దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/తిరుత్తణ్‌గా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

76. తిరుత్తణ్‌గా (కాంచీ) 3

శ్లో. శ్రీతణ్‌కా నగరే విళాక్కొళి విభు స్తీర్థం తు సారస్వతం
   ప్రాప్త శ్శ్రీకర దేవయాన నిలయ: పశ్చాన్ముఖాబ్జ స్థితి:|
   దేవీం మారతకోవ పూర్వలతికాం ఆలింగ్య వేధ:ప్రియాం
   ప్రత్యక్ష:కలిజిన్నుతో విజయతే దీప ప్రకాశాభిద:||

వివ: దీపప్రకాశర్-మరకతవల్లిత్తాయార్-సరస్వతీ తీర్థమ్-శ్రీకర విమానము-పశ్చిమ ముఖము- నిలచున్నసేవ- సరస్వతీదేవికి ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: శ్రీమద్వేదాంతదేశికులు అవతరించిన స్థలము. వారి అవతారకాల తిరుమేని ఇచట గలదు. దేశికర్ తిరువారాదన శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవులు ఇచటనే వేంచేసియున్నారు. ఈ స్వామి విషయమై నిగమాంత మహాదేశికులు దేహలీశస్తుతి-శరణాగత దీపికా అనుగ్రహించిరి.

మార్గము: కాంచీపురం అష్టభుజం సన్నిధికి 1/2 కి.మీ దూరములోనున్నది.

పాశురం.
ముళైక్కదిరై క్కుఱుజ్గుడియుళ్ ముగిలై మూవా;మూవులగమ్‌ కడన్దప్పాల్ ముదలాయ్ నిన్ఱ;
అళప్పరియ వారముదై యరజ్గమేయ;వన్దణనై యన్దణర్ దమ్‌ శిన్దై యానై;
విళక్కొళియై మరదగత్తై త్తిరుత్తణ్ కావిల్; వెஃకావిల్ తిరుమాలై ప్పాడక్కేట్టు;
వళర్‌త్తదనాల్ పయన్ పెత్‌తేన్ పరుగ నెన్ఱు; మడక్కిళియైక్కైకూప్పి వణజ్గి నాళే.
       తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-తిరునెడున్దాణ్డగమ్‌ 14.

77. తిరువేళుక్కై (కాంచీ) 4

శ్లో. శ్రీవేళుక్క పురే సర: కనక మిత్యాప్తే ముకుంద ప్రభు:
   శ్రీవేళుక్క లతా పతిర్విజయతే ప్రాగాస్య సంస్థానగ:|
   ప్రత్యక్షో భృగునామ తాపసపతే స్తుత్య: కలిద్వేషిణ:
   శ్రీమన్నందక యోగినశ్చ భువనే భక్తార్తి విస్తారక:(హేమాఖ్య వైమానగ:)

వివ: ముకుందనాయకన్-వేళుక్కైవల్లితాయార్-కనక సరస్సు-హేమ విమానం- నిలచున్నసేవ-తూర్పు ముఖము-భృగుమహర్షికి ప్రత్యక్షము-పెరియాళ్వార్-తిరుమంగై ఆళ్వార్లు కీర్తించినది. శ్రీమద్వేదాంత దేశికుల మంగళా శాసనం కామాసికాష్టకము గలదు.

                     96 మార్ఘము: అష్టభుజ స్వామి సన్నిధికి 1 కి.మీ. నైఋతి దిశగా కలదు.

పా. అన్ఱివ్వులక మళన్ద వశై వేకొల్
   నిన్ఱిరు న్దు వేళుక్కై వీణకర్ వాయ్-అన్ఱు
   కిడన్దానె క్కేడిల్ శీరానై, ముంక--
   క్కడన్దానై నె--మే కాణ్
       పేయాళ్వార్లు- మూన్ఱాన్దిరువన్దాది 34

78. తిరుప్పాడగమ్‌ (కాంచీ) 5

శ్లో. శ్రీమత్పాడగ నామ్ని పట్టణ వరే మత్స్యాఖ్య తీర్థాంచితే
   భద్రాఖ్యాన విమాన మధ్య నిలయ శ్శ్రీ రుక్మిణీనాయక:|
   శ్రీ మత్పాండవ దూతనామక విభు స్సత్యాపతి ప్రాజ్ముఖ
   స్త్వా సీనో హరిత్యాఖ్య తాపన వర ప్రత్యక్షతా మాప్తవాన్||

   శ్రీ భూత మహదాఖ్యాన భక్తిసారై:కలిద్విషా|
   స్తోత్ర పాతీకృతో భాతి భక్తరక్షణ దీక్షిత:||

వివ: పాండవదూత-రుక్మిణీదేవి-సత్యభామ-మత్స్య తీర్థము-భద్ర విమానము-తూర్పు ముఖము-కూర్చున్నసేవ-హరీత మహర్షికి ప్రత్యక్షము-పూదత్తాళ్వార్-పేయాళ్వార్-తిరుమழிశై ఆళ్వార్-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఈసన్నిధిలో "అరుళాళప్పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్" అర్చావతారముగా వేంచేసియున్నారు. ఈ దివ్యదేశము ఏకామ్రేశ్వరుని కోవెలకు పశ్చిమముగా సమీపములోనే కలదు.

మార్గము: గంగైకొండ మండపమునకు సమీపమున కలదు.

పా. కల్లార్ మదిళ్ శూழ்; కచ్చినగరుళ్ నచ్చి; పాడగత్తుళ్
   ఎల్లావులగుమ్‌ వణజ్గ; విరున్ద వమ్మాన్;ఇలజ్గైక్కోన్
   వల్లాళాగమ్‌ విల్లాల్; మునిన్ద వెన్దై, విబీడణఱ్కు
   నల్లానుడైయ నామం శొల్లిల్; నమోనారాయణమే.
          తిరుమంగై ఆళ్వార్లు-పెరియ తిరుమొழி 6-10-4


మంచిమాట

శ్రీరామానుజుల వారి శ్రీపాదములు తప్పవేరు రక్షకము లేదు.

యెంబెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణమ్‌

"ఎంబార్"

                      97