ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 134

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 134)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తదా పరుషితం థృష్ట్వా సూతపుత్రేణ మాతులమ
ఖడ్గమ ఉథ్యమ్య వేగేన థరౌణిర అభ్యపతథ థరుతమ
2 [అష్వ]
కర్ణ పశ్య సుథుర్బుథ్ధే తిష్ఠేథానీం నరాధమ
ఏష తే ఽథయ శిరః కాయాథ ఉథ్ధరామి సుథుర్మతే
3 [స]
తమ ఉత్పతన్తం వేగేన రాజా థుర్యొధనః సవయమ
నయవారయన మహారాజ కృపశ చ థవిపథాం వరః
4 [కర్ణ]
శూరొ ఽయం సమరశ్లాఘీ థుర్మతిశ చ థవిజాధమః
ఆసాథయతు మథ్వీర్యం ముఞ్చేమం కురుసత్తమ
5 [అష్వ]
తవైతత కషమ్యతే ఽసమాభిః సూతాత్మజ సుథుర్మతే
థర్పమ ఉత్సిక్తమ ఏతత తే ఫల్గునొ నాశయిష్యతి
6 [థుర]
అశ్వత్దామన పరసీథస్వ కషన్తుమ అర్హసి మానథ
కొపః ఖలు న కర్తవ్యః సూతపుత్రే కదం చన
7 తవయి కర్ణే కృపే థరొణే మథ్రరాజే ఽద సౌబలే
మహత కార్యం సమాయత్తం పరసీథ థవిజసత్తమ
8 ఏతే హయ అభిముఖాః సర్వే రాధేయేన యుయుత్సవః
ఆయాన్తి పాణ్డవా బరహ్మన్న ఆహ్వయన్తః సమన్తతః
9 [స]
కర్ణొ ఽపి రదినాం శరేష్ఠశ చాపమ ఉథ్యమ్య వీర్యవాన
కౌరవాగ్ర్యైః పరివృతః శక్రొ థేవగణైర ఇవ
పర్యతిష్ఠత తేజస్వీ సవబాహుబలమ ఆశ్రితః
10 తతః పరవవృతే యుథ్ధం కర్ణస్య సహ పాణ్డవైః
సంరబ్ధస్య మహారాజ సింహనాథ వినాథితమ
11 తతస తే పాణ్డవా రాజన పాఞ్చాలాశ చ యశస్వినః
థృష్ట్వా కర్ణం మహాబాహుమ ఉచ్చైః శబ్థమ అదానథన
12 అయం కర్ణః కుతః కర్ణస తిష్ఠ కర్ణ మహారణే
యుధ్యస్వ సహితొ ఽసమాభిర థురాత్మన పురుషాధమ
13 అన్యే తు థృష్ట్వా రాధేయం కరొధరక్తేక్షణాబ్రువన
హన్యతామ అయమ ఉత్సిక్తః సూతపుత్రొ ఽలపచేతనః
14 సర్వైః పార్దివశార్థూలైర నానేనార్దొ ఽసతి జీవతా
అత్యన్తవైరీ పార్దానాం సతతం పాపపూరుషః
15 ఏష మూలం హయ అనర్దానాం థుర్యొధన మతే సదితః
హతైనమ ఇతి జల్పన్తః కషత్రియాః సముపాథ్రవన
16 మహతా శరవర్షేణ ఛాథయన్తొ మహారదాః
వధార్ధం సూతపుత్రస్య పాణ్డవేయేన చొథితాః
17 తాంస తు సర్వాంస తదా థృష్ట్వా ధావమానాన మహారదాన
న వివ్యదే సూర పుత్రొ న చ తరాసమ అగచ్ఛత
18 థృష్ట్వా నగరకల్పం తమ ఉథ్ధూతం సైన్యసాగరమ
పిప్రీషుస తవ పుత్రాణాం సంగ్రామేష్వ అపరాజితః
19 సాయకౌఘేన బలవాన కషిప్రకారీ మహాబలః
వారయామ ఆస తత సైన్యం సమన్తాథ భరతర్షభ
20 తతస తు శరవర్షేణ పార్దివాస తమ అవారయన
ధనూంషి తే విధున్వానాః శతశొ ఽద సహస్రశః
అయొధయన్త రాధేయం శక్రం థైత్య గణా ఇవ
21 శరవర్షం తు తత కర్ణః పార్దివైః సముథీరితమ
శరవర్షేణ మహతా సమన్తాథ వయకిరత పరభొ
22 తథ యుథ్ధమ అభవత తేషాం కృతప్రతికృతైషిణామ
యదా థేవాసురే యుథ్ధే శక్రస్య సహ థానవైః
23 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ సూతపుత్రస్య లాఘవమ
యథ ఏనం సమరే యత్తా నాప్నువన్త పరే యుధి
24 నివార్య చ శరౌఘాంస తాన పార్దివానాం మహారదః
యుగేష్వ ఈషాసు ఛత్రేషు ధవజేషు చ హయేషు చ
ఆత్మనామాఙ్కితాన బాణాన రాధేయః పరాహిణొచ ఛితాన
25 తతస తే వయాకులీభూతా రాజానః కర్ణ పీడితాః
బభ్రముస తత్ర తత్రైవ గావః శీతార్థితా ఇవ
26 హయానాం వధ్యమానానాం గజానాం రదినాం తదా
తత్ర తత్రాభ్యవేక్షామః సంఘాన కర్ణేన పాతితాన
27 శిరొభిః పతితౌ రాజన బాహుభిశ చ సమన్తతః
ఆస్తీర్ణా వసుధా సర్వా శూరాణామ అనివర్తినామ
28 హతైశ చ హన్యమానైశ చ నిష్టనథ్భిశ చ సర్వశః
బభూవాయొధనం రౌథ్రం వైవస్వతపురొపమమ
29 తతొ థుర్యొధనొ రాజా థృష్ట్వా కర్ణస్య విక్రమమ
అశ్వత్దామానమ ఆసాథ్య తథా వాక్యమ ఉవాచ హ
30 యుధ్యతే ఽసౌ రణే కర్ణొ థంశితః సర్వపార్దివైః
పశ్యైతాం థరవతీం సేనాం కర్ణ సాయకపీడితామ
కార్త్తికేయేన విధ్వస్తామ ఆసురీం పృతనామ ఇవ
31 థృష్ట్వైనాం నిర్జితాం సేనాం రణే కర్ణేన ధీమతా
అభియాత్య ఏష బీభత్సుః సూతపుత్ర జిఘాంసయా
32 తథ యదా పశ్యమానానాం సూతపుత్రం మహారదమ
న హన్యాత పాణ్డవః సంఖ్యే తదా నీతిర విధీయతామ
33 తతొ థరౌణిః కృపః శల్యొ హార్థిక్యశ చ మహారదః
పరత్యుథ్యయుస తథా పార్దం సూతపుత్ర పరీప్సయా
34 ఆయాన్తం థృశ్యకౌన్తేయం వృత్రం థేవ చమూమ ఇవ
పరయుథ్యయౌ తథా కర్ణొ యదా శక్రః పరతాపవాన
35 [ధృ]
సంరబ్ధం ఫల్గునం థృష్ట్వా కాలాన్తకయమొపమమ
కర్ణొ వైకర్తనః సూత పరత్యపథ్యత కిమ ఉత్తరమ
36 స హయ అస్పర్ధత పార్దేన నిత్యమ ఏవ మహారదః
ఆశంసతే చ బీభత్సుం యుథ్ధే జేతుం సుథారుణే
37 స తు తం సహసా పరాప్తం నిత్యమ అత్యన్తవైరిణమ
కర్ణొ వైకర్తనః సూత కిమ ఉత్తరమ అపథ్యత
38 [స]
ఆయాన్తం పాణ్డవం థృష్ట్వా గజః పరతిగజం యదా
అసంభ్రాన్తతరః కర్ణః పర్త్యుథీయాథ ధనంజయమ
39 తమ ఆపతన్తం వేగేన వైకర్తనమ అజిహ్మగైః
వారయామ ఆస తేజస్వీ పాణ్డవః శత్రుతాపనః
