ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 135

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 135)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థుర్యొధనేనైవమ ఉక్తొ థరౌణిర ఆహవథుర్మథః
పరత్యువాచ మహాబాహొ యదా వథసి కౌరవ
2 పరియా హి పాణ్డవా నిత్యం మమ చాపి పితుశ చ మే
తదైవావాం పరియౌ తేషాం న తు యుథ్ధే కురూథ్వహ
శక్తితస తాత యుధ్యామస తయక్త్వా పరాణాన అభీతవత
3 అహం కర్ణశ చ శల్యశ చ కృపొ హార్థిక్య ఏవ చ
నిమేషాత పాణ్డవీం సేనాం కషపయేమ నృపొత్తమ
4 తే చాపి కౌరవీం సేనాం నిమేషార్ధాత కురూథ్వహ
కషపయేయుర మహాబాహొ న సయామ యథి సంయుగే
5 యుధ్యతాం పాణ్డవాఞ శక్త్యా తేషాం చాస్మాన యుయుత్సతామ
తేజస తు తేజ ఆసాథ్య పరశమం యాతి భారత
6 అశక్యా తరసా జేతుం పాణ్డవానామ అనీకినీ
జీవత్సు పాణ్డుపుత్రేషు తథ ధి సత్యం బరవీమి తే
7 ఆత్మార్దం యుధ్యమానాస తే సమర్దాః పాణ్డునన్థనాః
కిమర్దం తవ సైన్యాని న హనిష్యన్తి భారత
8 తవం హి లుబ్ధతమొ రాజన నికృతిజ్ఞశ చ కౌరవ
సరాతిశఙ్కీ మానీ చ తతొ ఽసమాన అతిశఙ్కసే
9 అహం తు యత్నమ ఆస్దాయ తవథర్దే తయక్తజీవితః
ఏష గచ్ఛామి సంగ్రామం తవత్కృతే కురునన్థన
10 యొత్స్యే ఽహం శత్రుభిః సార్ధం జేష్యామి చ వరాన వరాన
పాఞ్చాలైః సహ యొత్స్యామి సొమకైః కేకయైస తదా
పాణ్డవేయైశ చ సంగ్రామే తవత్ప్రియార్దమ అరింథమ
11 అథ్య మథ్బాణనిర్థగ్ధాః పాఞ్చాలాః సొమకాస తదా
సింహేనేవార్థితా గావొ విథ్రవిష్యన్తి సర్వతః
12 అథ్య ధర్మసుతొ రాజా థృష్ట్వా మమ పరాక్రమమ
అశ్వత్దామమ అయం లొకం మంస్యతే సహ సొమకైః
13 ఆగమిష్యతి నిర్వేథం ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
థృష్ట్వా వినిహతాన సంఖ్యే పాఞ్చాలాన సొమకైః సహ
14 యే మాం యుథ్ధే ఽభియొత్స్యన్తి తాన హనిష్యామి భారత
న హి తే వీర ముచ్యేరన మథ్బాహ్వన్తరమ ఆగతాః
15 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుః పుత్రం థుర్యొధనం తవ
అభ్యవర్తత యుథ్ధాయ థరావయన సర్వధన్వినః
చికీర్షుస తవ పుత్రాణాం పరియం పరాణభృతాం వరః
16 తతొ ఽబరవీత స కైకేయాన పాఞ్చాలాన గౌతమీ సుతః
పరహరధ్వమ ఇతః సర్వే మమ గాత్రే మహారదాః
సదిరీ భూతాశ చ యుధ్యధ్వం థర్శయన్తొ ఽసత్రలాఘవమ
17 ఏవమ ఉక్తాస తు తే సర్వే శస్త్రవృష్టిమ అపాతయన
థరౌణిం పరతి మహారాజ జలం జలధరా ఇవ
18 తాన నిహత్య శరాన థరౌణిర థశవీరాన అపొదయత
పరముఖే పాణ్డుపుత్రాణాం ధృష్టథ్యుమ్నస్య చాభిభొ
19 తే హన్యమానాః సమరే పాఞ్చాలాః సృఞ్జయాస తదా
పరిత్యజ్య రణే థరౌణిం వయథ్రవన్త థిశొ థశ
20 తాన థృష్ట్వా థరవతః శూరాన పాఞ్చాలాన సహ సొమకాన
ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారాజ థరౌణిమ అభ్యథ్రవథ యుధి
21 తతః కాఞ్చనచిత్రాణాం స జలామ్బుథ నాథినామ
వృతః శతేన శూరాణాం రదానామ అనివర్తినామ
22 పుత్రః పాఞ్చాలరాజస్య ధృష్టథ్యుమ్నొ మహారదః
థరౌణిమ ఇత్య అబ్రవీథ వాక్యం థృష్ట్వా యొధాన నిపాతితాన
23 ఆచార్య పుత్ర థుర్బుథ్ధే కిమ అన్యైర నిహతైస తవ
సమాగచ్ఛ మయా సార్ధం యథి శూరొ ఽసి సంయుగే
అహం తవాం నిహనిష్యామి తిష్ఠేథానీం మమాగ్రతః
24 తతస తమ ఆచార్య సుతం ధృష్టథ్యుమ్నః పరతాపవాన
మర్మభిథ్భిః శరైస తీక్ష్ణైర జఘాన భరతర్షభ
25 తే తు పఙ్క్తీ కృతా థరౌణిం శరా వివిశుర ఆశుగాః
రుక్మపుఙ్ఖాః పరసన్నాగ్రాః సర్వకాయావథారణాః
మధ్వ అర్దిన ఇవొథ్థామా భరమరాః పుష్పితం థరుమమ
26 సొ ఽతివిథ్ధొ భృశం కరుథ్ధః పథాక్రాన్త ఇవొరగః
మానీ థరౌణిర అసంభ్రాన్తొ బాణపాణిర అభాషత
27 ధృష్టథ్యుమ్న సదిరొ భూత్వా ముహూర్తం పరతిపాలయ
యావత తవాం నిశితైర బాణైః పరేషయామి యమక్షయమ
28 థరౌణిర ఏవమ అదాభాష్య పార్షతం పరవీరహా
ఛాథయామ ఆస బాణౌఘైః సమన్తాల లఘుహస్తవత
29 స ఛాథ్యమానః సమరే థరౌణినా యుథ్ధథుర్మథః
థరౌణిం పాఞ్చాల తనయొ వాగ్భిర ఆతర్జయత తథా
30 న జానీషే పరతిజ్ఞాం మే విప్రొత్పత్తిం తదైవ చ
థరొణం హత్వా కిల మయా హన్తవ్యస తవం సుథుర్మతే
తతస తవాహం న హన్మ్య అథ్య థరొణే జీవతి సంయుగే
31 ఇమాం తు రజనీం పరాప్తామ అప్రభాతాం సుథుర్మతే
నిహత్య పితరం తే ఽథయ తతస తవామ అపి సంయుగే
నేష్యామి మృత్యులొకాయేత్య ఏవం మే మనసి సదితమ
32 యస తే పార్దేషు విథ్వేషొ యా భక్తిః కౌరవేషు చ
తాం థర్శయ సదిరొ భూత్వా న మే జీవన విమొక్ష్యసే
33 యొ హి బరాహ్మణ్యమ ఉత్సృజ్య కషత్రధర్మరతొ థవిజః
స వధ్యః సర్వలొకస్య యదా తవం పురుషాధమ
34 ఇత్య ఉక్తః పరుషం వాక్యం పార్షతేన థవిజొత్తమః
కరొధమ ఆహారయత తీవ్రం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
35 నిర్థహన్న ఇవ చక్షుర్భ్యాం పార్షతం సొ ఽభయవైక్షత
ఛాథయామ ఆస చ శరైర నిఃశ్వసన పన్నగొ యదా
36 స ఛాథ్యమానః సమరే థరౌణినా రాజసత్తమ
సర్వపాఞ్చాల సేనాభిః సంవృతొ రదసత్తమః
37 నాకమ్పత మహాబాహుః సవధైర్యం సముపాశ్రితః
సాయకాంశ చైవ వివిధాన అశ్వత్దామ్ని ముమొచ హ
38 తౌ పునః సంన్యవర్తేతాం పరాణథ్యూతపరే రణే
నివారయన్తౌ బాణౌఘైః పరస్పరమ అమర్షిణౌ
ఉత్సృజన్తౌ మహేష్వాసౌ శరవృష్టీః సమన్తతః
39 థరౌణిపార్షతయొర యుథ్ధం ఘొరరూపం భయానకమ
థృష్ట్వా సంపూజయామ ఆసుః సిథ్ధచారణవాతికాః
40 శరౌఘైః పూరయన్తౌ తావ ఆకాశం పరథిశస తదా
అలక్ష్యౌ సమయుధ్యేతాం మహత కృత్వా శరైస తమః
41 నృత్యమానావ ఇవ రణే మణ్డలీకృతకార్ముకౌ
పరస్పరవధే యత్తౌ పరస్పరజయైషిణౌ
42 అయుధ్యేతాం మహాబాహూ చిత్రం లఘు చ సుష్ఠు చ
సంపూజ్యమానౌ సమరే యొధముఖ్యైః సహస్రశః
43 తౌ పరయుథ్ధౌ రణే థృష్ట్వా వనే వన్యౌ గజావ ఇవ
ఉభయొః సేనయొర హర్షస తుములః సమపథ్యత
44 సింహనాథ రవాశ చాసన థధ్ముః శఙ్ఖాంశ చ మారిష
వాథిత్రాణ్య అభ్యవాథ్యన్త శతశొ ఽద సహస్రశః
45 తస్మింస తు తుములే యుథ్ధే భీరూణాం భయవర్ధనే
ముహూర్తమ ఇవ తథ యుథ్ధం సమరూపం తథాభవత
46 తతొ థరౌణిర మహారాజ పార్షతస్య మహాత్మనః
ధవజం ధనుస తదా ఛత్రమ ఉభౌ చ పార్ష్ణిసారదీ
సూతమ అశ్వాంశ చ చతురొ నిహత్యాభ్యథ్రవథ రణే
47 పాఞ్చాలాంశ చైవ తాన సర్వాన బాణైః సంనతపర్వభిః
వయథ్రావయథ అమేయాత్మా శతశొ ఽద సహస్రశః
48 తతః పరవివ్యదే సేనా పాణ్డవీ భరతర్షభ
థృష్ట్వా థరౌణేర మహత కర్మ వాసవస్యేవ సంయుగే
49 శతేన చ శతం హత్వా పాఞ్చాలానాం మహారదః
తరిభిశ చ నిశితైర బాణైర హత్వా తరీన వై మహారదాన
50 థరౌణిర థరుపథపుత్రస్య ఫల్గునస్య చ పశ్యతః
నాశయామ ఆస పాఞ్చాలాన భూయిష్ఠం యే వయవస్దితాః
51 తే వధ్యమానాః పాఞ్చాలాః సమరే సహ సృఞ్జయైః
అగచ్ఛన థరౌణిమ ఉత్సృజ్య విప్రకీర్ణరదధ్వజాః
52 స జిత్వా సమరే శత్రూన థరొణపుత్రొ మహారదః
ననాథ సుమహానాథం తపాన్తే జలథొ యదా
53 స నిహత్య బహూఞ శూరాన అశ్వత్దామా వయరొచత
యుగాన్తే సర్వభూతాని భస్మకృత్వేవ పావకః
54 సంపూజ్యమానొ యుధి కౌరవేయైర; విజిత్య సంఖ్యే ఽరిగణాన సహస్రశః
వయరొచత థరొణసుతః పరతాపవాన; యదా సురేన్థ్రొ ఽరిగణాన నిహత్య