చుక్ చుక్ రైలు వచ్చింది పాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చుక్ చుక్ రైలు
చుక్ చుక్ రైలు వస్తోంది
దూరం దూరం జరగండి
ఆగి నాక ఎక్కండి
జోజో పాపా ఏడవకు
లడ్డు మిఠాయ్ తినిపిస్తా
చల్లని పాలు తాగిస్తా