జానపద గేయాలు/కోలాటం పాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కోలాటం పాట

ఓ చిన్ని ముద్దుబాలా

శంకరాభరణ స్వరాలు - ఆదితాళం

1)

ధ సా ధ | ధ స స రి | మా , ప | ప ప స ద ||
ఓ చిన్ని | ము ద్దు బా - | లా నా| మ ర ద ల ||
ప పా ద | ప ప మ గ | రీ " | " స ని ||
నీ చెం గు | వి డు వ జా | లా | నీ కు ||
స రీ రి | రి రి రి రి | రి గ మ | గ రి స స రి ||
పో చీ ల | గు ళ్ల పే రు | దా చీ ఉ | 0 చి తి ని - ||
గ మ గా రి - స రి గ రి - సా " | " " ||
పొ 0 దు - గో రి తి చా - లా " | " " ||

2)

పిడకల గంపతోడా ఓ పిల్లా
పెండెంవోరి దిబ్బకాడా - నీ
నడకహొయలు జాడ నాకళ్ళతోజూడ
పడకా జెయ్యక వీడా ||

3)

ఆదెన్న అరుగుమీదా - ఆనాడు
సోదంత చెపితిగాదా - ఆ
మాదిగి యెంకడికి నాకూ వచ్చిన తంట
మరిచిపోతె మాసిపోదా ||

4)

కన్నూ బొమ్మలతీరూ - ఆనడుమూ
సన్నాన నూగాడూ - నిను

కన్నాది యెవతో కాకినాడజనమూ
కళ్ళుకుట్టి పోయినారే ||

5)
ఉంగరాల కురులరాశి - ఓభామా నీ
బొంగరాల చరులకేసి - నాకు
గంగిర్లు ఎత్తంగ చూచి చూడనట్లు
గాయుందు లేల దాచి ||

6)
వాటామైన చోటనే - మనకూ
మాటాలు కలియగానే - ఆ
కోటిపల్లి తీర్థము ఏటికాడ నీయెంట
కుక్కలాగ తిరుగుతానే ||

7)
తుమ్మచెట్టు పూతజూసి - ఓ భామా
తుమ్మెదలు రెండులేచె
కమ్మవిల్తుని యొక్కుమ్మడి శరముల
కాగియుంటి నినుబాసి ||

- వల్లూరి జగన్నాధరావుగారితో
గ్రామఫోను రికార్డు ఇచ్చినపాట
     1932