ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 157)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
ఏకవీర వధే మొఘా శక్తిః సూతాత్మజే యథా
కస్మాత సర్వాన సముత్సృజ్య స తాం పార్దే న ముక్తవాన
2 తస్మిన హతే హతా హి సయుః సర్వే పాణ్డవ సృఞ్జయాః
ఏకవీర వధే కస్మాన న యుథ్ధే జయమ ఆథధత
3 ఆహూతొ న నివర్తేయమ ఇతి తస్య మహావ్రతమ
సవయమ ఆహ్వయితవ్యః ససూతపుత్రేణ ఫల్గునః
4 తతొ థవైరదమ ఆనీయ ఫల్గునం శక్రథత్తయా
న జఘాన వృషా కస్మాత తన మమాచక్ష్వ సంజయ
5 నూనం బుథ్ధివిహీనశ చాప్య అసహాయశ చ మే సుతః
శత్రుభిర వయసితొపాయః కదం ను స జయేథ అరీన
6 యా హయ అస్య పరమా శక్తిర జయస్య చ పరాయణమ
సా శక్తిర వాసుథేవేన వయంసితాస్య ఘటొత్కచే
7 కుణేర యదా హస్తగతం హరియేథ బిల్వం బలీయసా
తదా శక్తిర అమొఘా సా మొఘీ భూతా ఘటొత్కచే
8 యదా వరాహస్య శునశ చ యుధ్యతొస; తయొర అభావే శవపచస్య లాభః
మన్యే విథ్వన వాసుథేవస్య తథ్వథ; యుథ్ధే లాభః కర్ణ హైడిమ్బయొర వై
9 ఘటొత్కచొ యథి హన్యాథ ధి కర్ణం; పరొ లాభః స భవేత పాణ్డవానామ
వైకర్తనొ వా యథి తం నిహన్యాత; తదాపి కృత్యం శక్తినాశాత కృతం సయాత
10 ఇతి పరాజ్ఞః పరజ్ఞయైతథ విచార్య; ఘటొత్కచం సూతపుత్రేణ యుథ్ధే
అయొధయథ వాసుథేవొ నృసింహః; పరియం కుర్వన పాణ్డవానాం హితం చ
11 ఏతచ చికీర్షితం జఞాత్వా కర్ణే మధునిహా నృప
నియొజయామ ఆస తథా థవైరదే రాక్షసేశ్వరమ
12 ఘటొత్కచం మహావీర్యం మహాబుథ్ధిర జనార్థనః
అమొఘాయా విఘాతార్దం రాజన థుర్మన్త్రితే తవ
13 తథైవ కృతకార్యా హి వయం సయామ కురూథ్వహ
న రక్షేథ యథి కృష్ణస తం పార్దం కర్ణాన మహారదాత
14 సాశ్వధ్వజరదః సంఖ్యే ధృతరాష్ట్ర పతేథ భువి
వినా జనార్థనం పార్దొ యొగానామ ఈశ్వరం పరభుమ
15 తైస తైర ఉపాయైర బహుభీ రక్ష్యమాణః స పార్దివ
జయత్య అభిముఖః శత్రూన పార్దః కృష్ణేన పాలితః
16 స విశేషం తవ అమొఘాయాః కృష్ణొ ఽరక్షత పాణ్డవమ
హన్యాత కషిప్తా హి కౌన్తేయం శక్తిర వృక్షమ ఇవాశనిః
17 [ధృ]
విరొధీ చ కుమన్త్రీ చ పరాజ్ఞమానీ మమాత్మజః
యస్యైష సమతిక్రాన్తొ వధొపాయొ జయం పరతి
18 తవాపి సమతిక్రాన్తమ ఏతథ గావల్గణే కదమ
ఏతమ అర్దం మహాబుథ్ధే యత తవయా నావబొధితః
19 [స]
థుర్యొధనస్య శకునేర మమ థుఃశాసనస్య చ
రాత్రౌ రాత్రౌ భవత్య ఏషా నిత్యమ ఏవ సమర్దనా
20 శవః సర్వసైన్యాన ఉత్సృజ్య జహి కర్ణ ధనంజయమ
పరేష్యవత పాణ్డుపాఞ్చాలాన ఉపభొక్ష్యామహే తతః
21 అద వా నిహతే పార్దే పాణ్డుష్వ అన్యతమం తతః
సదాపయేథ యుధి వార్ష్ణేయస తస్మాత కృష్ణొ నిపాత్యతామ
22 కృష్ణొ హి మూలం పాణ్డూనాం పార్దః సకన్ధ ఇవొథ్గతః
శాఖా ఇవేతరే పార్దాః పాఞ్చాలాః పత్రసంజ్ఞితాః
23 కృష్ణాశ్రయాః కృష్ణ బలాః కృష్ణ నాదాశ చ పాణ్డవాః
కృష్ణః పరాయణం చైషాం జయొతిషామ ఇవ చన్థ్రమాః
24 తస్మాత పర్ణాని శాఖాశ చ సకన్ధం చొత్సృజ్య సూతజ
కృష్ణం నికృన్ధి పాణ్డూనాం మూలం సర్వత్ర సర్వథా
25 హన్యాథ యథి హి థాశార్హం కర్ణొ యాథవనన్థనమ
కృత్స్నా వసుమతీ రాజన వశే తే సయాన న సంశయః
26 యథి హి స నిహతః శయీత భూమౌ; యథుకులపాణ్డవనన్థనొ మహాత్మా
నను తవ వసుధా నరేన్థ్ర సర్వా; స గిరిసముథ్ర వనా వశం వరజేత
27 సా తు బుథ్ధిః కృతాప్య ఏవం జాగ్రతి తరిథశేశ్వరే
అప్రమేయే హృషీకేశే యుథ్ధకాలే వయముహ్యత
28 అర్జునం చాపి కౌన్తేయం సథా రక్షతి కేశవః
న హయ ఏనమ ఐచ్ఛత పరముఖే సౌతేః సదాపయితుం రణే
29 అన్యాంశ చాస్మై రదొథారాన ఉపస్దాపయథ అచ్యుతః
అమొఘాం తాం కదం శక్తిం మొఘాం కుర్యామ ఇతి పరభొ
30 తతః కృష్ణం మహాబాహుః సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
పప్రచ్ఛ రదశార్థూల కర్ణం పరతి మహారదమ
31 అయం చ పరత్యయః కర్ణే శక్త్యా చామితవిక్రమ
కిమర్దం సూతపుత్రేణ న ముక్తా ఫల్గునే తు సా
32 [వాసు]
థుఃషాసనశ చ కర్ణశ చ శకునిశ చ స సైన్ధవః
సతతం మన్త్రయన్తి సమ థుర్యొధన పురొగమాః
33 కర్ణ కర్ణ మహేష్వాస రణే ఽమితపరాక్రమ
నాన్యస్య శక్తిర ఏషా తే మొక్తవ్యా జయతాం వర
34 ఋతే మహారదాత పార్దాత కున్తీపుత్రాథ ధనంజయాత
స హి తేషామ అతియశా థేవానామ ఇవ వాసవః
35 తస్మిన వినిహతే సర్వే పాణ్డవాః సృఞ్జయైః సహ
భవిష్యన్తి గతాత్మానః సురా ఇవ నిరగ్నయః
36 తదేతి చ పరతిజ్ఞాతం కర్ణేన శినిపుంగవ
హృథి నిత్యం తు కర్ణస్య వధొ గాణ్డీవధన్వనః
37 అహమ ఏవ తు రాధేయం మొహయామి యుధాం వర
యతొ నావసృజచ ఛక్తిం పాణ్డవే శవేతవాహనే
38 ఫల్గునస్య హి తాం మృత్యుమ అవగమ్య యుయుత్సతః
న నిథ్రా న చ మే హర్షొ మనసొ ఽసతి యుధాం వర
39 ఘటొత్కచే వయంసితాం తు థృష్ట్వా తాం శినిపుంగవ
మృత్యొర ఆస్యాన్తరాన ముక్తం పశ్యామ్య అథ్య ధనంజయమ
40 న పితా న చ మే మాతా న యూయం భరాతరస తదా
న చ పరాణాస తదా రక్ష్యా యదా బీభత్సుర ఆహవే
41 తరైలొక్యరాజ్యాథ యత కిం చిథ భవేథ అన్యత సుథుర్లభమ
నేచ్ఛేయం సాత్వతాహం తథ వినా పార్దం ధనంజయమ
42 అతః పరహర్షః సుమహాన యుయుధానాథ్య మే ఽభవత
మృతం పరత్యాగతమ ఇవ థృష్ట్వా పార్దం ధనంజయమ
43 అతశ చ పరహితొ యుథ్ధే మయా కర్ణాయ రాక్షసః
న హయ అన్యః సమరే రాత్రౌ శక్తః కర్ణం పరబాధితుమ
44 [స]
ఇతి సాత్యకయే పరాహ తథా థేవకినన్థనః
ధనంజయ హితే యుక్తస తత్ప్రియే సతతం రతః