జానపద గేయాలు/సెంగావీ సీరగట్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సెంగావీ సీరగట్టి

నటభైరవి స్వరాలు - ఆదితాళం

1. సా , సా , సా | , రీ మ పా పా ||

  సెం   గా   వీ  |  సీ ర క ట్టీ ||


మ ప మ ప ద ప మ ప | మ గ మ గ రి స సా ||

రం - గూ - లా - | - రై - క తొ డి గి ||


స రి గ రి రి గ మ ప | మ గ ని స స రి గ రి ||

కొం గూ - నూ - - - | - జా - ర ఇ డి శా - ||


రి స సా ; పా | , మ ప మ గ రి స ని ||

సే - - ; ఓ | గం గ - మ్మొ ది నా నే ||


ముంగీలీ నిలిచి పోయావే

ఓ గంగమ్మొదినా

బంగ మయ్యొనా వాలుసూపులే ||


2. సెవలా తమ్మంట్ల ఎరుపూ

సేతి మురుగూల పసుపూ

సేరేనే మీసాల నలుపూ

ఓగంగమ్మొదినా - నా

బారమంతా నీకుదక్కేనా

ఓగంగమ్మొదినా

కోరపాగా ఓర సూసిందీ || 46 3) ఉంగ్రాల జుట్టుదువ్వీ

సెంగల్వా పాగ జుట్టీ

అంగాలో ఆగిపోయాడే

ఓగంగమ్మొదినా - నా

సంగతేదో సూసిపోయాడె

ఓగంగమ్మొదినా - నా

పొంగు పొంగూ అడిగిపోయిందే ||


4) పొద్దుగూకే పూలసాయా

అద్దరేత్రీ ఆల అరుపూ

నిద్దరేది నీలి కళ్లకూ

ఓ గంగమ్మొదినా

సద్దులేనీ జాములొక్కటైనే

ఓగంగమ్మొదినా

సుద్దులాడే చుక్కలే నిదరే ||


5) వారాలు తిరిగిపోయె

దూరాలూ దూరమాయె

ఏరోజూ రోజు గడవాదే

ఓగంగమ్మొదినా

మా రాజూ రాక లేనాడో

ఓ గంగమ్మొదినా

నారాతా లేమిరాశాడో ||