జీవు డెంతటివాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
జీవు డెంతటివాడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| జీవు డెంతటివాడు చిత్త మెంతటిది తన- | దైవికము గడప నెంతటివాడు దాను ||

చ|| విడిచిపోవనియాస విజ్ఞానవాసనల | గడచి మున్నాడె నెక్కడివివేకములు |
వుడుగనియ్యనిమోహ ముబ్బి పరమార్థముల | మెడవట్టి నూకె నేమిటికింక నెరుక ||

చ|| పాయనియ్యనిమహాబంధ మధ్యాత్మతో | రాయడికి దొడగై సైరణలేల కలుగు |
మాయనియ్యనికోపమహిమ కరుణామతిని | వాయెత్తనియ్య దెవ్వరికి జెప్పుదము ||

చ|| సరిలేనియాత్మచంచల మంతరాత్మకుని- | నెరగనియ్యదు దనకు నేటిపరిణతులు |
తిరువేంకటాచలాధిపునిమన్ననగాని | వెరసి యిన్నిటి గెలువ వెరవు మఱిలేదు ||


jIvu DeMtaTivADu (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| jIvu DeMtaTivADu citta meMtaTidi tana- | daivikamu gaDapa neMtaTivADu dAnu ||

ca|| viDicipOvaniyAsa vij~jAnavAsanala | gaDaci munnADe nekkaDivivEkamulu |
vuDuganiyyanimOha mubbi paramArthamula | meDavaTTi nUke nEmiTikiMka neruka ||

ca|| pAyaniyyanimahAbaMdha madhyAtmatO | rAyaDiki doDagai sairaNalEla kalugu |
mAyaniyyanikOpamahima karuNAmatini | vAyettaniyya devvariki jeppudamu ||

ca|| sarilEniyAtmacaMcala maMtarAtmakuni- | neraganiyyadu danaku nETipariNatulu |
tiruvEMkaTAcalAdhipunimannanagAni | verasi yinniTi geluva veravu marxilEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |