ఘోర విదారణ నారసింహనీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘోర విదారణ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఘోర విదారణ నారసింహనీ | నీ రూపముతో నెట్లుండితివో ||

చ|| ఉడికెడి కోపపుటూర్పుల గొండలు | పొడిపొడియై నభమున కెగయ |
బెడిదపు రవమున పిడుగులు దొరుగగ | యెడనెడ నీవపుటెట్లుండితివో ||

చ|| కాలానలములు గక్కున యన | జ్వాలల నిప్పులు చల్లుచును |
ఫాలాక్షముతో బ్రహ్మాణ్డ కోట్ల | కేలికవై నేవెటులుండితివో ||

చ|| గుటగుట రవములు కుత్తిక గులుకుచు | గిటగిట బండ్లు గీటుచును |
తటతట బెదవులు దవడల వణకగ | ఇటువలె నీవపుడెట్లుండితివో ||

చ|| గోళ్ళ మెరుగుల కొంకుల పెదపెద | వేళ్ళ దిక్కులు వెదుకుచును |
నీళ్ళ తీగలు విగుడగ నోరను- | చ్చిళ్ళు గమ్మగ నెట్లుండితివో ||

చ|| హిరణ్యకశిపుని నేపడచి భయం- | కర రూపముతో గడుమెరసి |
తిరు వేంకట గిరి దేవుడ నీవిక | యిరవు కొన్న నాడెట్లుండితివో ||


GOra vidAraNa (Raagam: ) (Taalam: )


pa|| GOra vidAraNa nArasiMhanI | nI rUpamutO neTluMDitivO ||

ca|| uDikeDi kOpapuTUrpula goMDalu | poDipoDiyai naBamuna kegaya |
beDidapu ravamuna piDugulu dorugaga | yeDaneDa nIvapuTeTluMDitivO ||

ca|| kAlAnalamulu gakkuna yana | jvAlala nippulu callucunu |
PAlAkShamutO brahmANDa kOTla | kElikavai nEveTuluMDitivO ||

ca|| guTaguTa ravamulu kuttika gulukucu | giTagiTa baMDlu gITucunu |
taTataTa bedavulu davaDala vaNakaga | iTuvale nIvapuDeTluMDitivO ||

ca|| gOLLa merugula koMkula pedapeda | vELLa dikkulu vedukucunu |
nILLa tIgalu viguDaga nOranu- | cciLLu gammaga neTluMDitivO ||

ca|| hiraNyakaSipuni nEpaDaci BayaM- | kara rUpamutO gaDumerasi |
tiru vEMkaTa giri dEvuDa nIvika | yiravu konna nADeTluMDitivO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |