ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 110)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
థైవమ ఏవ పరం మన్యే ధిక పౌరుషమ అనర్దకమ
యత్రాధిరదిర ఆయస్తొ నాతరత పాణ్డవం రణే
2 కర్ణః పార్దాన స గొవిన్థాఞ జేతుమ ఉత్సహతే రణే
న చ కర్ణ సమం యొధం లొకే పశ్యామి కం చన
ఇతి థుర్యొధనస్యాహమ అశ్రౌషం జల్పతొ ముహుః
3 కర్ణొ హి బలవాఞ శూరొ థృఢధన్వా జితక్లమః
ఇతి మామ అబ్రవీత సూత మన్థొ థుర్యొధనః పురా
4 వసు షేణ సహాయం మాం నాలం థేవాపి సంయుగే
కిమ ఉ పాణ్డుసుతా రాజన గతసత్త్వా విచేతసః
5 తత్ర తం నిర్జితం థృష్ట్వా భుజంగమ ఇవ నిర్విషమ
యుథ్ధాత కర్ణమ అపక్రాన్తం కిం సవిథ థుర్యొధనొ ఽబరవీత
6 అహొ థుర్ముఖమ ఏవైకం యుథ్ధానామ అవిశారథమ
పరావేశయథ యుథ్ధవహం పతంగమ ఇవ మొహితః
7 అశ్వత్దామా మథ్రరాజః కృపః కర్ణశ చ సంగతాః
న శక్తాః పరముఖే సదాతుం నూనం భీమస్య సంజయ
8 తే ఽపి చాస్య మహాఘొరం బలం నాగాయుతొపమమ
జానన్తొ వయవసాయం చ కరూరం మారుత తేజసః
9 కిమర్దం కరూరకర్మాణం యమ కాలాన్తకొపమమ
బలసంరమ్భ వీర్యజ్ఞాః కొపయిష్యన్తి సంయుగే
10 కర్ణస తవ ఏకొ మహాబాహుః సవబాహుబలమ ఆశ్రితః
భీమసేనమ అనాథృత్య రణే ఽయుధ్యత సూతజః
11 యొ ఽజయత సమరే కర్ణం పురంథర ఇవాసురమ
న స పాణ్డుసుతొ జేతుం శక్యః కేన చిథ ఆహవే
12 థరొణం యః సంప్రమద్యైకః పరవిష్టొ మమ వాహినీమ
భీమొ ధనంజయాన్వేషీ కస తమ అర్ఛేజ జిజీవిషుః
13 కొ హి సంజయ భీమస్య సదాతుమ ఉత్సహతే ఽగరతః
ఉథ్యతాశని వజ్రస్య మహేన్థ్రస్యేవ థానవః
14 పరేతరాజపురం పరాప్య నివర్తేతాపి మానవః
న భీమసేనం సంప్రాప్య నివర్తేత కథా చన
15 పతంగా ఇవ వహ్నిం తే పరావిశన్న అల్పచేతసః
యే భీమసేనం సంక్రుథ్ధమ అభ్యధావన విమొహితాః
16 యత తత సభాయాం భీమేన మమ పుత్రవధాశ్రయమ
శప్త సంరమ్భిణొగ్రేణ కురూణాం శృణ్వతాం తథా
17 తన నూనమ అభిసంచిన్త్య థృష్ట్వా కర్ణం చ నిర్జితమ
థుఃశాసనః సహ భరాత్రా భయాథ భీమాథ ఉపారమత
18 యశ చ సంజయ థుర్బుథ్ధిర అబ్రవీత సమితౌ ముహుః
కర్ణొ థుఃశాసనొ ఽహం చ జేష్యామొ యుధి పాణ్డవాన
19 స నూనం విరదం థృష్ట్వా కర్ణం భీమేన నిర్జితమ
పరత్యాఖ్యానాచ చ కృష్ణస్య భృశం తప్యతి సంజయ
20 థృష్ట్వా భరాతౄన హతాన యుథ్ధే భీమసేనేన థంశితాన
ఆత్మాపరాధాత సుమహన నూనం తప్యతి పుత్రకః
21 కొ హి జీవితమ అన్విచ్ఛన పరతీపం పాణ్డవం వరజేత
భీమం భీమాయుధం కరుథ్ధం సాక్షాత కాలమ ఇవ సదితమ
22 వడవాముఖమధ్యస్దొ ముచ్యేతాపి హి మానవః
న భీమ ముఖసంప్రాప్తొ ముచ్యేతేతి మతిర మమ
23 న పాణ్డవా న పాఞ్చాలా న చ కేశవ సాత్యకీ
జానన్తి యుధి సంరబ్ధా జీవితం పరిరక్షితుమ
24 [స]
యత సంశొచసి కౌరవ్య వర్తమానే జనక్షయే
తవమ అస్య జగతొ మూలం వినాశస్య న సంశయః
25 సవయం వైరం మహత కృత్వా పుత్రాణాం వచనే సదితః
ఉచ్యమానొ న గృహ్ణీషే మర్త్యః పద్యమ ఇవౌషధమ
26 సవయం పీత్వా మహారాజ కాలకూటం సుథుర్జరమ
తస్యేథానీం ఫలం కృత్స్నమ అవాప్నుహి నరొత్తమ
27 యత తు కుత్సయసే యొధాన యుధ్యమానాన యదాబలమ
అత్ర తే వర్ణయిష్యామి యదా యుథ్ధమ అవర్తత
28 థృష్ట్వా కర్ణం తు పుత్రాస తే భీమసేన పరాజితమ
నామృష్యన్త మహేష్వాసాః సొథర్యాః పఞ్చ మారిష
29 థుర్మర్షణొ థుఃసహశ చ థుర్మథొ థుర్ధరొ జయః
పాణ్డవం చిత్రసంనాహాస తం పరతీపమ ఉపాథ్రవన
30 తే సమన్తాన మహాబాహుం పరివార్య వృకొథరమ
థిశః శరైః సమావృణ్వఞ శలభానామ ఇవ వరజైః
31 ఆగచ్ఛతస తాన సహసా కుమారాన థేవరూపిణః
పరతిజగ్రాహ సమరే భీమసేనొ హసన్న ఇవ
32 తవ థృష్ట్వా తు తనయాన భీమసేన సమీపగాన
అభ్యవర్తత రాధేయొ భీమసేనం మహాబలమ
33 విసృజన విశిఖాన రాజన సవర్ణపుఙ్ఖాఞ శిలాశితాన
తం తు భీమొ ఽభయయాత తూర్ణం వార్యమాణః సుతైస తవ
34 కురవస తు తతః కర్ణం పరివార్య సమన్తతః
అవాకిరన భీమసేనం శరైః సంనతపర్వభిః
35 తాన బాణైః పఞ్చవింశత్యా సాశ్వాన రాజన నరర్షభాన
స సుతాన భీమ ధనుషొ భీమొ నిన్యే యమక్షయమ
36 పరాపతన సయన్థనేభ్యస తే సార్ధం సూతైర గతాసవః
చిత్రపుష్పధరా భగ్నా వాతేనేవ మహాథ్రుమాః
37 తత్రాథ్భుతమ అపశ్యామ భీమసేనస్య విక్రమమ
సంవార్యాధిరదిం బాణైర యజ జఘాన తవాత్మజాన
38 స వార్యమాణొ భీమేన శితైర బాణైః సమన్తతః
సూతపుత్రొ మహారాజ భీమసేనమ అవైక్షత
39 తం భీమసేనః సంరమ్భాత కరొధసంరక్తలొచనః
విస్ఫార్య సుమహచ చాపం ముహుః కర్ణమ అవైక్షత