ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
శృణు థివ్యాని కర్మాణి వాసుథేవస్య సంజయ
కృతవాన యాని గొవిన్థొ యదా నాన్యః పుమాన కవ చిత
2 సంవర్ధతా గొప కులే బాలేనైవ మహాత్మనా
విఖ్యాపితం బలం బాహ్వొస తరిషు లొకేషు సంజయ
3 ఉచ్ఛైః శరవస తుల్యబలం వాయువేగసమం జవే
జఘాన హయరాజం యొ యమునావనవాసినమ
4 థానవం ఘొరకర్మాణం గవాం మృత్యుమ ఇవొత్దితమ
వృషరూపధరం బాల్యే భుజాభ్యాం నిజఘాన హ
5 పరలమ్బం నరకం జమ్భం పీఠం చాపి మహాసురమ
మురుం చాచలసంకాశమ అవధీత పుష్కరేక్షణః
6 తదా కంసొ మహాతేజా జరాసంధేన పాలితః
విక్రమేణైవ కృష్ణేన సగణః శాతితొ రణే
7 సునామా నామ విక్రాన్తః సమగ్రాక్షౌహిణీ పతిః
భొజరాజస్య మధ్యస్దొ భరాతా కంసస్య వీర్యవాన
8 బలథేవ థవితీయేన కృష్ణేనామిత్ర ఘాతినా
తరస్వీ సమరే థగ్ధః స సైన్యః శూరసేనరాట
9 థుర్వాసా నామ విప్రర్షిస తదా పరమకొపనః
ఆరాధితః సథారేణ స చాస్మై పరథథౌ వరాన
10 తదా గాన్ధారరాజస్య సుతాం వీరః సవయంవరే
నిర్జిత్య పృదివీపాలాన అవహత పుష్కరేక్షణః
11 అమృష్యమాణా రాజానొ యస్య జాత్యా హయా ఇవ
రదే వైవాహికే యుక్తాః పరతొథేన కృతవ్రణాః
12 జరాసంధం మహాబాహుమ ఉపాయేన జనార్థనః
పరేణ ఘాతయామ ఆస పృదగ అక్షౌహిణీపతిమ
13 చేథిరాజం చ విక్రాన్తం రాజసేనాపతిం బలీ
అర్ఘే వివథమానం చ జఘాన పశువత తథా
14 సౌభం థైత్య పురం సవస్దం శాల్వ గుప్తం థురాసథమ
సముథ్రకుక్షౌ విక్రమ్య పాతయామ ఆస మాధవః
15 అఙ్గాన వఙ్గాన కలిఙ్గాంశ చ మాగధాన కాశికొసలాన
వత్స గర్గ కరూషాంశ చ పుణ్డ్రాంశ చాప్య అజయథ రణే
16 ఆవన్త్యాన థాక్షిణాత్యాంశ చ పార్వతీయాన థశేరకాన
కాశ్మీరకాన ఔరసకాన పిశాచాంశ చ స మన్థరాన
17 కామ్బొజాన వాటధానాంశ చ చొలాన పాణ్డ్యాంశ చ సంజయ
తరిగర్తాన మాలవాంశ చైవ థరథాంశ చ సుథుర్జయాన
18 నానాథిగ్భ్యశ చ సంప్రాప్తాన వరాతాన అశ్వశకాన పరతి
జితవాన పుణ్డరీకాక్షొ యవనాంశ చ సహానుగాన
19 పరవిశ్య మకరావాసం యాథొభిర అభిసంవృతమ
జిగాయ వరుణం యుథ్ధే సలిలాన్తర గతం పురా
20 యుధి పఞ్చజనం హత్వా పాతాలతలవాసినమ
పాఞ్చజన్యం హృషీకేశొ థివ్యం శఙ్ఖమ అవాప్తవాన
21 ఖాణ్డవే పార్ద సహితస తొషయిత్వా హుతాశనమ
ఆగ్నేయమ అస్త్రం థుర్ధర్షం చక్రం లేభే మహాబలః
22 వైనతేయం సమారుహ్య తరాసయిత్వామరావతీమ
మహేన్థ్రభవనాథ వీరః పారిజాతమ ఉపానయత
23 తచ చ మర్షితవాఞ శక్రొ జానంస తస్య పరాక్రమమ
రాజ్ఞాం చాప్య అజితం కం చిత కృష్ణేనేహ న శుశ్రుమ
24 యచ చ తన మహథ ఆశ్చర్యం సభాయాం మమ సంజయ
కృతవాన పుణ్డరీకాక్షః కస తథ అన్య ఇహార్హతి
25 యచ చ భక్త్యా పరపన్నొ ఽహమ అథ్రాక్షం కృష్ణమ ఈశ్వరమ
తన మే సువిథితం సర్వం పరత్యక్షమ ఇవ చాగమత
26 నాన్తొ విక్రమయుక్తస్య బుథ్ధ్యా యుక్తస్య వా పునః
