చింతిస్తున్నాడే యముడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ముఖారి రాగం - ఆది తాళం


పల్లవి 

చింతిస్తున్నాడే యముడు

అనుపల్లవి 

సంతతము సుజనులెల్ల - సద్భజన జేయుటజూచి


చరణము 1 

శూల పాశ ధృత భట - జాలముల జూచి, మఱి మీ

కోలాహలము లుడుగు - కాల మాయెనే యనుచు


చరణము 2 

వారిధి శోషింప జేయు - క్రూర కుంభజుని రీతి

ఘోర నరకాదుల నణచు - తారక నామమును దలచి


చరణము 3 

దారి దెలియలేక తిరిగు - వారలైన చాలుననిన

సారమని త్యాగరాజ - సంకీర్తనము బాడెదనని