తులసీ దళములచే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

  • రాగం: మాయామాళవగౌళ రాగం

పల్లవి:
తులసీ దళములచే సంతోషముగా పూజింతూ

అనుపల్లవి:
పలుమారు చిరకాలము పరమాత్ముని పాదములను ||తులసీ||

చరణం:
సారసీరుహ పున్నాగ చంపక పాటల కొలువగ
కరవీర మల్లికా సుగంధ రాజసుమముల్
ధరనివి యొక పర్యాయము ధర్మాత్ముని
సాకేత పురవాసుని శ్రీరాముని వరత్యాగరాజసుతుని ||తులసీ||