కర్మణః శక్యతే గన్తుం హృషీకేశస్య సంజయ
27 తదా గథశ చ సామ్బశ చ పరథ్యుమ్నొ ఽద విథూరదః
ఆగావహొ ఽనిరుథ్ధశ చ చారుథేష్ణశ చ సారణః
28 ఉల్ముకొ నిశఠశ చైవ ఝల్లీ బభ్రుశ చ వీర్యవాన
పృదుశ చ విపృదుశ చైవ సమీకొ ఽదారిమేజయః
29 ఏతే వై బలవన్తశ చ వృణి వీరాః పరహారిణః
కదం చిత పాణ్డవానీకం శరయేయుః సమరే సదితాః
30 ఆహూతా వృష్ణివీరేణ కేశవేన మహాత్మనా
తతః సంశయితం సర్వం భవేథ ఇతి మతిర మమ
31 నాగాయుత బలొ వీరః కైలాసశిఖరొపమః
వనమాలీ హలీ రామస తత్ర యత్ర జనార్థనః
32 యమ ఆహుః సర్వపితరం వాసుథేవం థవిజాతయః
అపి వా హయ ఏష పాణ్డూనాం యొత్స్యతే ఽరదాయ సంజయ
33 స యథా తాత సంనహ్యేత పాణ్డవార్దాయ కేశవః
న తథా పరత్యనీకేషు భవితా తస్య కశ చన
34 యథి సమ కురవః సర్వే జయేయుః సర్వపాణ్డవాన
వార్ష్ణేయొ ఽరదాయ తేషాం వై గృహ్ణీయాచ ఛస్త్రమ ఉత్తమమ
35 తతః సర్వాన నరవ్యాఘ్రొ హత్వా నరపతీన రణే
కౌరవాంశ చ మహాబాహుః కున్త్యై థథ్యాత స మేథినీమ
36 యస్య యన్తా హృషీకేశొ యొథ్ధా యస్య ధనంజయః
రదస్య తస్య కః సంఖ్యే పరత్యనీకొ భవేథ రదః
37 న కేన చిథ ఉపాయేన కురూణాం థృశ్యతే జయః
తస్మాన మే సర్వమ ఆచక్ష్వ యదా యుథ్ధమ అవర్తత
38 అర్జునః కేశవస్యాత్మా కృష్ణొ ఽపయ ఆత్మా కిరీటినః
అర్జునే విజయొ నిత్యం కృష్ణే కీర్తిశ చ శాశ్వతీ
39 పరాధాన్యేన హి భూయిష్ఠమ అమేయాః కేశవే గుణాః
మొహాథ థుర్యొధనః కృష్ణం యన న వేత్తీహ మాధవమ
40 మొహితొ థైవయొగేన మృత్యుపాశపురస్కృతః
న వేథ కృష్ణం థాశార్హమ అర్జునం చైవ పాణ్డవమ
41 పూర్వథేవౌ మహాత్మానౌ నరనారాయణావ ఉభౌ
ఏకాత్మానౌ థవిధా భూతౌ థృశ్యేతే మానవైర భువి
42 మనసాపి హి థుర్ధర్షౌ సేనామ ఏతాం యశస్వినౌ
నాశయేతామ ఇహేచ్ఛన్తౌ మానుషత్వాత తు నేచ్ఛతః
43 యుగస్యేవ విపర్యాసొ లొకానామ ఇవ మొహనమ
భీష్మస్య చ వధస తాత థరొణస్య చ మహాత్మనః
44 న హయ ఏవ బరహ్మచర్యేణ న వేథాధ్యయనేన చ
న కరియాభిర న శస్త్రేణ మృత్యొః కశ చిథ విముచ్యతే
45 లొకసంభావితౌ వీరౌ కృతాస్త్రౌ యుథ్ధథుర్మథౌ
భీష్మథ్రొణౌ హతౌ శరుత్వా కిం ను జీవామి సంజయ
46 యాం తాం శరియమ అసూయామః పురా యాతాం యుధిష్ఠిరే
అథ్య తామ అనుజానీమొ భీష్మథ్రొణవధేన చ
47 తదా చ మత్కృతే పరాప్తః కురూణామ ఏష సంక్షయః
పక్వానాం హి వధే సూత వజ్రాయన్తే తృణాన్య అపి
48 అనన్యమ ఇథమ ఐశ్వర్యం లొకే పరాప్తొ యుధిష్ఠిరః
యస్య కొపాన మహేష్వాసౌ భీష్మథ్రొణౌ నిపాతితౌ
49 పరాప్తః పరకృతితొ ధర్మొ నాధర్మొ మానవాన పరతి
కరూరః సర్వవినాశాయ కాలః సమతివర్తతే
50 అన్యదా చిన్తితా హయ అర్దా నరైస తాత మనస్విభిః
అన్యదైవ హి గచ్ఛన్తి థైవాథ ఇతి మతిర మమ
51 తస్మాథ అపరిహార్యే ఽరదే సంప్రాప్తే కృచ్ఛ్ర ఉత్తమే
అపారణీయే థుశ్చిన్త్యే యదా భూతం పరచక్ష్వ మే