ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 113)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
మహాన అపనయః సూత మమైవాత్ర విశేషతః
స ఇథానీమ అనుప్రాప్తొ మన్యే సంజయ శొచతః
2 యథ గతం తథ్గతమ ఇతి మమాసీన మనసి సదితమ
ఇథానీమ అత్ర కిం కార్యం పరకరిష్యామి సంజయ
3 యదా తవ ఏష కషయొ వృత్తొ మమాపనయ సంభవః
వీరాణాం తన మమాచక్ష్వ సదిరీ భూతొ ఽసమి సంజయ
4 [స]
కర్ణ భీమౌ మహారాజ పరాక్రాన్తౌ మహాహవే
బాణవర్షాణ్య అవర్షేతాం వృష్టిమన్తావ ఇవామ్బుథౌ
5 భీమ నామాఙ్కితా బాణాః సవర్ణపుఙ్ఖాః శిలాశితాః
వివిశుః కర్ణమ ఆసాథ్య భిన్థన్త ఇవ జీవితమ
6 తదైవ కర్ణ నిర్ముక్తైః స విషైర ఇవ పన్నగైః
అకీర్యత రణే భీమః శతశొ ఽద సహస్రశః
7 తయొః శరైర మహారాజ సంపతథ్భిః సమన్తతః
బభూవ తవ సైన్యానాం సంక్షొభః సాగరొపమః
8 భీమచాపచ్యుతైర బాణైస తవ సైన్యమ అరింథమ
అవధ్యత చమూమధ్యే ఘొరైర ఆశీవిషొపమైః
9 వారణైః పతితై రాజన వాజిభిశ చ నరైః సహ
అథృశ్యత మహీ కీర్ణా వాతనున్నైర థరుమైర ఇవ
10 తే వధ్యమానాః సమరే భీమచాపచ్యుతైః శరైః
థరాథ్రవంస తావకా యొధాః కిమ ఏతథ ఇతి చాబ్రువన
11 తతొ వయుథస్తం తత సైన్యం సిన్ధుసౌవీరకౌరవమ
పరొత్సారితం మహావేగైః కర్ణ పాణ్డవయొః శరైః
12 తే శరాతుర భూయిష్ఠా హతాశ్వనరవాహనాః
ఉత్సృజ్య కర్ణం భీమం చ పరాథ్రవన సర్వతొథిశమ
13 నూనం పార్దార్దమ ఏవాస్మాన మొహయన్తి థివౌకసః
యత కర్ణ భీమ పరభవైర వధ్యతే నొ బలం శరైః
14 ఏవం బరువన్తొ యొధాస తే తావకా భయపీడితాః
శరపాతం సముత్సృజ్య సదితా యుథ్ధథిథృక్షవః
15 తతః పరావర్తత నథీ ఘొరరూపా మహాహవే
బభూవ చ విశేషేణ భీరూణాం భయవర్ధినీ
16 వారణాశ్వమనుష్యాణాం రుధిరౌఘసముథ్భవా
సంవృతా గతసత్త్వైశ చ మనుష్యగజవాజిభిః
17 సానుకర్ష పతాకైశ చ థవిపాశ్వరదభూషణైః
సయన్థనైర అపవిథ్ధైశ చ భగ్నచక్రాక్ష కూబరైః
18 జాతరూపపరిష్కారైర ధనుర్భిః సుమహాధనైః
సువర్ణపుఙ్ఖైర ఇషుభిర నారాచైశ చ సహస్రశః
19 కర్ణ పాణ్డవ నిర్ముక్తైర నిర్ముక్తైర ఇవ పన్నగైః
పరాసతొమర సంఘాతైః ఖడ్గైశ చ సపరశ్వధైః
20 సువర్ణవికృతైశ చాపి గథాముసలపట్టిశైః
వజ్రైశ చ వివిధాకారైః శక్తిభిః పరిఘైర అపి
శతఘ్నీభిశ చ చిత్రాభిర బభౌ భారత మేథినీ
21 కనకాఙ్గథ కేయూరైః కుణ్డలైర మణిభిః శుభైః
తనుత్రైః స తరత్రైశ చ హారైర నిష్కైశ చ భారత
22 వస్త్రైశ ఛత్రైశ చ విధ్వస్తైశ చామరా వయజనైర అపి
జగాశ్వమౌనజిర భిన్నైః శస్త్రైః సయన్థనభూషణైః
23 తైస తైశ చ వివిధైర భావైస తత్ర తత్ర వసుంధరా
పతితైర అపవిథ్ధైశ చ సంబభౌ థయౌర ఇవ గరహైః
24 అచిన్త్యమ అథ్భుతం చైవ తయొః కర్మాతిమానుషమ
థృష్ట్వా చారణసిథ్ధానాం విస్మయః సమపథ్యత
25 అగ్నేర వాయుసహాయస్య గతిః కక్ష ఇవాహవే
ఆసీథ భీమ సహాయస్య రౌథ్రమ ఆధిరదేర గతమ
నిపాతితధ్వజరదం హతవాజి నరథ్విపమ
26 గజాభ్యాం సంప్రయుక్తాభ్యామ ఆసీన నడవనం యదా
తదా భూతం మహత సైన్యమ ఆసీథ భారత సంయుగే
విమర్థః కర్ణ భీమాభ్యామ ఆసీచ చ పరమొ రణే