ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 119

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 119)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అజితొ థరొణ రాధేయ వికర్ణ కృతవర్మభిః
తీర్ణః సైన్యార్ణవం వీరః పరతిశ్రుత్య యుధిష్ఠిరే
2 స కదం కౌరవేయేణ సమరేష్వ అనివారితః
నిగృహ్య భూరిశ్రవసా బలాథ భువి నిపాతితః
3 [స]
శృణు రాజన్న ఇహొత్పత్తిం శైనేయస్య యదా పురా
యదా చ భూరిశ్రవసొ యత్ర తే సంశయొ నృప
4 అత్రేః పుత్రొ ఽభవత సొమః సొమస్య తు బుధః సమృతః
బుధస్యాసీన మహేన్థ్రాభః పుత్ర ఏకః పురూరవాః
5 పురూరవస ఆయుస తు ఆయుషొ నహుషః సమృతః
నజుషస్య యయాతిస తు రాజర్షిర థేవసంమతిః
6 యయాతేర థేవ యాన్యాం తు యథుర జయేష్ఠొ ఽభవత సుతః
యథొర అభూథ అన్వవాయే థేవమీఢ ఇతి శరుతిః
7 యాథవస తస్య చ సుతః శూరస తరైలొక్యసంమతః
శూరస్య శౌరిర నృవరొ వసుథేవొ మహాయశాః
8 ధనుష్య అనావరః శూరః కార్తవీర్యసమొ యుధి
తథ వీర్యశ చాపి తత్రైవ కులే శినిర అభూన నృపః
9 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు థేవకస్య మహాత్మనః
థుహితుః సవయంవరే రాజన సర్వక్షత్రసమాగమే
10 తత్ర వై థేవకీం థేవీం వసుథేవార్దమ ఆప్తవాన
నిర్జిత్య పార్దివాన సర్వాన రదమ ఆరొపయచ ఛినిః
11 తాం థృష్ట్వా థేవకీం శౌరే రదస్దాం పురుషర్షభః
నామృష్యత మహాతేజాః సొమథత్తః శినేర నృప
12 తయొర యుథ్ధమ అభూథ రాజన థినార్ధం చిత్రమ అథ్భుతమ
బాహుయుథ్ధం సుబలినొః శక్ర పరహ్రాథయొర ఇవ
13 శినినా సొమథత్తస తు పరసహ్య భువి పాతితః
అసిమ ఉథ్యమ్య కేశేషు పరగృహ్య చ పథా హతః
14 మధ్యే రాజసహస్రాణాం పరేక్షకాణాం సమన్తతః
కృపయా చ పునస తేన జీవేతి స విసర్జితః
15 తథవస్దః కృతస తేన సొమథత్తొ ఽద మారిష
పరసాథయన మహాథేవమ అమర్షవశమ ఆస్దితః
16 తస్య తుష్టొ మహాథేవొ వరాణాం వరథః పరభుః
వరేణ ఛన్థయామ ఆస స తు వవ్రే వరం నృపః
17 పుత్రమ ఇచ్ఛామి భగవన యొ నిహన్యాచ ఛినేః సుతమ
మధ్యే రాజసహస్రాణాం పథా హన్యాచ చ సంయుగే
18 తస్య తథ వచనం శరుత్వా సొమథత్తస్య పార్దివ
ఏవమ అస్త్వ ఇతి తత్రొక్త్వా స థేవొ ఽనతరధీయత
19 స తేన వరథానేన లబ్ధవాన భూరిథక్షిణమ
నయపాతయచ చ సమరే సౌమథత్తిః శినేః సుతమ
20 ఏతత తే కదితం రాజన యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
న హి శక్యా రణే జేతుం సాత్వతా మనుజర్షభ
21 లబ్ధలక్ష్యాశ చ సంగ్రామే బహవశ చిత్రయొధినః
థేవథానవగన్ధర్వాన విజేతారొ హయ అవిస్మితాః
సవవీర్యవిజయే యుక్తా నైతే పరపరిగ్రహాః
22 న తుల్యం వృష్ణిభిర ఇహ థృశ్యతే కిం చన పరభొ
భూతం భవ్యం భవిష్యచ చ బలేన భరతర్షభ
23 న జఞాతిమ అవమన్యన్తే వృథ్ధానాం శాసనే రతాః
న థేవాసురగన్ధర్వా న యక్షొరగ రాక్షసాః
జేతారొ వృష్ణివీరాణాం న పునర మానుషా రణే
24 బరహ్మ థరవ్యే గురు థరవ్యే జఞాతిథ్రవ్యే ఽపయ అహింసకాః
ఏతేషాం రక్షితారశ చ యే సయుః కస్యాం చిథ ఆపథి
25 అర్దవన్తొ న చొత్సిక్తా బరహ్మణ్యాః సత్యవాథినః
సమర్దాన నావమన్యన్తే థీనాన అభ్యుథ్ధరన్తి చ
26 నిత్యం థేవ పరా థాన్తా థాతారశ చావికత్దనాః
తేన వృష్ణిప్రవీరాణాం చక్రం న పరతిహన్యతే
27 అపి మేరుం వహేత కశ చిత తరేథ వా మకరాలయమ
న తు వృష్ణిప్రవీరాణాం సమేత్యాన్తం వరజేన నృప
28 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం యత్ర తే సంశయొ విభొ
కురురాజనరశ్రేష్ఠ తవ హయ అపనయొ మహాన