ఢిల్లీ దర్బారు/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయసూచిక.

మొదటి ప్రకరణము.

ఢిల్లీ పూర్వ వృత్తాంతము.

పుట.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20

రెండవ ప్రకరణము.

ప్రస్థుతవు ఢిల్లీ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23

కుతుబు మీనారు.27
కుతుబు మసీదు.30
జుమ్మా మసీదు.35
లోహస్తంభము.40
అశోకుని శలాస్థూపము.43
ద్వారములు, తోటలు 50
వీధులు. 51

మూఁడవ ప్రకరణము.


శ్రీరాజదంపతులు


జార్జి బాల్యక్రీకలు. 55
జార్జి - వికోద్యోగము 58

. .

మేరీబాల్య క్రీడలు61
జార్జియార్కు ప్రభువగుట,66
వివాహ మహోత్సవము.68
జార్జి గాజ కాగ్య పరిశ్రమ. 74
ఐగ్లాండునకు ప్రయాణము.76
టెశ్కు ప్రభ్వీ ప్రభ్వుల మరణము,77
విక్టోరియా దేవి మరణము.79
జార్జి యువ రాజ పదవి. 80
జపానీయులయెడ ప్రీతి.82
హిందూ దేశమునకు ప్రయాణము83
సానుభూతి వాక్యములు85
హిందూదేశ విహాణము, 86
పత్రికా ప్రతినిధికి దగ్శన మొసంగుట93
ఇంగ్లండునందలి కక్షలు94
పట్టాభిషేక మహోత్సవము.97

నాలుగవ ప్రకరణము.


హైదరాబాదు సంస్థానము.


నైసర్గిక స్వరూపము. 101
పూర్వచరిత్ర. 103
బహమనీ రాజ్యములు.107
నైజాము-ఆల్-ముల్క్. 111
సింహాసనమునకయి కలహములు.114
సలబత్ జంగు. 115
నైజామలీ.117
1766 వ సంవత్సరపు సంధి.118
హైవగాలీ ప్రత్యక్షము.120
ఆంగ్లేయులతో సంధి (1768).121
గుంటూరునకయి తగవులు.128

మూఁడవ మైసూరు యుద్ధము.126
మహరాష్ట్రులు డీకొనుట.128
రేయిమండు.131
సంధికిఁ గారణములు.133
ఆంగ్లేయులతో సంథి (1798).134
ఫ్రెంచి వారి పలుకుబడికి భంగము.135
టిప్పూప్రయత్న ములు- పతనము.136
మైసూరు సంధి (1799).138
ఆంగ్లేయులతో సంధి (1800). 139
నైజామలీ చివరదినములు.142
సికందరుజ.139
మహీపుత్ర రాముఁడు.
నైజూము స్థితి.
చందూలాల్ ముఖ్యమంత్రిత్వము.
రాజ్యాంగ సంస్కారము.
ఋణవిమోచనము.151
నాజిర్ -ఉద్ధౌలా.152
తిరిగి చందూలాల్ దుష్పరిపాలన.153
ఆంగ్లేయులపై కుట్రలు. 156
అల్లరులు-కారణములు.157
ఆంగ్లేయుల అభిప్రాయములు. 158
షంష్-ఉల్-ఉమ్రా. 161
సైన్య సమస్య.162
ఋణ ప్రదాత లయెత్తిడి.164
తీర్నానపు సంధి.170
మహాసర్ సాలారుజంగు.171
రాజ్యస్థితి. 171
ఆర్థిక సంస్కారములు.172
అఫ్ జుల్-ఉద్-దౌలా. 175

...

మహావిప్లవ విచ్చేదనము. 176
విప్లవవిచ్ఛేద నాఫలితములు.178
గ్రిబ్బిల్ అభిప్రాయములు.179
అంతః పరిపాలనా సంస్కారములు.183
సొలారుజంగు పై కుట్రలు.186
నైజామున క పనమ్మకము. 187
టెంపులు వాక్యములు.187
మిరుమహబూబు అలీఖాన్. 189
సొలార్జంగు ప్రవర్తన.190
రెండవ పొలార్జంగు. 197
ఔదార్యకార్యము.198
మహారాజు సర్ కిషణ్ ప్రసాదు. 199
లార్డుకర్జను.201
బీరారును గూర్చిన సంధి.202
దయామయత్వము. 203
మీర్ మహబూబు నిర్యాణము. 205
ఉస్తాన్ ఆలీఖాన్.205

అయిదవ ప్రకరణము.


