ఛీ ఛీ నరులదేట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఛీ ఛీ నరులదేటి (రాగం: ) (తాళం : )

ఛీ ఛీ నరులదేటి జీవనము కాచుక శ్రీహరి నీవే కరుణింతుగాక

అడవిలో మృగజాతియైన గావచ్చుగాక వడినితరుల గొలువఁగ వచ్చునా
వుడివోని పక్షియైవుండనైనవచ్చుగాక విడువకెవ్వరినైనా వేడవచ్చునా

పసురమై వెదలేని పాటుపడవచ్చుగాక కసివో నొరుల బొగడగావచ్చునా
వుసురుమానై పుట్టి వుండనైనవచ్చుగాక విసువక వీరివారి వేసరించవచ్చునా

యెమ్మెల బుణ్యాలుసేసి యిల యేలవచ్చుగాక కమ్మి హరిదాసుడు గావచ్చునా
నెమ్మది శ్రీ వేంకటేశ నీ చిత్తమేకాక దొమ్ముల కర్మములివి తోయవచ్చునా


Chi chi narula (Raagam: ) (Taalam: )


Chi chi narula deti jeevanamu
Kachuka sri hari nive karunintu gaaka

Adavilo mruga jati aina gaavacchu kaaga
Vadinitarula goluvuga vacchunaa
vudivOni pakshieivundavacchu kaaka
viduva kevvarineina vEdavachunaa

pasurmei vedaleni paatu padavacchu gaaka
kasivo norula bogadagaavacchuna
vusurmaanei putti vundneinvachu gaaka
visuvka vIrivaari vEsanrinchuvacchunaaa

yemmela bunyaaku sesi yela vachhu gaaka
kammi haridaasudu gaavacchuna
nemmadi sri venkatesa ni chittame kaaka
dommula karmamulivi toyavacchuna

బయటి లింకులు[మార్చు]

CHI-CHI-NARULA-DETI


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |