ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 112)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
భీమసేనస్య రాధేయః శరుత్వా జయాతలనిస్వనమ
నామృష్యత యదామత్తొ గజః పరతిగజ సవనమ
2 అపక్రమ్య స భీమస్య ముహూర్తం శరగొచరాత
తవ చాధిరదిర థృష్ట్వా సయన్థనేభ్యశ చయుతాన సుతాన
3 భీమసేనేన నిహతాన విమనా థుఃఖితొ ఽభవత
నిఃశ్వస్న థీర్ఘమ ఉష్ణం చ పునః పాణ్డవమ అభ్యయాత
4 స తామ్రనయనః కరొధాచ ఛవసన్న ఇవ మహొరగః
బభౌ కర్ణః శరాన అస్యన రశ్మివాన ఇవ భాస్కరః
5 రశ్మిజాలైర ఇవార్కస్య వితతైర భరతర్షభః
కర్ణ చాపచ్యుతైర బాణైః పరాచ్ఛాథ్యత వృకొథరః
6 కర్ణ చాపచ్యుతాశ చిత్రాః శరా బర్హిణవాససః
వివిశుః సర్వతః పార్దం వాసాయేవాణ్డజా థరుమమ
7 కర్ణ చాపచ్యుతా బాణాః సంపతన్తస తతస తతః
రుక్మపుఙ్ఖా వయరాజన్త హంసాః శరేణీ కృతా ఇవ
8 చాపధ్వజొపస్కరేభ్యశ ఛత్రాథ ఈషా ముఖాథ యుగాత
పరభవన్తొ వయథృశ్యన్త రాజన్న ఆధిరదేః శరాః
9 ఖం పూరయన మహావేగాన ఖగమాన ఖగ వాససః
సువర్ణవికృతాంశ చిత్రాన ముమొచాధిరదిః శరాన
10 తమ అన్తకమ ఇవాయస్తమ ఆపతన్తం వృకొథరః
తయక్త్వా పరాణాన అభిక్రుధ్య వివ్యాధ నవభిః శరైః
11 తస్య వేగమ అసంసహ్యం థృష్ట్వా కర్ణస్య పాణ్డవః
మహతశ చ శరౌఘాంస తాన నైవావ్యదత వీర్యవాన
12 తతొ విధమ్యాధిరదేః శరజాలాని పాణ్డవః
వివ్యాధ కర్ణం వింశత్యా పునర అన్యైః శితైః శరైః
13 యదైవ హి శరైః పార్దః సూతపుత్రేణ ఛాథితః
తదైవ కర్ణం సమరే ఛాథయామ ఆస పాణ్డవః
14 థృష్ట్వా తు భీమసేనస్య విక్రమం యుధి భారత
అభ్యనన్థంస తథీయాశ చ సంప్రహృష్టాశ చ చారణాః
15 భూరిశ్రవాః కృపొ థరౌణిర మథ్రరాజొ జయథ్రదః
ఉత్తమౌజా యుధామన్యుః సాత్యకిః కేశవార్జునౌ
16 కురుపాణ్డవానాం పరవరా థశ రాజన మహారదాః
సాధు సాధ్వ ఇతి వేగేన సింహనాథమ అదానథన
17 తస్మింస తు తుములే శబ్థే పరవృత్తే లొమహర్షణే
అభ్యభాషత పుత్రాంస తే రాజన థుర్యొధనస తవరన
18 రాజ్ఞశ చ రాజపుత్రాంశ చ సొథర్యాంశ చ విశేషతః
కర్ణం గచ్ఛత భథ్రం వః పరీప్సన్తొ వృకొథరాత
19 పురా నిఘ్నన్తి రాధేయం భీమచాపచ్యుతాః శరాః
తే యతధ్వం మహేష్వాసాః సూతపుత్రస్య రక్షణే
20 థుర్యొధన సమాథిష్టాః సొథర్యాః సప్త మారిషః
భీమసేనమ అభిథ్రుత్య సంరబ్ధాః పర్యవారయన
21 తే సమాసాథ్య కౌన్తేయమ ఆవృణ్వఞ శరవృష్టిభిః
పర్వతం వారిధారాభిః పరావృషీవ బలాహకాః
22 తే ఽపీడయన భీమసేనం కరుథ్ధాః సప్త మహారదాః
పరజాసంహరణే రాజన సొమం సప్త గరహా ఇవ
23 తతొ వామేన కౌనేయః పీడయిత్వా శరాసనమ
