జోజో దీనజనావనలోలా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జోజో దీనజనావనలోలా (రాగమ్: ) (తాలమ్: )

జోజో దీనజనావనలోలా
జోజో యదుకుల తిలకా గోపాలా // పల్లవి //

వేదములు రత్నాల గొలుసులై యమర
వేదాంత మపరంజి తొట్లగా నమర
నాదము ప్రణవము పాను పై యమర
ప్రణవార్థమై యిచ్చట పవ్వళింపు స్వామీ // జోజో //

అతి చిత్రముగఁబది యవతారములబ్రోవ
అమరుచు పదినాల్గు జగములఁ బ్రోవఁ
బ్రతి యుగమున జనియించు మిగుల
ప్రబలి జన్మరహితుండనుకొన్న స్వామీ // జోజో //

శాంతియు మణిమయ మకుటమై మెఱయ
శక్తులు మహాహారంబులై మెఱయ
దాంతియుఁ గుసుమమాలికయై మెఱయ
ధరలో శ్రీవేంకటేశ రమణుడౌస్వామీ ! // జోజో //


jOjO dInajanAvanalOlA (Raagam: ) (Taalam: )


jOjO dInajanAvanalOlA
jOjO yadukula tilakA gOpAlA // pallavi //

vEdamulu ratnAla golusulai yamara
vEdAMta maparaMji toTlagA namara
nAdamu praNavamu pAnu pai yamara
praNavArthamai yichchaTa pavvaLiMpu svAmI // jOjO //

ati chitramugabadi yavatAramulabrOva
amaruchu padinAlgu jagamula brOva
brati yugamuna janiyiMchu migula
prabali janmarahituMDanukonna svAmI // jOjO //

SAMtiyu maNimaya makuTamai meraya
Saktulu mahAhAraMbulai meraya
dAMtiyu gusumamAlikayai meraya
dharalO SrIvEMkaTESa ramaNuDausvAmI // jOjO //


బయటి లింకులు[మార్చు]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |