తాతా చరిత్రము/సవరణపట్టిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పుట. పంక్తి ఉన్నది. ఉండవలసినది.
6 11 పూర్వీకు పూర్వికు
7 16 నవసారి బొంబాయి
17 తాతా తాతావసించిన
8 9 1860 1859
12 5 స్థంభిం స్తంభిం
15 1 నిత్వ నీత్వ
7 సామాగ్రి సామగ్రి
25 9 కితర కితరుల
26 7 సాహాయ సహాయ
28 10 సన సన్న
35 2 స్తులే స్థులే
4 మస్యల స్యల
42 14 రేవు కేవు
45 9 తము తముగ
48 1 పునీత పూత
9 నిచ్చయిం నిచ్చగిం
52 9 నిర్భంధిం నిర్బంధిం
53 10 నూలుపె నూనుపై
59 10 శీతోష్ట శీతోష్ణ
60 1 న్నారు చున్నారు
2 పాశ్యాత్య పాశ్చాత్య
14 త్పిద్ధి తివృద్ధి
62 (శీర్షిక) 10 11
64 19 బోట్ల పోట్ల
65 7 యిష్ట యిష్ఠ
పుట పంక్తి ఉన్నది ఉండవలసినది
66 8 అదర్శ ఆదర్శ
13 శ్యాత్య శ్చాత్య
18 చొమ్ము సొమ్ము
67 8 గత్త గ్రత్త
21 ఆందు అందు
68 16 ఆమె అమె
69 1 స్థంభ స్తంధి
2 యంతస్థు యంతస్తు
4 చ్చక్తి చ్ఛక్తి
75 (శీర్షిక) 11 12
76 16 తర్స త్సర
80 7 పాశ్యాత్య పాశ్చాత్య
10 అంత అత
86 18 పాశ్యాత్య పాశ్చాత్య
88 (శీర్షిక) 12 13
93 13 కవుల కవులు
101 18 తగుట తగ్గుట
103 11 స్థంభ స్తంభ
110 6 సము సదు
115 19 ప్రాంతమువ ప్రాంతమున
122 14 రస్తు రు
123 5 దాకుడు దాకుట
127 14 చుట్లు చుట్టు
131 4 కుయెగు కెగు
142 3 తాతాకరాచీ కరాచీ
10 సృహృ సుహృ