శంస యదా యుథ్ధమ అవర్తత
కురూణాం పాణ్డవానాం చ హైడిమ్బే నిహతే తథా
13 యే చ తే ఽభయథ్రవన థరొణం వయాఢానీకాః పరహారిణః
సృఞ్జయాః సహ పాఞ్చాలైస తే ఽపయ అకుర్వన కదం రణమ
14 సౌమథత్తేర వధాథ థరొణమ ఆయస్తం సైధవస్య చ
అమర్షాజ జీవితం తయక్త్వా గాహమానం వరూదినీమ
15 జృమ్భమాణమ ఇవ వయాఘ్రం వయాత్తాననమ ఇవాన్తకమ
కదం పరత్యుథ్యయుర థరొణమ అస్యన్తం పాణ్డుసృఞ్జయాః
16 ఆచార్యం యే చ తే ఽరక్షన థుర్యొధన పురొగమాః
థరౌణికర్ణకృపాస తాత తే ఽపయ అకుర్వన కిమ ఆహవే
17 భారథ్వాజం జిఘాంసన్తౌ సవ్యసాచి వృకొథరౌ
సమార్ఛన మామకా యుథ్ధే కదం సంజయ శంస మే
18 సిన్ధురాజవధేనేమే ఘటొత్కచ వధేన తే
అమర్షితాః సుసంక్రుథ్ధా రణం చక్రుః కదం నిశి
19 [స]
హతే ఘటొత్కచే రాజన కర్ణేన నిశి రాక్షసే
పరణథత్సు చ హృష్టేషు తావకేషు యుయుత్సుషు
20 ఆపతత్సు చ వేగేన వధ్యమానే బలే ఽపి చ
విగాఢాయాం రజన్యాం చ రాజా థైన్యం పరం గతః
21 అబ్రవీచ చ మహాబాహుర భీమసేనం పరంతపః
ఆవారయ మహాబాహొ ధార్తరాష్ట్రస్య వాహినీమ
హైడిమ్బస్యాభిఘాతేన మొహొ మామ ఆవిశన మహాన
22 ఏవం భీమం సమాథిశ్య సవరదే సముపావిశత
అశ్రుపూర్ణముఖొ రాజా నిఃశ్వసంశ చ పునః పునః
కశ్మలం పరావిశథ ఘొరం థృష్ట్వా కర్ణస్య విక్రమమ
23 తం తదా వయదితం థృష్ట్వా కృష్ణొ వచనమ అబ్రవీత
మా వయదాం కురు కౌన్తేయ నైతత తవయ్య ఉపపథ్యతే
వైక్లవ్యం భరతశ్రేష్ఠ యదా పరాకృతపూరుషే
24 ఉత్తిష్ఠ రాజన యుధ్యస్వ వహ గుర్వీం ధురం విభొ
తవయి వైక్లవ్యమ ఆపన్నొ సంశయొ విజయే భవేత
25 శరుత్వా కృష్ణస్య వచనం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
విమృజ్య నేత్రే పాణిభ్యాం కృష్ణం వచనమ అబ్రవీత
26 విథితా తే మహాబాహొ ధర్మాణాం పరమా గతిః
బరహ్మహత్యా ఫలం తస్య యః కృతం నావబుధ్యతే
27 అస్మాకం హి వనస్దానాం హైడిమ్బేన మహాత్మనా
బలేనాపి సతా తేన కృతం సాహ్యం జనార్థన
28 అస్త్రహేతొర గతం జఞాత్వా పాణ్డవం శవేతవాహనమ
అసౌ కృష్ణ మహేష్వాసః కామ్యకే మామ ఉపస్దితః
ఉషితశ చ సహాస్మాభిర యావన నాసీథ ధనంజయః
29 గన్ధమాథన యాత్రాయాం థుర్గేభ్యశ చ సమ తారితాః
పాఞ్చాలీ చ పరిశ్రాన్తా పృష్ఠేనొఢా మహాత్మనా
30 ఆరమ్భాచ చైవ యుథ్ధానాం యథ ఏష కృతవాన పరభొ
మథర్దం థుష్కరం కర్మకృతం తేన మహాత్మనా
31 సవభావాథ యా చ మే పరీతిః సహథేవే జనార్థన
సైవ మే థవిగుణా పరీతీ రాక్షసేన్థ్రే ఘటొత్కచే
32 భక్తశ చ మే మహాబాహుః పరియొ ఽసయాహం పరియశ చ మే
యేన విన్థామి వార్ష్ణేయ కశ్మలం శొకతాపితః
33 పశ్య సైన్యాని వార్ష్ణేయ థరావ్యమాణాని కౌరవైః
థరొణకర్ణౌ చ సంయత్తౌ పశ్య యుథ్ధే మహారదౌ
34 నిశీదే పాణ్డవం సైన్యమ ఆభ్యాం పశ్య పరమర్థితమ
గజాభ్యామ ఇవ మత్తాభ్యాం యదా నడవనం మహత
35 అనాథృత్య బలం బాహ్వొర భీమసేనస్య మాధవ
చిత్రాస్త్రతాం చ పార్దస్య విక్రమన్తే సమ కౌరవాః
36 ఏష థరొణశ చ కర్ణశ చ రాజా చైవ సుయొధనః
నిహత్య రాక్షసం యుథ్ధే హృష్టా నర్థన్తి సంయుగే
37 కదమ అస్మాసు జీవత్సు తవయి చైవ జనార్థన
హైడిమ్బః పరాప్తవాన మృత్యుం సూతపుత్రేణ సంగతః