40 తం కర్ణః శరజాలేన ఛాథయామ ఆస మారిష
వివ్యాధ చ సుసంక్రుథ్ధః శరైస తరిభిర అజిహ్మగైః
41 తస్య తల లాఘవం పార్దొ నామృష్యత మహాబలః
తస్మై బాణాఞ శిలా ధౌతాన పరసన్నాగ్రాన అజిహ్మగాన
42 పరాహిణొత సూతపుత్రాయ తరింశతం శత్రుతాపనః
వివ్యాధ చైనం సంరబ్ధొ బాణేనైకేన వీర్యవాన
43 సవ్యే భుజాగ్రే బలవాన నారాచేన హసన్న ఇవ
తస్య విథ్ధస్య వేగేన కరాచ చాపం పపాత హ
44 పునర ఆథాయ తచ చాపం నిమేషార్ధాన మహాబలః
ఛాథయామ ఆస బాణౌఘైః ఫల్గునం కృతహస్తవత
45 శరవృష్టిం తు తాం ముక్తాం సూతపుత్రేణ భారత
వయధమచ ఛరవర్షేణ సమయన్న ఇవ ధనంజయః
46 తౌ పరస్పరమ ఆసాథ్య శరవర్షేణ పార్దివ
ఛాథయేతాం మహేష్వాసౌ కృప పరతికృతైషిణౌ
47 తథ అథ్భుతమ అభూథ యుథ్ధం కర్ణ పాణ్డవయొర మృధే
కరుథ్ధయొర వాశితా హేతొర వన్యయొర గజయొర ఇవ
48 తతః పార్దొ మహేష్వాసొ థృష్ట్వా కర్ణస్య విక్రమమ
ముష్టిథేశే ధనుస తస్య చిచ్ఛేథ తవరయాన్వితః
49 అశ్వాంశ చ చతురొ భల్లైర అనయథ యమసాథనమ
సారదేశ చ శిరః కాయాథ అహరచ ఛత్రుతాపనః
50 అదైనం ఛిన్నధన్వానం హతాశ్వం హతసారదిమ
వివ్యాధ సాయకైః పార్ద చతుర్భిః పాణ్డునన్థనః
51 హతాశ్వాత తు రదాత తూర్ణమ అవప్లుత్య నరర్షభః
ఆరురొహ రదం తూర్ణం కృపస్య శరపీడితః
52 రాధేయం నిర్జితం థృష్ట్వా తావకా భరతర్షభ
ధనంజయ శరైర నున్నాః పరాథ్రవన్త థిశొ థశ
53 థరవతస తాన సమాలొక్య రాజా థుర్యొధనొ నృప
నివర్తయామ ఆస తథా వాక్యం చేథమ ఉవాచ హ
54 అలం థరుతేన వః శూరాస తిష్ఠధ్వం కషత్రియర్షభాః
ఏష పార్ద వధాయాహం సవయం గచ్ఛామి సంయుగే
అహం పార్దాన హనిష్యామి సపాఞ్చాలాన స సొమకాన
55 అథ్య మే యుధ్యమానస్య సహ గాణ్డీవధన్వనా
థరక్ష్యన్తి విక్రమం పార్దాః కాలస్యేవ యుగక్షయే
56 అథ్య మథ్బాణజాలాని విముక్తాని సహస్రశః
థరక్ష్యన్తి సమరే యొధాః శలభానామ ఇవాయతీః
57 అథ్య బాణమయం వర్షం సృజతొ మమ ధన్వినః
జీమూతస్యేవ ఘర్మాన్తే థరక్ష్యన్తి యుధి సైనికాః
58 జేష్యామ్య అథ్య రణే పార్దం సాయకైర నతపర్వభిః
తిష్ఠధ్వం సమరే శూరా భయం తయజత ఫల్గునాత
59 న హి మథ్వీర్యమ ఆసాథ్య ఫల్గునః పరసహిష్యతి
యదా వేలాం సమాసాథ్య సాగరొ మకరాలయః
60 ఇత్య ఉక్త్వా పరయయౌ రాజా సైన్యేన మహతా వృతః
ఫల్గునం పరతి థుర్ధర్షః కరొధసంరక్తలొచనః
61 తం పరయాన్తం మహాబాహుం థృష్ట్వా శారథ్వతస తథా
