ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 103)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తమ ఉత్తీర్ణం రదానీకాత తమసొ భాస్కరం యదా
థిధారయిషుర ఆచార్యః శరవర్షైర అవాకిరత
2 పిబన్న ఇవ శరౌఘాంస తాన థరొణ చాపవరాతిగాన
సొ ఽభయవర్తత సొథర్యాన మాయయా మొహయన బలమ
3 తం మృధే వేగమ ఆస్దాయ పరం పరమధన్వినః
చొథితాస తవ పుత్రై చ సరతః పర్యవారయన
4 స తదా సంవృతొ భీమః పరహసన్న ఇవ భారత
ఉథయచ్ఛథ గథాం తేభ్యొ ఘొరాం తాం సింహవన నథన
అవాసృజచ చ వేగేన తేషు తాన పరమదథ బలీ
5 సేన్థ్రాశనిర ఇవేన్థ్రేణ పరవిథ్ధా సంహతాత్మనా
ఘొషేణ మహతా రాజన పూరయిత్వేవ మేథినీమ
జవలన్తీ తేజసా భీమా తరాసయామ ఆస తే సుతాన
6 తాం పతన్తీం మహావేగాం థృష్ట్వా తేజొ ఽభిసంవృతామ
పరాథ్రవంస తావకాః సర్వే నథన్తొ భైరవాన రవాన
7 తం చ శబ్థమ అసంసహ్యం తస్యాః సంలక్ష్య మారిష
పరాపతన మనుజాస తత్ర రదేభ్యొ రదినస తథా
8 స తాన విథ్రావ్య కౌన్తేయః సంఖ్యే ఽమిత్రాన థురాసథః
సుపర్ణ ఇవ వేగేన పక్షిరాడ అత్యగాచ చమూమ
9 తదా తం విప్రకుర్వాణం రదయూదప యూదపమ
భారథ్వాజొ మహారాజ భీమసేనం సమభ్యయాత
10 థరొణస తు సమరే భీమం వారయిత్వా శరొర్మిభిః
అకరొత సహసా నాథం పాణ్డూనాం భయమ ఆథధత
11 తథ యుథ్ధమ ఆసీత సుమహథ ఘొరం థేవాసురొపమమ
థరొణస్య చ మహారాజ భీమస్య చ మహాత్మనః
12 యథా తు విశిఖైస తీక్ష్ణైర థరొణ చాపవినిఃసృతైః
వధ్యన్తే సమరే వీరాః శతశొ ఽద సహస్రశః
13 తతొ రదాథ అవప్లుత్య వేగమ ఆస్దాయ పాణ్డవః
నిమీల్య నయనే రాజన పథాతిర థరొణమ అభ్యయాత
14 యదా హి గొవృషొ వర్షం పరతిగృహ్ణాతి లీలయా
తదా భీమొ నరవ్యాఘ్రః శరవర్షం సమగ్రహీత
15 స వధ్యమానః సమరే రదం థరొణస్య మారిష
ఈషాయాం పాణినా గృహ్య పరచిక్షేప మహాబలః
16 థరొణస తు స తవరొ రాజన కషిప్తొ భీమేన సంయుగే
రదమ అన్యం సమాస్దాయ వయూహ థవారమ ఉపాయయౌ
17 తస్మిన కషణే తస్య యన్తా తూర్ణమ అశ్వాన అచొథయత
భీమసేనస్య కౌరవ్య తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
18 తతః సవరదమ ఆస్దాయ భీమసేనొ మహాబలః
అభ్యవర్తత వేగేన తవ పుత్రస్య వాహినీమ
19 స మృథ్నన కషత్రియాన ఆజౌ వాతొ కృష్ణాన ఇవొథ్ధతః
అగచ్ఛథ థారయన సేనాం సిన్ధువేగొ నగాన ఇవ
20 భొజానీకం సమాసాథ్య హార్థిక్యేనాభిరక్షితమ
పరమద్య బహుధా రాజన భీమసేనః సమభ్యయాత
21 సంత్రాసయన్న అనీకాని తలశబ్థేన మారిష
అజయత సర్వసైన్యాని శార్థూల ఇవ గొవృషాన
22 భొజానీకమ అతిక్రమ్య కామ్బొజానాం చ వాహినీమ
తదా మలేచ్ఛ గణాంశ చాన్యాన బహూన యుథ్ధవిశారథాన
23 సాత్యకిం చాపి సంపేర్క్ష్య యుధ్యమానం నరర్షభమ
రదేన యత్తః కౌన్తేయొ వేగేన పరయయౌ తథా
24 భీమసేనొ మహారాజ థరష్టుకామొ ధనంజయమ
అతీత్య సమరే యొధాంస తావకాన పాణ్డునన్థనః
25 సొ ఽపశ్యథ అర్జునం తత్ర యుధ్యమానం నరర్షభమ
సైన్ధవస్య వధార్దం హి పరాక్రాన్తం పరాక్రమీ
26 అర్జునం తత్ర థృష్ట్వాద చుక్రొశ మహతొ రవాన
తం తు తస్య మహానాథం పార్దః శుశ్రావ నర్థతః
27 తతః పార్దొ మహానాథం ముఞ్చన వై మాధవశ చ హ
అభ్యయాతాం మహారాజ నర్థన్తౌ గొవృషావ ఇవ
28 వాసుథేవార్జునౌ శరుత్వా నినాథం తస్య శుష్మిణః
పునః పునః పరణథతాం థిథృక్షన్తౌ వృకొథరమ
29 భీమసేనరవం శరుత్వా ఫల్గునస్య చ ధన్వినః
అప్రీయత మహారాజ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
30 విశొకశ చాభవథ రాజా శరుత్వా తం నినథం మహత
ధనంజయస్య చ రణే జయమ ఆశా సతవాన విభుః
31 తదా తు నర్థమానే వై భీమసేనే రణొత్కటే
సమితం కృత్వా మహాబాహుర ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
32 హృథ్గతం మనసా పరాహ ధయాత్వా ధర్మభృతాం వరః
థత్తా భీమ తవయా సంవిత కృతం గురువచస తదా
33 న హి తేషాం జయొ యుథ్ధే యేషాం థవేష్టాసి పాణ్డవ
థిష్ట్యా జీవతి సంగ్రామే సవ్యసాచీ ధనంజయః
34 థిష్ట్యా చ కుశలీ వీరః సాత్యకిః సత్యవిక్రమః
థిష్ట్యా శృణొమి గర్జన్తౌ వాసుథేవధనంజయౌ
35 యేన శక్రం రణే జిత్వా తర్పితొ హవ్యవాహనః
స హన్తా థవిషతాం సంఖ్యే థిష్ట్యా జీవతి ఫల్గునః
36 యస్య బాహుబలం సర్వే వయమ ఆశ్రిత్య జీవితాః
స హన్తా రిపుసన్యానాం థిష్ట్యా జీవతి ఫల్గునః
37 నివాతకవచా యేన థేవైర అపి సుథుర్జయాః
నిర్జితా రదినైకేన థిష్ట్యా పార్దః స జీవతి
38 కౌరవాన సహితాన సర్వాన గొగ్రహార్దే సమాగతాన
యొ ఽజయన మత్స్యనగరే థిష్ట్యా పార్దః స జీవతి
39 కాలకేయ సహస్రాణి చతుర్థశ మహారణే
యొ ఽవధీథ భుజవీర్యేణ థిష్ట్యా పార్దః స జీవతి
40 గన్ధర్వరాజం బలినం థుర్యొధనకృతేన వై
జితవాన యొ ఽసత్రవీర్యేణ థిష్ట్యా పార్దః స జీవతి
41 కిరీటమాలీ బలవాఞ శవేతాశ్వః కృష్ణసారదిః
మమ పరియశ చ సతతం థిష్ట్యా జీవతి ఫల్గునః
42 పుత్రశొకాభిసంతప్తశ చికీర్షుః కర్మ థుష్కరమ
జయథ్రదవధాన్వేషీ పరతిజ్ఞాం కృతవాన హి యః
కచ చిత స సైన్ధవం సంఖ్యే హనిష్యతి ధనంజయః
43 కచ చిత తీర్ణప్రతిజ్ఞం హి వాసుథేవేన రక్షితమ
అనస్తమిత ఆథిత్యే సమేష్యామ్య అహమ అర్జునమ
44 కచ చిత సైన్ధవకొ రాజా థుర్యొధన హితే రతః
నన్థయిష్యత్య అమిత్రాణి ఫల్గునేన నిపాతితః
45 కచ చిథ థుర్యొధనొ రాకా ఫల్గునేన నిపాతితమ
థృష్ట్వా సైన్ధవకం సంఖ్యే శమమ అస్మాసు ధాస్యతి
46 థృష్ట్వా వినిహతాన భరాతౄన భీమసేనేన సంయుగే
కచ చిథ థుర్యొధనొ మన్థః శమమ అస్మాసు ధాస్యతి
47 థృష్ట్వా చాన్యాన బహూన యొధాన పాతితాన ధరణీతలే
కచ చిథ థుర్యొధనొ మన్థః పశ్చాత తాపం కరిష్యతి
48 కచ చిథ భీష్మేణ నొ వైరమ ఏకేనైవ పరశామ్యతి
శేషస్య రక్షణార్దం చ సంధాస్యతి సుయొధనః
49 ఏవం బహువిధం తస్య చిన్తయానస్య పార్దివ
కృపయాభిపరీతస్య ఘొరం యుథ్ధమ అవర్తత