38 కథర్దీ కృత్యనః సర్వాన పశ్యతః సవ్యసాచినః
నిహతొ రాక్షసః కృష్ణ భైమసేనిర మహాబలః
39 యథాభిమన్యుర నిహతొ ధార్తరాష్ట్రైర థురాత్మభిః
నాసీత తత్ర రణే కృష్ణ సవ్యసాచీ మహారదః
40 నిరుథ్ధాశ చ వయం సర్వే సైన్ధవేన థురాత్మనా
నిమిత్తమ అభవథ థరొణః సపుత్రస తత్ర కర్మణి
41 ఉపథిష్టొ వధొపాయః కర్ణస్య గురుణా సవయమ
వయాయచ్ఛతశ చ ఖడ్గేన థవిధా ఖడ్గం చకార హ
42 వయసనే వర్తమానస్య కృతవర్మా నృశంసవత
అశ్వాఞ జఘాన సహసా తదొభౌ పార్ష్ణిసారదీ
తదేతరే మహేష్వాసాః సౌభథ్రం యుధ్య అపాతయన
43 అల్పే చ కారణే కృష్ణే హతొ గాణ్డీవధన్వనా
సైన్ధవొ యాథవ శరేష్ఠ తచ చ నాతిప్రియం మమ
44 యథి శత్రువధే నయాయ్యొ భవేత కర్తుం చ పాణ్డవైః
థరొణకర్ణౌ రణే పూర్వం హన్తవ్యావ ఇతి మే మతిః
45 ఏతౌ మూలం హి థుఃఖానామ అస్మాకం పురుషర్షభ
ఏతౌ రణే సమాసాథ్య పరాశ్వస్తః సుయొధనః
46 యత్ర వధ్యొ భవేథ థరొణః సూతపుత్రశ చ సానుగః
తత్రావధీన మహాబాహుః సైన్ధవం థూరవాసినమ
47 అవశ్యం తు మయా కార్యః సూతపుత్రస్య నిగ్రహః
తతొ యాస్యామ్య అహం వీర సవయం కర్ణ జిఘాంసయా
భీమసేనొ మహాబాహుర థరొణానీకేన సంగతః
48 ఏవమ ఉక్త్వా యయౌ తూర్ణం తవరమాణొ యుధిష్ఠిరః
స విస్ఫార్య మహచ చాపం శఙ్ఖం పరధ్మాప్య భైరవమ
49 తతొ రదసహస్రేణ గజానాం చ శతైస తరిభిః
వాజిభిః పఞ్చ సాహస్రైస తరిసాహస్రైః పరభథ్రకైః
వృతః శిఖణ్డీ తవరితొ రాజానం పృష్ఠతొ ఽనవయాత
50 తతొ భేరీః సమాజఘ్నుః శఙ్ఖాన థధ్ముశ చ థంశితాః
పాఞ్చాలాః పాణ్డవాశ చైవ యుధిష్ఠిరపురొగమాః
51 తతొ ఽబరవీన మహాబాహుర వాసుథేవొ ధనంజయమ
ఏష పరయాతి తవరితొ కరొధావిష్టొ యుధిష్ఠిరః
జిఘాంసుః సూతపుత్రస్య తస్యొపేక్షా న యుజ్యతే
52 ఏవమ ఉక్త్వా హృషీకేశః శీఘ్రమ అశ్వాన అచొథయత
థూరం చ యాత్మ రాజానమ అన్వగచ్ఛజ జనార్థనః
53 తం థృష్ట్వా సహసా యాన్తం సూతపుత్ర జిఘాంసయా
శొకొపహతసంకల్పం థహ్యమానమ ఇవాగ్నినా
అభిగమ్యాబ్రవీథ వయాసొ ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
54 కర్ణమ ఆసాథ్య సంగ్రామే థిష్ట్యా జీవతి ఫల్గునః
సవ్యసాచి వధాకాఙ్క్షీ శక్తిం రక్షితవాన హి సః
55 న చాగాథ వైరదం జిష్ణుర థిష్ట్యా తం భరతర్షభ
సృజేతాం సపర్ధినావ ఏతౌ థివ్యాన్య అస్త్రాణి సర్వశః
56 వధ్యమానేషు చాస్త్రేషు పీడితః సూతనన్థనః
వాసవీం సమరే శక్తిం ధరువం ముఞ్చేథ యుధిష్ఠిర
57 తతొ భవేత తే వయసనం ఘొరం భరతసత్తమ
థిష్ట్యా రక్షొ హతం యుథ్ధే సూతపుత్రేణ మానథ
58 వాసవీం కారణం కృత్వా కాలేనాపహతొ హయ అసౌ
తవైవ కారణాథ రక్షొ నిహతం తాత సంయుగే
59 మా కరుధొ భరతశ్రేష్ఠ మా చ శొకే మనః కృదాః
పరాణినామ ఇహ సర్వేషామ ఏషా నిష్ఠా యుధిష్ఠిర
60 భరాతృభిః సహితః సర్వైః పార్దివైశ చ మహాత్మభిః
కౌరవాన సమరే రాజన్న అభియుధ్యస్వ భారత
పఞ్చమే థివసే చైవ పృదివీ తే భవిష్యతి
61 నిత్యం చ పురుషవ్యాఘ్ర ధర్మమ ఏవ విచిన్తయ
ఆనృశంస్యం తపొ థానం కషమాం సత్యం చ పాణ్డవ
62 సేవేదాః పరమప్రీతొ యతొ ధర్మస తతొ జయః
ఇత్య ఉక్త్వా పాణ్డవం వయాసత తత్రైవాన్తరధీయత