బరోడా రాష్ట్రము.


ప్రదేశములు209
నైసర్గిక స్వరూపము 112
నామప్రశంస 221
ఖండేరావు 1 దామాజి రావు213 '
పీలాజి214
దామాజి II 218
గోవింద రావు (మొదటి సారి)224
సమాజి రావు225
పత్తేసింగు 230

మానాజి 232
గోవిందరావు(రెండవ సారి) 233
ఆనంద గావు 237
సయాజి రావు II 252
గణపతి రావు 258
ఖండేరావు గాయక వాడు 259
మల్హారిరావు 269
సయాజి రావు III 265

ఆఱవ ప్రకరణము.


మైసూరు రాజ్యము.


ప్రతవేశిక 280
రెండు భాగములు 282
నామప్రశంస 283
పురాతన నామము 284
పురాణ ప్రసిద్ధమగు చరిత్రాంశములు 286
మౌర్యులు 291
శాతవాహనులు లేక శాలివాహనులు . . , 293
కదంబులు 294
మహాబలులు 297
పల్లవులు 298
కంగులు 300
చాళుశ్యులు 302
రాష్ట్రకూటులు305
పశ్చిమచాళుక్యులు 307
కళచుర్యులు 309
హొయిసలులు 309
విజయనగర సామ్రాజ్యము 315
పాళేగారులు 318

మైసూరు రాజ వంశము 319
కంఠీరవనర సింహుఁడు 323
దొడ్డదేవరాజు324
చిక్క- దేవరాజు 325
దొడ్డ కృష్ణరాజు 329
మంత్రులే రాజులు 330
హైదరు రాజు నేరుట 332
హైదరు ప్రభుత్వము 333
టిప్పుసుల్తాను 338
పూర్ణయ్య 342
కృష్ణ రాజ ఒడయరు346
కమీషను పరిపాలన347
శ్యామ రాజేంద్ర ఒడయరు దత్తువచ్చుట350
శ్యామ రాజేంద్ర ఒడయరు. .. 353
కృష్ణ రాజ ఒడయరు356

ఏడవ ప్రకరణము.


పూర్వపు దర్బారులు


ధర్మ రాజు రాజసూయము363
ధర్మరాజు నశ్వమేధము364
ఔరంగ జేబు పట్టాభిషేకము366

ఎనిమిదవ ప్రకరణము.


|

బిటిషు దర్బారులు.

.

1871 వ సంవత్సరపు దర్బారు 372
1908 వ సంవత్సరపు దర్బారు 375
శ్రీజార్జి పట్టాభి షేకము 378
రాజు గారి ప్రకటన384

పటముల సూచిక.

శ్రీ రాజ దంపతులు *

గ్రంథాగ్రమున.


గోలకొండ దుర్గము *

విషయసూచిక వద్ద.


లార్డు క్రూ; లార్డుహాంజి *

గ్రంథాదిని.


అజమీరు పట్టణము 5
తెమూరులంగు12
బాబరు13
పురానాఖిల్లా14
హుమాయూను15
జహంగీరు-అక్బరు16
హుమాయూన్ గోరీ17
సాహజహాన్ ఔరంగజేబు18
నాదిరు షాహ19
ఆకాశమునుండి కనఁబడు ఢిల్లీ22
చాందినీ చౌకు25
కుతుబుమినారు 25
కుతుబుమినారు సింహద్వారము31
కుతుబుమసీదు లేక పృధ్వీ రాయ దేవాలయము.. 33.
జుమ్మామసీదు 36
లోహ సంభము41
అశోకుని శిలాస్తూపము44
కాశ్మీర ద్వారము.46

లాహోరు ద్వారము488
ఢిల్లీ ద్వారము49
దర్బారువీధి 52
రాజకుటుంబము [1]*72
క్రైబరుకనుమ 89
బోలను కనుమ91
దేవగిరి దగ్గము 106
నైజాము గారు *112
పూర్వకాలపు మచిలిపట్టణము117
కొండపల్లి దుగ్గము120
సర్ సాలారు జంగు 173
బరోడాయందలి గొప్పకమాను208
బరోడా మహారాజు * 209
నానాఫడ్నవీసు235
రమేశ చంద్రదత్తు *273
మైసూరు మహారాజు *281
శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు317

....................................................................................................


  1. ఈ పటములన్నియు హాఫ్టోన్ పద్ధతిని చేయబడిన శ్రేష్ఠమైన దిమ్మెలు.