ఘమ్మని యెడి శృతి గూడగను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఘమ్మని యెడి శృతి గూడగను (రాగం:పాడి ) (తాళం : )


ఘమ్మని యెడి శృతి గూడగను
కమ్మని నేతులు కాగగ జెలగె

నీలవర్ణుడని నీరజాక్షుడని
బాలుని నతివలు పాడేరో
పాలు పిదుకుచును బానల కాగుల
సోలిపెరుగు త్రచ్చుచు జెలరేగి

మందరధరుడని మాధవుడని గో
విందుని బాడేరు వెలదులిదే
నందవ్రజమున నలుగడనావుల
మందల బేయల మంచిరవముల

వెంకటపతియని వేదనిలయుడని
పంకజనాభుని బాడేరు
అంకుల చేతను నలరు రవంబుల
బింకపు మాటల బృందావనమున


Ghammani yedi srti goodaganu (Raagam: paadi) (Taalam: )


Ghammani yedi srti goodaganu
Kammani naetulu kaagaga jelage

Neelavarnudani neerajaakshudani
Baaluni nativalu paadaero
Paalu pidukuchunu baanala kaagula
Soliperugu trachchuchu jelaraegi

Mamdaradharudani maadhavudani go
Vimduni baadaeru veladulidae
Namdavrajamuna nalugadanaavula
Mamdala baeyala mamchiravamula

Vemkatapatiyani vaedanilayudani
Pamkajanaabhuni baadaeru
Amkula chaetanu nalaru ravambula
Bimkapu maatala brmdaavanamuna


బయటి లింకులు[మార్చు]

Gummaniyadi-Shruthi---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |