ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 111)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తవాత్మజాంస తు పతితాన థృష్ట్వా కర్ణః పరతాపవాన
కరొధేన మహతావిష్టొ నిర్విణ్ణొ ఽభూత స జీవితాత
2 ఆగః కృతమ ఇవాత్మానం మేనే చాధిరదిస తథా
భీమసేనం తతః కరుథ్ధః సమాథ్రవత సంభ్రమాత
3 స భీమం పఞ్చభిర విథ్ధ్వా రాధేయః పరహసన్న ఇవ
పునర వివ్యాధ సప్తత్యా సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
4 అవహాసం తు తం పార్దొ నామృష్యత వృకొథరః
తతొ వివ్యాధ రాధేయం శతేన నతపర్వణామ
5 పునశ చ విశిఖైస తీక్ష్ణైర విథ్ధ్వా పఞ్చభిర ఆశుగైః
ధనుశ చిచ్ఛేథ భల్లేన సూతపుత్రస్య మారిష
6 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ కర్ణొ భారత థుర్మనాః
ఇషుభిశ ఛాథయామ ఆస భీమసేనం సమన్తతః
7 తస్య భీమొ హయాన హత్వా వినిహత్య చ సారదిమ
పరజహాస మహాహాసం కృతే పరతికృతం పునః
8 ఇషుభిః కార్ముకం చాస్య చకర్త పురుషర్షభః
తత పపాత మహారాజ సవర్ణపృష్ఠం మహాస్వనమ
9 అవారొహథ రదాత తస్మాథ అద కర్ణొ మహారదః
గథాం గృహీత్వా సమరే భీమసేనాయ చాక్షిపత
10 తామ ఆపతన్తీం సహసా గథాం థృష్ట్వా వృకొథరః
శరైర అవారయథ రాజన సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
11 తతొ బాణసహస్రాణి పరేషయామ ఆస పాణ్డవః
సూతపుత్ర వధాకాఙ్క్షీ తవరమాణః పరాక్రమీ
12 తాన ఇషూన ఇషుభిః కర్ణొ వారయిత్వా మహామృధే
కవచం భీమసేనస్య పాతయామ ఆస సాయకైః
13 అదైనం పఞ్చవింశత్యా కషుథ్రకాణాం సమార్పయత
పశ్యతాం సర్వభూతానాం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
14 తతొ భీమొ మహారాజ నవభిర నతపర్వణామ
రణే ఽపరేషయత కరుథ్ధః సూతపుత్రస్య మారిష
15 తే తస్య కవచం భిత్త్వా తదా బాహుం చ థక్షిణమ
అభ్యగుర ధరణీం తీక్ష్ణా వల్మీకమ ఇవ పన్నగాః
16 రాధేయం తు రణే థృష్ట్వా పథాతినమ అవస్దితమ
భీమసేనేన సంరబ్ధం రాజా థుర్యొధనొ ఽబరవీత
తవరధ్వం సర్వతొ యత్తా రాధేయస్య రదం పరతి
17 తతస తవ సుతా రాజఞ శరుత్వా భరాతుర వచొ థరుతమ
అభ్యయుః పాణ్డవం యుథ్ధే విసృజన్తః శితాఞ శరాన
18 చిత్రొపచిత్రశ చిత్రాక్షశ చారు చిత్రః శరాసనః
చిత్రాయుధశ చిత్రవర్మా సమరే చిత్రయొధినః
19 ఆగచ్ఛతస తాన సహసా భీమొ రాజన మహారదః
సాశ్వసూత ధవజాన యత్తాన పాతయామ ఆస సంయుగే
తే హతా నయపతన భూమౌ వాతనున్నా ఇవ థరుమాః
20 థృష్ట్వా వినిహతాన పుత్రాంస తవ రాజన మహారదాన
అశ్రుపూర్ణముఖః కర్ణః కశ్మలం సమపథ్యత
21 రదమ అన్యం సమాస్దాయ విధివత కల్పితం పునః
అభ్యయాత పాణ్డవం యుథ్ధే తవరమాణః పరాక్రమీ
22 తావ అన్యొన్యం శరైర విథ్ధ్వా సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
వయభ్రాజేతాం మహారాజ పుష్పితావ ఇవ కింశుకౌ
23 షట తరింశథ్భిస తతొ భల్లైర నిశితైస తిగ్మతేజనైః
వయధమత కవచం కరుథ్ధః సూతపుత్రస్య పాణ్డవః
24 రక్తచన్థన థిగ్ధాఙ్గౌ శరైః కృతమహావ్రణౌ
శొణితాక్తౌ వయరాజేతాం కాలసూర్యావ ఇవొథితౌ
25 తౌ శొణితొక్షితైర గాత్రైః శరైశ ఛిన్నతనుచ ఛథౌ
వివర్మాణౌ వయరాజేతాం నిర్ముక్తావ ఇవ పన్నగౌ
26 వయాఘ్రావ ఇవ నరవ్యాఘ్రౌ థంష్ట్రాభిర ఇతరేతరమ
శరథంష్ట్రా విధున్వానౌ తతక్షతుర అరింథమౌ
27 వారణావ ఇవ సంసక్తౌ రఙ్గమధ్యే విరేజతుః
తుథన్తౌ విశిఖైస తీక్ష్ణైర మత్తవారణవిక్రమౌ
28 పరచ్ఛాథయన్తౌ సమరే శల జాలైః పరస్పరమ
రదాభ్యాం నాథయన్తౌ చ థిశః సర్వా విచేరతుః
29 తౌ రదాభ్యాం మహారాజ మణ్డలావర్తనాథిషు
వయరొచేతాం మహాత్మానౌ వృత్ర వజ్రధరావ ఇవ
30 స హస్తాభరణాభ్యాం తు భుజాభ్యాం విక్షిపన ధనుః
వయరొచత రణే భీమః స విథ్యుథ ఇవ తొయథః
31 స చాపఘొషస్తనితః శరధారామ్బుథొ మహాన
భీమ మేఘొ మహారాజ కర్ణ పర్వతమ అభ్యయాత
32 తతః శరసహస్రేణ ధనుర్ముక్తేన భారత
పాణ్డవొ వయకిరత కర్ణం ఘనొ ఽథరిమ ఇవ వృష్టిభిః
33 తత్రావైక్షన్త పుత్రాస తే భీమసేనస్య విక్రమమ
సుపుఙ్ఖైః కఙ్కవాసొభిర యత కర్ణం ఛాథయచ ఛరైః
34 స నన్థయన రణే పార్దం కేశవం చ యశస్వినమ
సాత్యకిం చక్రరక్షౌ చ భీమః కర్ణమ అయొధయత
35 విక్రమం భుజయొర వీర్యం ధైర్యం చ విథితాత్మనః
పుత్రాస తవ మహారాజ థథృశుః పాణ్డవస్య హ