అశ్వత్దామానమ ఆసాథ్య వాక్యమ ఏతథ ఉవాచ హ
62 ఏష రాజా మహాబాహుర అమర్షీ కరొధమూర్ఛితః
పతంగవృత్తిమ ఆస్దాయ ఫల్గునం యొథ్ధుమ ఇచ్ఛతి
63 యావన నః పశ్యమానానాం పరాణాన పార్దేన సంగతః
న జహ్యాత పురుషవ్యాఘ్రస తావథ వారయ కౌరవమ
64 యావత ఫల్గున బాణానాం గొచరం నాధిగచ్ఛతి
కౌరవః పార్దివొ వీరస తావథ వారయ తం థరుతమ
65 యావత పార్ద శరైర ఘొరైర నిర్ముక్తొరగ సంనిభైః
న భస్మీక్రియతే రాజా తావథ యుథ్ధాన నివార్యతామ
66 అయుక్తమ ఇవ పశ్యామి తిష్ఠస్త్వ అస్మాసు మానథ
సవయం యుథ్ధాయ యథ రాజా పార్దం యాత్య అసహాయవాన
67 థుర్లభం జీవితం మన్యే కౌరవ్యస్య కిరీటినా
యుధ్యమానస్య పార్దేన శార్థూలేనేవ హస్తినః
68 మాతులేనైవమ ఉక్తస తు థరౌణిః శస్త్రభృతాం వరః
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యం తవరితం సమభాషత
69 మయి జీవతి గాన్ధారే న యుథ్ధం గన్తుమ అర్హసి
మామ అనాథృత్య కౌరవ్య తవ నిత్యం హితైషిణమ
70 న హి తే సంభ్రమః కార్యః పార్దస్య విజయం పరతి
అహమ ఆవారయిష్యామి పార్దం తిష్ఠ సుయొధన
71 [థుర]
ఆచార్యః పాణ్డుపుత్రాన వై పుత్రవత పరిరక్షతి
తవమ అప్య ఉపేక్షాం కురుషే తేషు నిత్యం థవిజొత్తమ
72 మమ వా మన్థభాగ్యత్వాన మన్థస తే విక్రమొ యుధి
ధర్మరాజ పరియార్దం వా థరౌపథ్యా వా న విథ్మ తత
73 ధిగ అస్తు మమ లుబ్ధస్య యత్కృతే సర్వబాన్ధవాః
సుఖార్హాః పరమం థుఃఖం పరాప్నువన్త్య అపరాజితాః
74 కొ హి శస్త్రభృతాం ముఖ్యొ మహేశ్వర సమొ యుధి
శత్రూన న కషపయేచ ఛక్తొ యొ న సయాథ గౌతమీ సుతః
75 అశ్వత్దామన పరసీథస్వ నాశయైతాన మమాహితాన
తవాస్త్రగొచరే శక్తాః సదాతుం థేవాపి నానఘ
76 పాఞ్చాలాన సొమకాంశ చైవ జహి థరొణే సహానుగాన
వయం శేషాన హనిష్యామస తవయైవ పరిరక్షితాః
77 ఏతే హి సొమకా విప్ర పాఞ్చాలాశ చ యశస్వినః
మమ సైన్యేషు సంరబ్ధా విచరన్తి థవాగ్నివత
78 తాన వారయ మహాబాహొ కేకయాంశ చ నరొత్తమ
పురా కుర్వన్తి నిఃశేషం రక్ష్యమాణాః కిరీటినా
79 ఆథౌ వా యథి వా పశ్చాత తవేథం కర్మ మారిష
తవమ ఉత్పన్నొ మహాబాహొ పాఞ్చాలానాం వధం పరతి
80 కరిష్యసి జగత సర్వమ అపాఞ్చాలం కిలాచ్యుత
ఏవం సిథ్ధాబ్రువన వాచొ భవిష్యతి చ తత తదా
81 న తే ఽసత్రగొచరే శక్తాః సదాతుం థేవాః స వాసవాః
కిమ ఉ పార్దాః సపాఞ్చాలాః సత్యమ ఏతథ వచొ మమ