ముష్టినా పాణ్డవొ రాజన థృఢేన సుపరిష్కృతమ
24 మనుష్యసమతాం జఞాత్వా సప్త సంధాయ సాయకాన
తేభ్యొ వయసృజథ ఆయస్తః సూర్యరశ్మి నిభాన పరభుః
25 నిరస్యన్న ఇవ థేహేభ్యస తనయానామ అసూంస తవ
భీమసేనొ మహారాజ పూర్వవైరమ అనుస్మరన
26 తే కషిప్తా భీమసేనేన శరా భారత భారతాన
విథార్య ఖం సముత్పేతుః సవర్ణపుఙ్ఖాః శిలాశితాః
27 తేషాం విథార్య చేతాంసి శరా హేమవిభూషితాః
వయరాజన్త మహారాజ సుపర్ణా ఇవ ఖేచరాః
28 శొణితాథిగ్ధ వాజాగ్రాః సప్త హేమపరిష్కృతాః
పుత్రాణాం తవ రాజేన్థ్ర పీత్వా శొణితమ ఉథ్గతాః
29 తే శరైర భిన్నమర్మాణొ రదేభ్యః పరాపతన కషితౌ
గిరిసాను రుహా భగ్నా థవిపేనేవ మహాథ్రుమాః
30 శత్రుంజయః శత్రుసహశ చిత్రశ చిత్రాయుధొ థృఢః
చిత్రసేనొ వికర్ణశ చ సప్తైతే వినిపాతితాః
31 తాన నిహత్య మహాబాహూ రాధేయస్యైవ పశ్యతః
సింహనాథ రవం ఘొరమ అసృజత పాణ్డునన్థనః
32 స రవస తస్య శూరస్య ధర్మరాజస్య భారత
ఆచఖ్యావ ఇవ తథ యుథ్ధం విజయం చాత్మనొ మహత
33 తం శరుత్వా సుమహానాథం భీమసేనస్య ధన్వినః
బభూవ పరమా పరీతిర ధర్మరాజస్య సంయుగే
34 తతొ హృష్టొ మహారాజ వాథిత్రాణాం మహాస్వనైః
భీమసేనరవం పార్దః పరతిజగ్రాహ సర్వశః
35 అభ్యయాచ చైవ సమరే థరొణమ అస్త్రభృతాం వరమ
హర్షేణ మహతా యుక్తః కృతసంజ్ఞే వృకొథరే
36 ఏకత్రింశన మహారాజ పుత్రాంస తవ మహారదాన
హతాన థుర్యొధనొ థృష్ట్వా కషత్తుః సస్మార తథ వచః
37 తథ ఇథం సమనుప్రాప్తం కషత్తుర హితకరం వచః
ఇతి సంచిన్త్య రాజాసౌ నొత్తరం పరత్యపథ్యత
38 యథ థయూతకాలే థుర్బుథ్ధిర అబ్రవీత తనయస తవ
యచ చ కర్ణొ ఽబరవీత కృష్ణాం సభాయాం పరుషం వచః
39 పరముఖే పాణ్డుపుత్రాణాం తవ చైవ విశాం పతే
కౌరవాణాం చ సర్వేషామ ఆచార్యస్య చ సంనిధౌ
40 వినష్టాః పాణ్డవాః కృష్ణే శాశ్వతం నరకం గతాః
పతిమ అన్యం వృణీష్వేతి తస్యేథం ఫలమ ఆగతమ
41 యః సమ తాం పౌరుషాణ్య ఆహుః సభామ ఆనాయ్య థరౌపథీమ
పాణ్డవాన ఉగ్రధనుషః కరొధయన్తస తవాత్మజాః
42 తం భీమసేనః కరొధాగ్నిం తరయొథశ సమాః సదితమ
విసృజంస తవ పుత్రాణామ అన్తం గచ్ఛతి కౌరవ
43 విలపంశ చ బహు కషత్తా శమం నాలభత తవయి
సపుత్రొ భరతశ్రేష్ఠ తస్య భుఙ్క్ష్వ ఫలొథయమ
ఇతొ వికర్ణొ రాజేన్థ్ర చిత్రసేనశ్చ వీర్యవాన
44 పరవరాన ఆత్మజానాం తే సుతాంశ చాన్యాన మహారదాన
యాన యాంశ చ థథృశే భీమశ చక్షుర్విషయమ ఆగతాన
పుత్రాంస తవ మహాబాహొ తవరయా తాఞ జఘాన హ
45 తవత్కృతే హయ అహమ అథ్రాక్షం థహ్యమానాం వరూదినీమ
సహస్రశః శరైర ముక్తైః పాణ్డవేన వృషేణ చ